Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o historii

Brazylia: Od kolonii do niepodległości

Ostatnie zdjęcie brazylijskiej rodziny cesarskiej. W 1889 r. Piotr II (w œrodku) został zmuszony do ustšpienia z tronu i opuszczenia Brazylii
Wikipedia
W XIX wieku Brazyliš rzšdziło dwóch cesarzy: ojciec i syn. Piotr I proklamował niepodległoœć kraju, ale władał tylko dziewięć lat. Piotr II panował prawie 50 lat. Paradoksalnie przyczynš jego upadku było zniesienie niewolnictwa.

W 1807 r. portugalska rodzina królewska ratowała się ucieczkš do Brazylii, swojej kolonii. Portugalia znajdowała się bowiem pod okupacjš francusko-hiszpańskš. Dzięki eskorcie brytyjskiej floty cała dynastia Braganca bezpiecznie dotarła do Rio de Janeiro. Od tego momentu miasto stało się faktycznie zamorskš stolicš Portugalii. Rezydował tam cały dwór królewski z królowš Mariš I i jej synem Janem VI (regentem od 1799 r.).

Ku niepodległoœci

Kiedy w 1815 r. Napoleon Bonaparte poniósł ostateczna klęskę pod Waterloo, pojawiły się głosy zachęcajšce portugalskš dynastię do powrotu do kraju. Jan VI nie był jednak przekonany do tego pomysłu. Bardziej odpowiadało mu Rio, gdzie monarchia cieszyła się większš popularnoœciš niż nad Tagiem. Dodatkowo władca miał na brazylijskiej ziemi zdecydowanie większš swobodę działań niż w Europie. Aby ucišć wszystkie zarzuty dotyczšce rzšdzenia Portugališ z terenu kolonii, Jan VI proklamował w grudniu 1815 r. utworzenie Zjednoczonego Królestwa Portugalii, Brazylii i Algarve. Ogłoszona przez regenta decyzja została przyjęta w Brazylii z ogromnš radoœciš, wręcz z euforiš. Mieszkańcy kraju kawy stali się od tego momentu pełnoprawnymi Portugalczykami. Równoczeœnie Brazylia nie musiała już podlegać interesom metropolii, ponieważ miała status równoprawnego królestwa.

20 marca 1816 r. zmarła królowa Maria. Regent Jan VI został jej następcš. Sytuacja uległa zmianie w 1820 r., kiedy w portugalskiej metropolii doszło do rewolucji liberalnej. W jej wyniku Jan VI był zmuszony powrócić do Europy, aby zmierzyć się z żšdaniami rewolucjonistów domagajšcych się przywrócenia zwierzchnoœci Portugalii nad terytoriami zamorskimi. Główny nacisk kładziono właœnie na Brazylię. Te wydarzenia zmusiły króla do pozostawienia w Rio swojego syna Piotra, który od tego momentu pełnił funkcję regenta i przyszłego następcy tronu.

Decyzje Jana VI mocno zaniepokoiły brazylijskie elity. Widmo rekolonizacji i utraty rzeczywistej kontroli nad krajem było katalizatorem przyszłych działań niepodległoœciowych. Skuteczna walka południowoamerykańskich kolonii, które rzuciły wyzwanie Hiszpanom, wznieciła również chęć walki u Brazylijczyków. Koncepcja całkowitej suwerennoœci cieszyła się ogromnym poparciem miejscowej ludnoœci. Warto podkreœlić, że w przeciwieństwie do hiszpańskich kolonii Brazylia była stabilnym krajem, w którym następował szybki rozwój gospodarczy. Dodatkowo mieszkańcy cieszyli się większš wolnoœciš słowa i swobodami obywatelskimi. Wszystkie te czynniki mocno działały na wyobraŸnię Brazylijczyków. Od tej pory niepodległoœć wydawała się na wycišgnięcie ręki. Pojawiły się jednak poważne problemy.

Utworzony w wyniku rewolucji liberalnej portugalski parlament (Kortezy) za wszelkš cenę chciał zdławić niepodległoœciowe dšżenia Brazylijczyków. 30 wrzeœnia 1821 r. Brazylia ponownie została wcielona do Portugalii jako podległe terytorium zamorskie.

Walka z Portugališ i cesarska korona

W obliczu tych wydarzeń najsilniejsze brazylijskie stronnictwa – liberałowie oraz bonifacjanie – połšczyły siły, aby kraj stał się niepodległy i suwerenny. Przywódcy stronnictw, Joaquim Gonçalves Ledo oraz José Bonifácio de Andrada, zyskali poparcie Marii Leopoldyny Habsburg, żony regenta Piotra. Namówiła ona męża, aby pozostał w Brazylii. Kiedy w styczniu 1822 r. portugalski następca tronu odmówił powrotu do Europy, wszystko zmierzało do otwartego konfliktu między Lizbonš a Rio de Janeiro. Kortezy pozbawiły Piotra tytułu regenta. 7 wrzeœnia 1822 r. syn Jana VI ogłosił nad rzekš Ipiranga niepodległoœć Brazylii. Miesišc póŸniej, 12 paŸdziernika, został ogłoszony cesarzem Brazylii, a 1 grudnia koronowany. Oficjalnie oœwiadczył, że w razie powrotu ojca zrzeknie się tronu na jego rzecz.

W kraju dochodziło do regularnych starć między Brazylijczykami i armiš portugalskš. W listopadzie 1823 r. skapitulował ostatni garnizon Portugalczyków, a w sierpniu 1825 r. Lizbona uznała niepodległoœć Brazylii. Rzšd Portugalii nie miał zresztš innego wyjœcia – w przeciwnym razie nie mógłby liczyć na poprawne wzajemne relacje handlowe.

Przyjęty przez Piotra I tytuł cesarza Brazylii miał dowodzić, że władca odrzuca „stare rzšdy" skupione wokół dynastii i chce budować nowoczesne państwo. Cesarz miał również za zadanie zjednoczenie Rio de Janeiro, okreœlanego mianem kosmopolitycznej metropolii, ze zdecydowanie bardziej konserwatywnš i patriarchalnš resztš Brazylii.

Zagorzali zwolennicy Piotra I, czyli bonifacjanie i liberałowie (skupieni wokół Partii Brazylijskiej), oczekiwali, że cesarz wprowadzi system rzšdów oparty na monarchii konstytucyjnej. Z kolei członkowie Partii Portugalskiej, w której skład wchodzili przedstawiciele burżuazji, urzędnicy i rodziny portugalskich kolonizatorów, widzieli przyszłoœć Brazylii jako monarchii absolutnej. Cesarz, który we wczeœniejszym okresie wyrażał przywišzanie do liberalizmu, postanowił wykonać gwałtowny zwrot w kierunku rzšdów absolutnych. Tę decyzję tłumaczono jako niezbędnš do utrzymania stabilnoœci państwa. W listopadzie 1823 r. doszło do rozwišzania brazylijskiego parlamentu, a w lutym 1824 r. Piotr I ogłosił konstytucję, która jemu jako cesarzowi nadawała pełnię władzy. Od tej chwili Brazylia miała być konserwatywnš, scentralizowanš monarchiš. Powołano dwuizbowy parlament, jednak to cesarz miał decydujšce słowo. Dysponował prawem weta w każdej kwestii.

Seria problemów wewnętrznych

Kroki podjęte przez cesarza doprowadziły do wzrostu napięć w Brazylii. Cieszšcy się do tej pory ogromnym zaufaniem społeczeństwa Piotr I musiał się zmierzyć z narastajšcym niezadowoleniem poddanych. Jeszcze w 1824 r. w północno-wschodniej Brazylii wybuchła rewolta, w wyniku której proklamowano Konfederację Ekwatorskš. Aby zapobiec intensyfikacji dšżeń separatystycznych, siły rzšdowe spacyfikowały „buntowników". Przedstawiciele arystokracji interweniowali u cesarza, kiedy samozwańcze władze Konfederacji zapowiedziały zniesienie niewolnictwa w cišgu trzech lat. W 1825 r. doszło do kolejnej rebelii, tym razem na terenie prowincji cisplatańskiej. Dzięki poparciu ze strony Zjednoczonych Prowincji La Platy (będšcych w rzeczywistoœci państwem argentyńskim) Cisplatania uzyskała niepodległoœć. Doprowadziło to do wybuchu wojny między Brazyliš i Argentynš. Konflikt nazywany wojnš cisplatańskš trwał 500 dni i mocno nadwerężył brazylijskš gospodarkę. Piotr I był zmuszony uznać niepodległoœć prowincji, która od tego momentu przyjęła nazwę Urugwaj.

Problemy nie pozwalały Piotrowi I złapać oddechu. 10 marca 1826 r. zmarł król Jan VI. Brazylijski cesarz został więc następcš portugalskiego tronu. Zgodnie z przyjętš numeracjš stał się Piotrem IV. Wydarzenia te były poczštkiem zagmatwanej historii, której scenariusz przypominał jednš z południowoamerykańskich telenowel końca XX wieku. Cesarz i król w jednej osobie nie zamierzał opuszczać Brazylii i 28 maja 1826 r. zrzekł się tronu metropolii na rzecz swojej siedmioletniej córki Marii II. Na regentkę została wyznaczona siostra cesarza Izabela Maria. Z kolei brat Piotra I, Michał, otrzymał zapewnienie, że obejmie portugalski tron, jeżeli zaakceptuje liberalnš konstytucję Portugalii i zaręczy się ze swojš bratanicš Mariš. Jednak Michał po przybyciu nad Tag w 1828 r. sam ogłosił się regentem, a póŸniej królem. Portugalczycy okrzyknęli go uzurpatorem. Zdrada ze strony brata mocno dotknęła Piotra, który chciał ponownie osadzić swojš córkę na portugalskim tronie.

Cała sprawa dotyczšca przejęcia europejskiej korony sprawiła, że Piotr I musiał się zmierzyć z niechęciš Brazylijczyków. Uwikłanie w sprawy metropolii drastycznie osłabiło poparcie dla monarchy. Kolejny cios stanowiło oskarżenie cesarza o fatalne zarzšdzanie finansami państwa. Nastšpił niekontrolowany wzrost inflacji i zadłużenia. Zupełnš porażkš była reforma walutowa, w ramach której złoto i srebro próbowano zastšpić papierowym pienišdzem. Społeczeństwo zaczęło narzekać na rosnšce koszty życia. Załamała się produkcja tytoniu, skór, kawy, kakao i bawełny, będšca dotychczas wizytówkš Brazylii. Za kontrolę rynku w dużej mierze odpowiadali Portugalczycy, co przekładało się na niechęć, jakš Brazylijczycy żywili wobec Lizbony i samego cesarza. Zwolennicy monarchii absolutnej zmieniali poglšdy i wybierali liberalnš œcieżkę. Armia, dla której dowódcy portugalscy byli głównymi winowajcami porażki w wojnie z Argentynš, coraz bardziej nieufnie patrzyli na cesarza Piotra I. Władca nie potrafił wycišgnšć kraju z potężnego kryzysu. Zdecydował się abdykować i przekazać koronę swojemu 5-letniemu synowi Piotrowi II. Opiekę nad przyszłym cesarzem Brazylii sprawował José Bonifácio de Andrada. 7 kwietnia 1831 r. pierwszy brazylijski cesarz Piotr I przeszedł do historii. Mimo wyznaczenia regenta w osobie de Andrady kraj pogršżył się w chaosie.

Lepszy wojak niż władca

Była para cesarska udała się do Wielkiej Brytanii. Liczšc na pomoc Londynu, Piotr chciał zorganizować wyprawę wojennš nad Tag, aby pozbawić władzy brata uzurpatora. Po trwajšcej trzy lata wojnie domowej 26 maja 1834 r. Michał Uzurpator abdykował i został wygnany z Portugalii. Małżeństwo Marii z bratem ojca zostało anulowane, a ona sama odzyskała wyłšczne prawo do korony. Batalia o władzę mocno jednak osłabiła Piotra. Cztery miesišce po zwycięstwie nad bratem pierwszy cesarz Brazylii zmarł, majšc zaledwie 35 lat. Historia życia monarchy rozpoczęła się w pałacu Queluz w Portugalii i tam też się zakończyła 24 wrzeœnia 1834 r.

W Portugalii Piotr I nazywany był Królem-Żołnierzem ze względu na swoje zamiłowanie do pola walki. Historycy sš podzieleni w ocenie brazylijskiego cesarza. Jedni podkreœlajš, że nie miał zdolnoœci, które czyniłyby go odpowiedniš osobš do rzšdzenia państwem. Schyłek jego rzšdów uznawany jest za jeden z najcięższych momentów w historii Brazylii. Grupa badaczy przychylna Piotrowi I zaznacza jednak, że bez jego determinacji i odwagi zamorska kolonia jeszcze przez długie lata nie byłaby w stanie uzyskać niepodległoœci. Perypetie zwišzane z rozgrywkami dynastycznymi negatywnie wpłynęły na ocenę przez cesarza rzeczywistej sytuacji w Brazylii. Całkowita suwerennoœć kraju mogłaby pokazać pełnię talentów człowieka, który przeciwstawił się imperium.

Syn na tronie

W przeciwieństwie do swojego ojca cesarz Piotr II rzšdził Brazyliš przez blisko 50 lat. Pełnię władzy uzyskał w 1840 r., majšc zaledwie 15 lat. Decyzja ta została podjęta przez parlament Brazylii. Oficjalnie Piotr II założył cesarskš koronę 18 lipca 1841 r. Przez cały okres sprawowania władzy zwracał szczególnš uwagę na rozwój gospodarczy kraju. Jego flagowym hasłem było: „Uniao e Indestria" (Unia i przemysł). To za jego panowania powstały w Brazylii pierwsze utwardzone drogi oraz solidne linie kolejowe.

W sprawach polityki zagranicznej monarcha doprowadził do militarnych konfrontacji z Argentynš, Urugwajem i Paragwajem. Wojny toczyły się w latach 1851–1870. Dwie pierwsze zakończyły się pełnym sukcesem Brazylii. Brazylijczycy wywalczyli sobie dostęp do delty La Platy i obalili argentyńskiego dyktatora Juana Manuela Rosasa. Ostatnia z batalii nie była już tak udana. Konflikt rozpoczęty w 1864 r. doprowadził do starć zarówno z Urugwajem, jak i Paragwajem. Wyniszczajšca i długotrwała wojna nie była dla żadnej ze stron zwycięska.

Piotr II zapisał się na kartach historii jako człowiek, który wykonał pierwszy krok w kierunku zniesienia niewolnictwa w Brazylii. Ostatecznie zakaz niewolnictwa wprowadzono w 1888 r., czyli zaledwie rok przed zamachem stanu, w wyniku którego cesarz musiał ustšpić z tronu.

Wspominajšc o Piotrze II, należy pamiętać, że odznaczał się wyjštkowo nowoczesnym spojrzeniem na œwiat. Popierał rewolucję przemysłowš, która dotarła również do Brazylii. Mimo dużego grona zwolenników cesarz miał też twardš opozycję, reprezentowanš przez częœć społeczeństwa o mocno konserwatywnych poglšdach. Wzajemne tarcia między monarchš a opozycjonistami doprowadziły w końcu do jego abdykacji 15 listopada 1889 r. Piotr II został zmuszony do opuszczenia brazylijskiej ziemi wraz z rodzinš. Na skutek tych wydarzeń żona Piotra, Teresa, doznała nagłego zatrzymania kršżenia i fatalnego w skutkach niedotlenienia mózgu. Kiedy cesarska rodzina dotarła do Porto, lekarz majšcy opiekować się Mariš nie był w stanie jej pomóc. Znajdowała się w agonii i zmarła 28 grudnia 1889 r.

Ostatni brazylijski cesarz przeżył swojš małżonkę o niecałe dwa lata. Zmarł w Paryżu 5 grudnia 1891 r., trzy dni po swoich 66. urodzinach. Cesarska para została pochowana w lizbońskim panteonie dynastii Braganca. Dopiero w 1922 r. prochy Piotra i Teresy zostały sprowadzone do Brazylii. Jako miejsce ostatecznego pochówku wybrano w 1939 r. katedrę œw. Piotra z Alcantary w Petropolis.

Upadek brazylijskiego cesarstwa był efektem zaangażowania wojska w przewrót. To właœnie armia odegrała największš rolę w obaleniu Piotra II i proklamowaniu republiki. Historycy zarzucajš Piotrowi II, że nie potrafił przeciwstawić się buntownikom. Zamach stanu przyjšł z charakterystycznym dla siebie spokojem i wraz z rodzinš udał się na wygnanie. Jako głównš przyczynę upadku cesarza wymienia się wprowadzenie „złotego prawa", które oznaczało likwidację systemu niewolnictwa. Zwrócenie wolnoœci wszystkim brazylijskim niewolnikom było końcem przydatnoœci władzy cesarskiej, która odpowiadała za utrzymanie starego porzšdku.

Przywódca zamachu stanu, marszałek Manuel Deodoro da Fonseca, został pierwszym prezydentem Republiki Brazylii. Zapoczštkował reformy majšce na celu zniesienie symboli dawnego ładu. Zrezygnowano z tytułów szlacheckich, dokonano rozdziału koœcioła od państwa. Katolickie œwięta zostały zastšpione państwowymi, aby podkreœlić ważne wydarzenia historyczne. Ogłoszona w 1891 r. konstytucja zawierała elementy, które nie miały prawa istnieć w czasach cesarstwa: federacyjny charakter państwa, kontrolę konstytucyjnoœci prawa przez sšdy oraz system rzšdów prezydenckich.

Po upadku

Pierwsze rzšdy republikańskie cechował ogromny wpływ brazylijskich elit, w większoœci składajšcych się z właœcicieli ziemskich. W rzeczywistoœci rzšdy dynastyczne zostały zamienione na oligarchiczny porzšdek. Od tego momentu największe wpływy w Brazylii posiadali przedstawiciele dwóch stanów: Sao Paulo i Minas Gerais. Wszystko dzięki przodownictwu w produkcji kawy i mleka. Znaczenie tych dwóch produktów było tak ogromne, że powstał tzw. sojusz kawy z mlekiem. Prezydent zawsze popierał oligarchów reprezentujšcych stany Sao Paulo i Minas Gerais. Dzięki temu mógł liczyć na wsparcie „mlecznych kawoszy", bez których aprobaty nie można było w praktyce kierować państwem.

Historia dwóch brazylijskich cesarzy z dynastii Braganca pokazuje trudny okres walki o niepodległoœć, w którym determinacja i poczucie własnej tożsamoœci zwyciężyły w starciu z kolonialnš potęgš. Czasy cesarstwa to także typowe dla tego ustroju problemy wewnętrzne, spoœród których na pierwszy plan wysuwa się niewolnictwo i spory dynastyczne. Piotr II, ostatni władca Brazylii, stawiajšc na szali istnienie cesarstwa, zdecydował się na podjęcie kroków w celu zniesienia niewolnictwa. Gest, dzięki któremu tysišce niewolników pracujšcych na plantacjach odzyskało wolnoœć, kosztował go utratę korony i przymusowš podróż do Europy.

„Niepodległoœć albo œmierć" – te słowa cesarza Piotra I powinny być szczególnie bliskie Polakom, którzy przez długie lata walczyli o własne państwo. Te właœnie słowa wypowiedziane przez przyszłego cesarza Brazylii nad rzekš Ipiranga œwiadczyły o ogromnej determinacji wszystkich tych, którzy byli gotowi oddać życie w walce o niepodległoœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL