Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o polityce

Polska-Chiny: Stabilne relacje to podstawa

Prezydenci Andrzej Duda i Xi Jinping spotkali się w cišgu dwunastu miesięcy aż dwukrotnie.
AFP
Relacje między Polskš a Chinami w ostatnich latach mocno się rozwijajš.

List uwierzytelniajšcy przedłożyłem prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, panu Andrzejowi Dudzie 17 kwietnia bieżšcego roku. Tym samym objšłem stanowisko 19. ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce. Optymizmem napawa rozwój stosunków chińsko-polskich. Objęcie stanowiska w tej „nowej erze", to dla mnie zarazem wielka odpowiedzialnoœć, a także zaszczyt. Mówimy, że trzeba kuć żelazo, póki goršce. Mam nadzieję, że będę dobrym kowalem, w ogniu naszej współpracy przekuwajšcym nowe możliwoœci w coraz bliższe i stabilniejsze relacje chińsko-polskie.

Najważniejsze sš dla mnie trzy obszary działania. Po pierwsze, jest to pogłębienie zaufania politycznego. W ostatnich latach częste sš wzajemne wizyty władz wysokiego szczebla, warto tu podkreœlić historycznej wagi wizyty prezydentów Andrzeja Dudy i Xi Jinpinga, które odbyły się w odstępie pół roku w latach 2015 i 2016. Właœnie wtedy relacje chińsko-polskie zostały podniesione do poziomu wszechstronnego strategicznego partnerstwa. Premierzy obu krajów regularnie spotykajš się podczas dorocznego forum współpracy Chiny – Europa Œrodkowo-Wschodnia. Sšdzę, że relacje na wysokim szczeblu sš swoistym kompasem wskazujšcym kierunek rozwoju stosunków między dwoma krajami, zatem dołożę wszelkich starań, by wspierać realizację istotnych ustaleń między przywódcami naszych krajów, by stale pogłębiało się zaufanie polityczne między nimi, a wzajemna współpraca rozwijała się zarówno na polu stosunków bilateralnych, jak i multilateralnych, i by dalej wzbogaceniu ulegała treœć chińsko-polskiego wszechstronnego partnerstwa strategicznego.

Drugi obszar działania to pogłębianie współpracy pragmatycznej. Chiny i Polska sš w swoich regionach wzajemnie największymi partnerami handlowymi. W 2017 r. chińsko-polskie obroty handlowe osišgnęły 21,23 miliarda dolarów, co w porównaniu z zeszłym rokiem stanowi wzrost o 20,4 proc. Wartoœć inwestycji dwukierunkowych stale roœnie, a takie firmy, jak Huawei czy Liugong, znakomicie rozwijajš się nad Wisłš.

W wyniku chińskich inwestycji w Polsce powstało ponad 20 tys. miejsc pracy, z 95-proc. zatrudnieniem pracowników lokalnych. Polska gra „WiedŸmin" zdobyła wielu miłoœników w Chinach, z kolei w Polsce rekordy popularnoœci bije platforma sprzedażowa Alibaba. Chiny i Polska sš ważnymi partnerami w ramach projektów „Pas i szlak" oraz „16+1". Polska jest jedynym z Europy Œrodkowo-Wschodniej członkiem założycielem Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, jednym z pierwszych państw, które podpisały z Chinami porozumienie o współpracy w ramach „Pasa i szlaku", jest także ważnym hubem transportowym dla 11 połšczeń kolejowych China Railway Express.

Oczywiœcie nie wykorzystuje to potencjału obu krajów, przed nami wiele możliwoœci rozwoju. Współpraca pragmatyczna jest dla rozwoju relacji między krajami tym, czym balast dla statku – pozwala utrzymać równowagę i nie dopuszcza do wywrotki, dlatego dołożę wszelkich starań, by współpraca na polu handlu i gospodarki, inwestycji, infrastruktury, techniki itd. była coraz bliższa oraz by rosnšcy potencjał współpracy przynosił praktyczne, korzystne dla obu narodów rezultaty.

Trzeci obszar to poszerzenie kontaktów międzyludzkich. Polska była jednym z pierwszych krajów, które nawišzały stosunki dyplomatyczne z nowymi Chinami. Ta tradycyjna przyjaŸń chińsko-polska od poczštku XXI wieku promieniuje witalnoœciš. Moda na język chiński gwałtownie się upowszechnia, Polska stała się popularnym kierunkiem podróży dla chińskich turystów, z roku na rok wzrasta liczba chińskich szkół wyższych oferujšcych kursy języka polskiego. Liczba studentów zagranicznych z Chin przekroczyła w Polsce tysišc osób. Podobnie jest z polskimi studentami w Chinach. 36 par prowincji i miast nawišzało partnerstwo.

Wymiana międzyludzka jest Ÿródłem rozwoju stosunków dwustronnych, zatem dołożę wszelkich starań, by stale rozwijała się współpraca naszych krajów w dziedzinie kultury, turystyki, w wymiarze lokalnym i innych, by pogłębiało się wzajemne zrozumienie między naszymi narodami oraz by istniejšca na różnych polach współpraca między naszymi krajami nieprzerwanie otrzymywała nowe impulsy pobudzajšce je do działania.

Rok 2018 ma wielkie znaczenie zarówno dla Chin, jak i dla Polski – to 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległoœci i 40. rocznica wprowadzenia reform i otwarcia Chin. Reformy te umożliwiły wspólny rozwój Chin i œwiata, dzięki nim Chiny stały się drugš gospodarkš œwiata, 700 milionów ludzi wydobyło się z ubóstwa, a w ostatnich latach wkład Chin w globalny wzrost gospodarczy przekroczył 30 proc.

10 kwietnia prezydent Xi Jinping w swoim przemówieniu na Boao Forum for Asia ogłosił dalsze otwarcie Chin, ułatwianie dostępu do rynku, poprawę warunków inwestycyjnych, wzmocnienie ochrony praw własnoœci intelektualnej, aktywny rozwój importu itd. Jestem pewien, że stworzy to nowe możliwoœci rozwoju wszystkim krajom na œwiecie, w tym Polsce, i będzie nowym, potężnym bodŸcem w rozwoju stosunków chińsko-polskich.

Obecnie Chiny i Polska znajdujš się na kluczowym etapie rozwoju. Polska, w celu wprowadzania innowacji gospodarczych i społecznych przyjęła strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. XIX Zjazd KPCh z kolei przyjšł projekt rozwoju Chin na następne 30 lat. Chociaż Chiny i Polskę różni system społeczny, historia, kultura i poziom rozwoju gospodarczego, to strategia rozwoju obu krajów jest zgodna. Takie samo jest także dšżenie ludzi do lepszego życia, stšd szerokie sš perspektywy naszej przyszłej współpracy.

Chińskie powiedzenie mówi, że kiedy wszyscy zbierajš chrust, ogień będzie wysoki. Dzięki wspólnym działaniom ludzi z wszystkich kręgów społecznych, płomień współpracy chińsko-polskiej będzie jasny i mocny, pozwalajšc na wykucie w nim coraz lepszych i coraz liczniejszych możliwoœci owocnej współpracy.

Pragnę jako ambasador nawišzać przyjaŸnie z przedstawicielami wszystkich kręgów społecznych w Polsce i wspólnie z nimi dokładać starań, by stosunki chińsko-polskie przynosiły stale nowe korzyœci!

Autor jest ambasadorem ChRL w Polsce

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL