Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o historii

Hiperborea, czyli skšd pochodzš Słowianie

Artystyczna wizja hiperborejskiej osady, łšczšca w sobie elementy mitologii hinduskiej, perskiej i wschodniosłowiańskiej. W eposie „Mahabharata” nieznane miejsce nazwane „państwem wiecznego szczęœcia” lub „krainš błogosławionych” znajduje się na północnych stokach góry Meru
Rzeczpospolita
Kim jesteœmy i skšd przybyliœmy? Może pochodzimy od ludów zamieszkujšcych Hiperboreę?

W przeciwieństwie do mitu o Atlantydzie, spopularyzowanego przez Platona i współczesnš popkulturę, legenda o Hiperborei jest mniej znana, choć równie ciekawa, i mówi m.in. o jej zwišzkach z przodkami Słowian. Dowody istnienia północnej kolebki ludzkoœci majš swoje odbicie w mitologii greckiej, hinduskiej i irańskiej.

Na tropie Hiperborei

Czy przed œwiatem nam współczesnym istniała globalna cywilizacja zamieszkujšca wspólny prakontynent? Takie i podobne pytania nauka stawia od zawsze, ponieważ człowiek – istota z natury ciekawa – chciałby poznać swoje pochodzenie. Próby dotarcia do poczštków rodzaju ludzkiego rozpoczęły się już w œwiecie antycznym i trwajš do dziœ z niesłabnšcym zainteresowaniem opinii publicznej. Starożytny filozof Platon był autorem mitu o Atlantydzie, wysoko rozwiniętej cywilizacji zamieszkujšcej lšd na Oceanie Atlantyckim. Atlantydzi dysponowali ogromnš wiedzš we wszystkich dziedzinach życia, ich państwo zaœ stanowiło utopijnš doskonałoœć. Niestety, w wyniku bliżej nieznanej katastrofy o planetarnym rozmiarze Atlantyda pogršżyła się w wodnych odmętach. Czy, jak sugerował Platon, była to kara za chęć dorównania bogom? Tego się z pewnoœciš nie dowiemy, ale raz zasiane ziarno ciekawoœci zakiełkowało wytrwałymi poszukiwaniami nieznanej cywilizacji.

W XIX i XX w. pojawiły się poważne lub paranaukowe teorie dotyczšce Lemurii, a więc odpowiednika Atlantydy na Pacyfiku, oraz pralšdu Mu w okolicach Wyspy Wielkanocnej. Wraz z odkryciem ziemskich biegunów także te obszary włšczono na listę potencjalnych kolebek człowieka. Tak pojawiła się teoria arktyczna, zgodnie z którš ludzka rasa zasiedlała œwiat z północy na południe, a nie jak sšdzi oficjalna palearcheologia – odwrotnie. Metropoliš pracywilizacji był zatem kontynent o nazwie Arktyda, w zwišzku z czym w XIX w. rosyjscy badacze rozpoczęli poszukiwania jego mirażu – mitycznej Ziemi Sannikowa, którš rzekomo widział na własne oczy wielorybnik o tym nazwisku. Niestety, nie pomogła nawet obietnica cara Aleksandra III, że odkrywca otrzyma nieznany lšd w posiadanie. Liczne ekspedycje polarne przez ponad 100 lat poszukujšce Ziemi Sannikowa nie natknęły się na jej najmniejszy œlad, mimo wykorzystania coraz bardziej zaawansowanych technologii. Niejako przy okazji badacze przypomnieli sobie o północnym lšdzie zwanym Hiperboreš. Kwerenda wszelkich dostępnych Ÿródeł archiwalnych, w tym map wyrysowanych przez samego Merkatora, wykazała, że o ziemi nazwanej tak od posiadłoœci helleńskiego boga północnego wiatru Boreasza wiemy dziœ dużo więcej niż o Atlantydzie.

Zdaniem starożytnych Greków, Hiperborea była rajem na ziemi i bajkowš krainš, a jej mieszkańcy pozostawali wiecznie młodzi (względnie dożywali wieku 1000 lat!), schodzšc z tego œwiata wyłšcznie na własne życzenie, tj. gdy poczuli przesyt życia. Mieszkańcy raju nie znali pojęcia wojny, a nawet zwykłej kłótni i sporu. Żywili się płodami licznych gajów, które zresztš zamieszkiwali, unikajšc jednak spożywania mięsa. W krainie, gdzie słońce było bogiem, nikt nie chorował, a dzień trwał cały rok z wyjštkiem jedynego przesilenia. Gdzie zatem była zlokalizowana kraina wiecznego szczęœcia?

Hiperborea œródziemnomorska

W V w. p.n.e. Herodot twierdził, że Hiperborejczycy mieszkajš na północ od ludu Skifów, za górami dzisiejszego Uralu. Co ciekawe, Herodot nazywał również ów tajemniczy lud Arimaspi – co współczeœni nam badacze kojarzš właœnie z południowo-syberyjskimi koczowniczymi plemionami Skifów epoki bršzu. W kolejnym wieku grecki historiograf Teopomp z Chios pisał, że oprócz Europy, Azji i Afryki obmywanych oceanem, czyli poza znanym œwiatem, znajduje się wielka wyspa zamieszkana licznie przez człowieka oraz mityczne stwory. Także w greckiej mitologii spotykać można legendy œwiadczšce o wzajemnych kontaktach Hiperborei i œwiata œródziemnomorskiego, ponieważ kult Apollona wywodził się z tych nieznanych ziem. To Hiperborejczycy byli kapłanami, którzy wybudowali pierwszš œwištynię boga w Delfach. Również oni nauczyli pradawnych Greków uprawy roli i posadzili pierwsze drzewa oliwne. To stamtšd dotarł do Hellenów obyczaj Igrzysk Olimpijskich. Nic dziwnego, że Apollon corocznie wracał do swojej północnej ojczyzny, odwiedzajšc boskš rodzinę, a więc matkę Letę i wielkš łowczynię – Artemidę. Geograf umieœcił tajemniczy lšd na brzegach rzeki Istry, czyli we współczesnym syberyjskim dorzeczu Obu i Irtyszu. Co ciekawe, kult boga słońca łšczył Hiperboreę ze œwiatem umarłych, bo helleński przewodnik po tej krainie Charon był w istocie kolejnym kapłanem z Północy.

Tajemnicza kraina fascynowała również antycznych Rzymian. Znany historyk Pliniusz Starszy w I w. n.e. pisał o Hiperborejczykach jak o realnie istniejšcym starożytnym ludzie żyjšcym na brzegach Morza Mlecznego, identyfikowanego dziœ jako Ocean Lodowaty. Jednak w odróżnieniu od pokojowych greckich przekazów Pliniusz twierdził, że tamtejsi mieszkańcy byli jednookimi potomkami Tytanów o ogromnym wzroœcie i masie ciała. Jako strażnicy nieprzebranych złotych skarbów prowadzili cišgłš walkę z Gorgonami i Gryfonami, dlatego mieszkali pod ziemiš w ogromnych schronach i jaskiniach. To w Hiperborei mityczny Perseusz dokonał heroicznego aktu dekapitacji Meduzy Gorgony. Przekazy mitologii greckiej i rzymskiej œwiadczšce o ożywionych kontaktach międzycywilizacyjnych potwierdziły znaleziska archeologiczne.

Podczas badań prowadzonych w greckich koloniach Tarentu i południowej Italii odnaleziono malowane naczynia z IV–III w. p.n.e., których motywem była walka jednookich gigantów ze stworzeniami o ciele lwa z orlim dziobem oraz skrzydłami. Według uczonych gryfon jest postaciš obcš dla kultur œródziemnomorskich. Podobne ornamenty odnajdowano na grobowcach, co pozwoliło na wysunięcie hipotezy, że starożytni Grecy i Rzymianie interpretowali tajemniczš Hiperboreę także w sposób metafizyczny jako swego rodzaju równoległy, a więc niewidzialny œwiat. Tym bardziej że według pewnych legend z nieznanej Północy wywodził się nie tylko kapłan Charon, ale także praojciec medycyny Eskulap.

A co na to współczesna archeologia i inne gałęzie nauki? Otóż badania prowadzone niezależnie przez naukowców ze Skandynawii, USA i Rosji udowodniły, że 30–15 tys. lat temu klimat w Euroazji Północnej oraz w Arktyce był zbliżony do warunków œródziemnomorskich, ponieważ pas zlodowacenia rozcišgał się w Ameryce Północnej. Brzegi Morza Mlecznego omywane były ciepłym pršdem Golfstromem i sytuacja taka utrzymywała się do czwartego tysišclecia p.n.e., mimo że na kontynencie istniały lodowce. Hiperborea znajdowała się zatem w subtropikalnej, a potem umiarkowanej strefie klimatycznej, niezwykle dogodnej do powstania cywilizacyjnych zrębów. Paradoksalnie, w sukurs archeologom i klimatologom badajšcym północnš hipotezę ludzkoœci, przyszli współczeœni badacze mitologii różnych narodów. Jeœli dotychczas wiek Hiperborei nie przewyższał helleńskiego i rzymskiego œwiata antycznego, to po zapoznaniu się eposami kultur Indii i Persji granice poznania można œmiało cofnšć do epoki wędrówki ludów indoeuropejskich, czyli 3–2,5 tys. lat.

Hinduscy Słowianie

Wielki kartograf Merkator na słynnej mapie œwiata zarysował Hiperboreę jako kontynent w miejscu współczesnej Arktyki, którego centralnym miejscem była góra Meru. Jakież było zdziwienie czytelników indyjskich eposów, gdy w wielu opisach bohaterskich czynów bogów Brahmy i Wisznu odnaleŸli także górę Meru i to ze wskazaniem na krainę Gwiazdy Polarnej. Rosyjscy naukowcy Bongard-Lewin i Grantowski, autorzy pracy „Od Skifii do Indii", przeanalizowali zbieżnoœci wschodniosłowiańskiej, perskiej oraz hinduskiej mitologii, stawiajšc tezę o migracji ludu Ariów z południa na północ Eurazji. W eposie „Mahabharata" nieznane miejsce nazwane państwem „wiecznego szczęœcia" lub „krainš błogosławionych" znajduje się na północnych stokach góry Meru oraz na „białej wyspie" w wodach Mlecznego Oceanu, nazywanego także Północnym. Było to, podobnie jak w mitach œródziemnomorskich, miejsce o umiarkowanym klimacie, bo jego mieszkańcy „nie odczuwali ani chłodu, ani żaru". W licznych lasach i na równinach żyły stada ptactwa i antylop. Równie szczęœliwi byli ludzie, żyjšcy w społecznej równoœci i boskiej niewiedzy, co to znaczy prawdziwe nieszczęœcie. Utopijny spokój zapewniali kapłani – znawcy praw i duchowi przewodnicy, którzy „szepczšc modlitwy" zjednywali przychylnoœć bogów. Nadchodzšcy z południa Ariowie dotarli do nieznanej krainy w trakcie licznych wojen, podczas których przekroczyli Himalaje oraz kolejne pasmo gór, stykajšc się ze strażnikami ludu Północy. Byli to potężni wojownicy, którzy przestrzegli Ariów przed zbrojnym konfliktem z udziałem miejscowych bogów. Napastnicy porażeni wysokim poziomem życia, oraz, jak powiedzielibyœmy dzisiaj, wysokš technologiš obronnš, nie tylko odstšpili, ale zawarli z północnš krainš przymierze. Autorzy pracy sugerujš, że Hiperborea była w rzeczywistoœci częœciš starożytnej Skifii, a jej realne położenie wyznaczały góry Uralu, rzeki Dunaj i Dniepr oraz północno-wschodnie wybrzeże Europy i Syberii.

Kraina zajmowała zatem ogromny obszar geograficzny, zamieszkany także przez Prasłowian. Powstała podczas wielowiekowej wędrówki ludów indoeuropejskich, a jej echa można dostrzec w mitologiach i językach współczesnych nam narodów, których przodkowie dominowali w poszczególnych epokach i etapach wędrówki. Na przykład w folklorze wschodniosłowiańskim istniał bóg Wiej (w ukraińskim – Wij), któremu odpowiadał irański bóg wiatru i œmierci Waij. W boskim panteonie ludów indoeuropejskich, np. ostyjskich (Kaukaz), Wiej – Waij zajmował wysokie miejsce, ponieważ do jego kompetencji należały pomyœlny przebieg wojen, sława i bogactwo. Zgodnie z tradycjš Zaratustry ten sam bóg pełnił rolę strażnika umarłych, podobnie jak Charon w mitologii Hiperborei i Hellady. Z kolei irański mit o trzech królestwach można uważać za praŸródło wschodniosłowiańskich bylin o trzech braciach, którzy zasiedli na trzech tronach. Największa i najbogatsza kraina, zwana państwem słońca, przypadła najmłodszemu – tego zaœ „Latopis (kronika) Ipatiewska" z 1114 r. kojarzy jako pogańskiego Dażboga, czyli syna słońca Swaroga. Wszystko razem wskazuje na istnienie kulturowego kodu Hiperborei, który znajduje odzwierciedlenie we wszystkich mitologiach indoeuropejskich. Pora zatem na materialne artefakty nieznanego ludu i kontynentu.

Paleontologia i boskie rydwany

Wokół hipotezy o północnej praojczyŸnie ludzkoœci narosło wiele emocji, a badania naukowe, które rozpoczęły się w dobie renesansu przyniosły wiele poważnych i fantastycznych domysłów. Nostradamus uważał Rosjan za naród hiperborejski. Jeden z francuskich naukowców oœwiecenia dostrzegł w Hiperborei kolebkę cywilizacji egipskiej, wišżšc słoneczny kult Apollona z boskim Ozyrysem, zgodnie zresztš z dzisiejszš teoriš konwergencji kulturowej. Pierwsze badania Arktyki na podstawie naukowej opinii Michaiła Łomonosowa zleciła caryca Katarzyna II. W 1764 r. wydała tajny ukaz o organizacji dwóch ekspedycji, które zgodnie z rozkazem miały dopłynšć do Bieguna Północnego, zawróciły jednak po napotkaniu pól lodowych. Pod koniec XIX w. pałeczkę w sztafecie odkrywców Hiperborei nadzwyczaj skutecznie przejęli okultyœci. Znawczyni wiedzy tajemnej Jelena Bławatskaja, z całš mocš kontaktów paranormalnych pisała w swojej „Tajnej doktrynie": „Hiperborea, podobnie jak Atlantyda i Lemuria, była jednym z siedmiu kontynentów zamieszkanych przez cztery rasy, które dały poczštek ludzkoœci". Co ciekawe, Bławatskaja wyprzedziła współczesne badania klimatyczne, piszšc o prehistorycznym, tropikalnym klimacie Arktyki. Cóż, może czytała naukowe publikacje Łomonosowa, który już w XVIII w. stwierdził, że „w czasach antycznych kraje północne cieszyły się upalnš pogodš, w której mogły żyć nawet słonie".

W XX w. tajemnš wiedzš o Hiperborei zainteresowali się bolszewicy, z maniakalnš uwagš poszukujšcy nowych technologii zbrojeniowych. Szef tajnej policji WCzka Feliks Dzierżyński podpisał w 1922 r. rozkaz o wszczęciu badań naukowych na temat paranormalnych zdolnoœci szamanów Półwyspu Kolskiego i eksploracji jego naturalnych bogactw. Ekspedycja pod dowództwem ezoteryka Aleksandra Barczenki i znanego neurologa oraz psychiatry Władimira Biechtieriewa (twórca Instytutu Mózgu) badała niewyjaœnionš do dziœ psychozę odnotowanš tylko na obszarze mitycznej Hiperborei. W okresie nocy polarnej mężczyŸni z miejscowych plemion podlegali atakom zbiorowego szaleństwa, a jednym z objawów były hipnotyczne wizje z przeszłoœci, podczas których chorzy rozmawiali w wielu nieznanych językach kojarzonych z epokš antycznš. Ekspedycja badała także materialne artefakty, odnajdujšc, m.in. zagadkowe megalityczne bloki i budowle na wierzchołkach wzgórz oraz kurhany – „piramidy" i œlady wytyczonych niegdyœ traktów handlowych. Megalityczne budowle promieniowały ponoć nadzwyczajnš energiš skoncentrowanš w formie pól. Niestety, o wynikach badań niewiele dziœ wiemy, bo większoœć ekipy (na czele z Barczenkš) została unicestwiona w 1937 r.

Współczesnš Rosję opanowała swoista goršczka poszukiwań Hiperborei. Być może dlatego, że po rozpadzie ZSRR społeczeństwo poszukiwało nowej tożsamoœci, a bycie potomkami najstarszej cywilizacji œwiata brzmi dumnie. W każdym razie, poczštek dało opracowanie naukowe wišżšce wschodniosłowiańskiego boga Słońca Koło-Koliada z Półwyspem Kolskim, rzekš Kołš i Kareliš. W 2001 r. ekspedycja naukowca i miłoœnika paleolitu Walerija Diomina przeprowadziła na Półwyspie Kolskim badania metodš radarowej geolokacji, które wykazały, że pod dnem jeziora Sejd znajdujš się tunele prowadzšce pod górę Ninczurt. Tam ujawniono obszerne podziemia, których kształt wskazał na sztuczne pochodzenie. W innych miejscach ekspedycja wykryła resztki fundamentów oraz przewrócone kolumny i kamienne œciany, wykonane tak dokładnie, że między poszczególne elementy nie wchodziło ostrze noża. Całoœć wskazuje więc, że w odległej przeszłoœci na półwyspie istniała rozwinięta cywilizacja techniczna, zdolna do budowy skomplikowanych konstrukcji architektonicznych. Na przykład podnoszenia obrobionych bloków skalnych o wadze 50 ton. Metody datowania wskazały, że obiekty te majš ok. 12 tys. lat.

W 2007 r. kolejna ekspedycja badajšca wybrzeże Morza Białego odkryła na jednej z wysp ruiny starożytnego grodu nazwanego przez uczonych Północnym Miastem Słońca lub Północnym Heliopolis. Natrafiono m.in. na zagadkowy gigantyczny tron wykonany z kamienia oraz równie zagadkowe fragmenty labiryntów. Tak spektakularne odkrycia wywołały poruszenie w nurcie tzw. alternatywnej historii, według której ludzkoœć nie powstała na drodze naturalnej ewolucji, a w wyniku ingerencji przybyszów z kosmosu. Przeglšd literatury pod tym kštem wywołał masę komentarzy o pozaziemskim pochodzeniu Hiperborejczyków. Na dowód przedstawiany jest mit o corocznych odwiedzinach Apollona w ojczyŸnie, dokonywanych na pokładzie słonecznego rydwanu, zbieżny z analogicznymi mitami hinduskimi, w których bóg Wisznu przemieszczał się najprawdopodobniej kosmicznym wahadłowcem. Alternatywni paleontolodzy interpretujš podobnie rysunki i rzeŸby naskalne odnajdywane na terenie legendarnego państwa, wykazujšce podobieństwo ze współczesnymi skafandrami kosmicznymi. Miłoœnicy tej hipotezy wskazujš również, że w naskalnych rysunkach człowiek obcuje ze zwierzętami, które sš typowymi przedstawicielami dla klimatu œródziemnomorskiego oraz takimi, które wymarły przed pojawieniem się ludzkoœci. Jest to koronny argument przemawiajšcy za wiekiem Hiperborei i jej mieszkańców liczonym nie w wiekach i tysišcleciach, ale milionach lat.

Ale największy „odjazd" jest dziełem zwolenników teorii spiskowych, którzy uważajš, że władze ZSRR poszukiwały kontaktu z mieszkańcami Hiperborei. Jak inaczej interpretować fakt prowadzenia na Półwyspie Kolskim wieloletniego odwiertu o łšcznej głębokoœci ponad 12 km. Zdaniem podejrzliwych, którzy połšczyli badania geologiczne z mitami o istnieniu równoległych œwiatów ukrytych pod powierzchniš ziemi, to najlepszy dowód na przetrwanie hiperborejskiej cywilizacji aż do naszych czasów.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL