Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o historii

Kim jest ostatnia statystka z „Zapomnianej melodii”

W roli statystek wystšpiły w filmie młode warszawianki, specjalnie wybierane przez wytwórnię Omnia-Film.
Rzeczpospolita
Sš takie filmy, które nigdy się nie zestarzejš. Przykryje je kurz, nazwiska aktorów będš mówiły nam coraz mniej, ale ich dowcip będzie nadal bawił, a magiczny œwiat przedwojennej Warszawy nadawał im coraz mocniejszš, nostalgicznš nutę.

Dziœ może zaledwie garstka pasjonatów i wiernych widzów słynnego programu „W starym kinie" Stanisława Janickiego pamięta film „Zapomniana melodia" z 1938 r. Wystarczy jednak zanucić krótki fragment piosenki przewodniej, by każdy się zorientował, że... doskonale zna jej tekst! „Ach jak przyjemnie kołysać się wœród fal" to z pewnoœciš niezapomniany przebój, który stał się trzonem tej sympatycznej komedii omyłek.

Wszystko zaczęło się latem 1938 r. w biurach nowo powstałej wytwórni Omnia-Film, zajmujšcej kilka dużych pomieszczeń w kamienicy przy Alejach Jerozolimskich 27. Niewielki dwupiętrowy budynek dopiero co został nadbudowany o kolejne dwa piętra. W przedwojennym spisie abonentów sieci telefonicznej z łatwoœciš znajdujemy numer do wytwórni: 9-70-35. Był on podany także w czołówce filmu. „Wiadomoœci Filmowe" pisały o genezie przedsiębiorstwa: „Omnia-Film jednoczy pracowników kinematografii polskiej na zasadach spółdzielczych. Należš tu scenarzyœci oraz reżyserowie, operatorzy i kierownicy produkcji, charakteryzatorzy i kompozytorzy. Sš zaœ wœród nich takie nazwiska, jak Napoleon Sšdek, Jan Fethke, inż. Seweryn Steinwurzel, Henryk Wars, Jan Breit, Jan Dobracki i innni. Pracuje się tu ťdla siebieŤ, więc pracuje się dobrze".

W międzywojennej Polsce filmy produkowano w zupełnie inny sposób niż obecnie. Po pierwsze, na nowy projekt potrzebny był kapitał. Zakładano więc wytwórnię filmowš, która sama nie dysponowała żadnymi œrodkami na produkcję. Miała być jedynie ciałem umożliwiajšcym pozyskanie pieniędzy od potencjalnych inwestorów. To właœnie dlatego wiele wytwórni filmowych nad Wisłš produkowało jeden czy dwa obrazy i znikało z mapy przedwojennej stolicy. Inwestycje w polski przemysł filmowy były obarczone olbrzymim ryzykiem. Wszystko było bowiem w rękach publicznoœci, której film mógł się przecież nie spodobać i niemałe œrodki zainwestowane w produkcję przepadały. Do tego prasa i recenzenci wyjštkowo ostro krytykowali rodzimš kinematografię za jej błahoœć i chęć schlebiania najszerszym rzeszom widzów. Nie pomagała także bardzo wolna kinofikacja kraju, czyli dostęp mieszkańców do kin. Tuż przed wybuchem wojny było ich na terenie Polski zaledwie 807. Dla porównania sšsiednia Czechosłowacja wybudowała niemal o 1000 więcej! Znacznie ograniczało to zasięg wprowadzanego tytułu i przychód z jego wyœwietlania. Dlatego producentom zależało przede wszystkim na jednym – na niskich kosztach. Im szybciej obraz powstał, im prostsze miał dekoracje, im mniej kosztowały kontrakty aktorskie, tym więcej zostawało z i tak skromnego przychodu.

Tytuł na razie nieustalony

Kto więc wykładał pienišdze na tak ryzykowne produkcje? Otóż głownie właœciciele kin, którzy dzięki temu zyskiwali wyłšcznoœć na obsługę premierowych pokazów. To pierwszeństwo miało olbrzymie znaczenie, ponieważ dawna dystrybucja odbywała się na zupełnie innych zasadach. W każdym większym mieœcie istniały tak zwane zeroekrany – luksusowe sale kinowe obliczone nieraz na kilka tysięcy widzów, które prezentowały najnowsze produkcje krajowe i zagraniczne. Takie kina miały wyłšcznoœć na pokazywanie najœwieższych tytułów i zarabiały na nich najwięcej. Dopiero póŸniej kopie trafiały do mniejszych sal i w końcu do tanich kin wyspecjalizowanych w powtórkach.

Aby zachęcić właœcicieli kin do inwestycji w nowy obraz, producent musiał mieć przygotowany zarys fabuły, a także kilka podpisanych kontraktów z liczšcymi się w branży członkami ekipy filmowej i aktorskiej. Dopiero z takim orężem można było starać się o finansowanie produkcji. Poszukiwania inwestorów zaczynało się zawsze od stosownej zapowiedzi w jednym z fachowych czasopism. „Niniejszym podajemy do wiadomoœci P.T. właœcicieli kinoteatrów w Polsce, że przystšpiliœmy do produkcji pierwszego filmu polskiego. Tytuł na razie nieustalony, podamy w najbliższym numerze. Romans muzyczny, reżyseria Konrad Tom, zdjęcia Seweryn Steinwurzel" – brzmiał pierwszy, oszczędny zwiastun nowej produkcji Omnia-Film w „Wiadomoœciach Filmowych".

Gdy tylko sytuacja nieco się wyklarowała, a wytwórnia zdobyła niezbędne zaplecze finansowe, rozpoczęto intensywnš organizację produkcji. Film zyskał w końcu swój finalny tytuł – „Zapomniana melodia". Do wczeœniej ogłoszonego skromnego zespołu dołšczyli także inni członkowie. Drugim reżyserem został Jan Fethke. Udało mu się zajšć to stanowisko głównie dlatego, że Konrad Tom potrzebował sprawdzonego scenarzysty, który przekułby jego pomysł w wartki obraz, zarówno w zakresie tekstu, jak i reżyserii. Fethke pracował już jako scenarzysta, a na swoim koncie miał nawet kilka powieœci. Dla Omnia-Film jeden scenarzysta nie był jednak wystarczajšcy. Film miał być debiutem wytwórni, więc musiał być naprawdę dobry. Do pomocy zatrudniono więc Napoleona Sšdka z kilkunastoma scenariuszami na koncie oraz Ludwika Starskiego, który miał talent do pisania niezapomnianych szlagierów. Ten ostatni czuwał, by powstał film muzyczny z prawdziwego zdarzenia. do ekipy dołšczył znakomity Henryk Wars, który napisał muzykę.

Akcja filmu miała być wesoła i zagmatwana. Tytułowa zapomniana melodia to dla bogatego przemysłowca Rolicza receptura na rewelacyjne mydło, ale dla jego córki Helenki to wyznanie miłosne jej ukochanego. Rolicz, słyszšc przez okno melodię zakochanych, œpiewa w jej rytm skomplikowanš formułę swojego najnowszego produktu. Jego konkurent z branży, Roxy, tylko czeka, by wykraœć recepturę mydła. Tymczasem Stefan, ukochany Helenki, przez swoje niewinne kłamstwo nieœwiadomie uruchamia lawinę pomyłek, co doprowadza do całej masy zabawnych nieporozumień i szczęœliwego finału.

Znani aktorzy i piękne warszawianki

Gdy znana była już cała ekipa filmowa, a rysy postaci zostały naszkicowane przez scenarzystów, należało zajšć się pozyskaniem aktorów. Zrywanie kontraktu jeszcze przed pierwszymi zdjęciami w atelier było w polskim przemyœle filmowym na porzšdku dziennym. W tym wypadku producenci mogli jednak mówić o sporym szczęœciu. Żaden z zaangażowanych aktorów nie zerwał kontraktu i wkrótce gazety obiegało coraz więcej niedyskrecji na temat obsady. „Helena Grossówna, Michał Znicz i Jadzia Andrzejewska grajš w filmie pt. ťZapomniana melodiaŤ" – donosił „Srebrny Ekran" w lipcu 1938 r. „Popularny komik, Stanisław Sielański, jeŸdził po prowincji przez całe dwa miesišce. Może i miał rację, robišc to, bo polscy potentaci filmowi uwzięli się kręcić tylko dramaty i na Sielańskiego nie było ťzapotrzebowaniaŤ. Teraz dopiero ujrzymy go w ťZapomnianej melodiiŤ" – dodawał chwilę póŸniej tygodnik „Kino". Oprócz wymienionych nazwisk zaangażowano również „demona komizmu" Antoniego Fertnera, specjalistę od ról charakterystycznych Michała Znicza, najpopularniejszego ówczesnego amanta Aleksandra Żabczyńskiego i gwiazdkę lansowanš na „nowš twarz filmu" Renatę Radojewskš. Jak zapewniały całostronicowe reklamy wykupione przez wytwórnię w branżowych „Wiadomoœciach Filmowych", w filmie miało wystšpić także 30 najpiękniejszych warszawianek w charakterze statystek. Były one olbrzymim magnesem dla publicznoœci, dlatego ich obecnoœć na ekranie podkreœlano przy każdej możliwej okazji. „Film da zdrowy œmiech i szczery humor, da atmosferę beztroskiej wesołoœci wœród młodych, œlicznych dziewczštek, ponieważ rzecz się dzieje przeważnie na terenie Instytutu Dokształcajšcego dla dziewczšt. Owymi dziewczętami sš najpiękniejsze młode warszawianki, specjalnie dobierane przez wytwórnię Omnia-Film" – zachwalał w sponsorowanym artykule „Nasz Przeglšd". Widzšc olbrzymie zainteresowanie œlicznymi statystkami w Warszawie, właœciciele kin w innych miastach, wykupujšc reklamy, niekiedy celowo przesadzali, piszšc, że w filmie widzowie zobaczš prawdziwš rewię – nie 30, a aż 100 pięknych dziewczšt!

Dziœ w Gdańsku nadal mieszka ostatnia z owych najpiękniejszych „warszawianek" – 99-letnia Stanisława Sobiech z domu Peżanowska. „Od najmłodszych lat marzyłam, żeby tańczyć – opowiada. – Dawniej tancerka to była prawie jak taka spod latarni. Ojciec nie chciał się zgodzić, ale przeczytał w gazecie ogłoszenie i powiedział mi: O! Jak tam pójdziesz i cię zaangażujš, to wtedy się zgodzę. To było ogłoszenie szkoły należšcej do słynnej Tacjanny Wysockiej. Ona zorganizowała taki konkurs, w którym miała wybrać dziesięć dziewczšt ze 100 kandydatek na bezpłatnš naukę. Miałam szczęœcie i w tych dziesięciu ostatecznie zostałam. Gdy podrosłam, trzeba było pomyœleć jednak o pracy. Był przed wojnš taki generał Leopold Okulicki. Ja go poznałam jeszcze jako pułkownika. Ojciec mnie do niego posłał. Powiedział: idŸ do kawiarni, tam będzie siedział pułkownik, przedstaw się, a on pomoże ci zdobyć posadę. Poszłam więc. Przy stoliku siedział on i ówczesny ambasador Japonii, z którym się przyjaŸnił. Pamiętam, że kupili mi czekoladę. Z Warszawy miałam wyjechać na wschód do Wołkowyska, gdzie miałam pracować w biurze. Ale na zwolnienie posady trzeba było trochę poczekać. Ponieważ było przez to sporo wolnego czasu, wraz z koleżankami ze szkoły Wysockiej zmówiłyœmy się na to statystowanie. Płacili nieŸle i przez parę dni jeŸdziłyœmy pod Warszawę, gdzie byłyœmy œwiadkami kręcenia wszystkich scen głównych".

Na planie w Zegrzynku

„Zapomnianš melodię", jak zresztš wszystkie filmy przedwojenne, zaczynano kręcić od scen plenerowych. Miało to, rzecz jasna, swoje uzasadnienie. W Warszawie działały wówczas jedynie trzy atelier filmowe. Powodowało to olbrzymie kolejki i poœpiech w produkcji. Aby nie płacić za nieużywanš halę, podczas kręcenia scen na œwieżym powietrzu armia robotników w studiu ustawiała już dekoracje potrzebne do kolejnych ujęć.

Z doœć zaskakujšcego miejsca dowiadujemy się o lokalizacji scen plenerowych. Pan Julian z Pruszkowa w popularnym kšciku „Między nami" magazynu „Kino", gdzie odpowiadano na pytania czytelników, dopytywał redakcję właœnie o ten szczegół produkcji. „Zdjęcia do ťZapomnianej melodiiŤ były robione w Zegrzynku pod Warszawš" – napisano w odpowiedzi. Dodać jednak należy, że kilka niewielkich ujęć nakręcono także w Warszawie, m.in. na ul. Traugutta.

Codziennie rano do Zegrzynka dojeżdżał autobus z ekipš filmowš, aktorami i statystami. To właœnie tam kręcono słynnš scenę z dziewczętami płynšcymi na kajakach i œpiewajšcymi piosenkę Warsa „Ach, jak przyjemnie kołysać się wœród fal" oraz ważny moment zawišzania akcji filmu, czyli ratowanie z wody Stefana, granego przez Aleksandra Żabczyńskiego. „To było pod Warszawš – wspomina pani Stasia. – JeŸdziłyœmy na zdjęcia przez kilka dni. Pamiętam, że dostałyœmy piękne stroje pensjonarek. W zdjęciach brali udział naprawdę wybitni aktorzy. Razem z koleżankami œpiewałyœmy na kajakach. W pamięci utkwiła mi szczególnie jedna scena, w której Żabczyński wpadał do wody. To była jesień i nie było już za ciepło. Zanim więc Żabczyński skoczył, to ktoœ z ekipy nalał mu takiego solidnego kielicha, żeby się nie zaziębił. Pech chciał, że ujęcie nie wyszło za dobrze i trzeba było wszystko raz jeszcze powtarzać. On się po tym wszystkim zresztš rzeczywiœcie rozchorował".

Po zakończeniu zdjęć plenerowych ekipa zjawiła się w atelier filmowym przy ul. Trębackiej w Warszawie. Właœnie tam miały powstać kameralne sceny, które toczyły się we wnętrzach, a także inscenizowane sceny plenerowe. Reporter „Kina" donosił z planu: „Czarna tablica u wejœcia głosi, iż dziœ odbywajš się zdjęcia do filmu ťZapomniana melodiaŤ. Białe koœlawe litery oznajmiajš, iż na planie znajdujš się dziœ Jadzia Andrzejewska, Helena Grossówna, Aleksander Żabczyński, Stanisław Sielański, Antoni Fertner. NieŸle – pomyœlałem i przyciskajšc czule do piersi aparat fotograficzny, wkroczyłem na halę. Było aż biało od jupiterów oblewajšcych mlecznymi promieniami jakiœ gabinet. Za stołem trzšsł się z oburzenia Fertner (wytłumaczono mi, że wszystko jest w porzšdku i tego wymaga scenariusz). Blady i zmieszany Sielański tłumaczył się bezładnie, mówił o jakiejœ konkurencji, która ťnie œpiŤ i że ťtrzeba koniecznie chować do safesuŤ. Pani Grossówna, która czekała swojej kolejki, kazała mi się tym wszystkim nie przejmować i podała mi trochę szczegółów o filmie ťZapomniana melodiaŤ. Otóż ma to być romans muzyczny o temacie, nad którego wypracowaniem biedziło aż trzech scenarzystów: Starski, Sšdek i Fethke. Ten ostatni jest nawet współreżyserem filmu i właœnie słucham, jak razem z drugš ťreżyserskš połowšŤ, czyli Konradem Tomem, udziela ostatnich instrukcji Żabczyńskiemu. Przemiłemu ťŻabieŤ należy poœwięcić więcej miejsca. Otóż spieszę zapewnić jego wielbicielki, że wyglšda znakomicie i po urlopie jeszcze wyprzystojniał, o ile to było w ogóle możliwe. Syt chwały i triumfu na teatralnych deskach, gdzie gra rolę Wilhelma Powella w sztuce ťJeanŤ, z uwagš słucha wyjaœnień Toma i Fethkego. Sielański skończył swš kwestię. Jupitery pod takt gwizdka pogasły jeden za drugim, my zaœ zdšżyliœmy się chyłkiem wymknšć, unoszšc cennš błonę ze zdjęciami do czekajšcej ťpod garażemŤ taksówki".

Przeboje, które œpiewała cała Polska

Trzon filmu miały stanowić wesołe piosenki. Znalazły się w nim trzy utwory, które powtarzano w różnych momentach akcji. Najbardziej efektownš była skoczna, swingujšca przeróbka znanej pieœni „Panie Janie". W filmie wykonała jš Helena Grossówna, otoczona wiankiem œlicznych statystek grajšcych uczennice. „Wszystko działo się w zaaranżowanej w studiu sali lekcyjnej. Zsunęłyœmy ławki i zaczęłyœmy na nich tańczyć – wspomina pani Stasia. – To było kręcone z biegu. Nie było żadnych prób ani nawet ćwiczenia kroków. Miałyœmy wykonać coœ w rodzaju stepowania. Byłyœmy zawodowymi tancerkami, więc miałyœmy odpowiednie przygotowanie. Wyszło nam to bardzo dobrze i nie trzeba było kręcić tej sceny ponownie. Potem zrobiono nam jeszcze kilka ujęć i zbliżeń, gdy siedziałyœmy w ławkach. Ja siedziałam z samego brzegu. Byłam uczesana tak do góry, bez przedziałka".

Nie było przesady w póŸniejszych sloganach reklamowych, krzyczšcych w gazetach, że „będziemy mieli możnoœć wysłuchania najnowszych i najmelodyjniejszych przebojów muzyczno-tanecznych Warsa, które wkrótce zaœpiewa cała Polska". Filmowe piosenki spodobały się publicznoœci tak bardzo, że zaraz po premierze nagrano je ponownie na płytach. Wytwórnia Syrena-Record wypuœciła nagrania tych utworów w wykonaniu popularnego pieœniarza Adama Astona przy akompaniamencie orkiestry Henryka Warsa. Konkurencyjne wydania były œpiewane przez Alberta Harissa na zlecenie wytwórni Odeon, a akompaniowała mu orkiestra Jerzego Gerta. Wyjštkowš ciekawostkš były jednak piosenki „Już nie zapomnisz mnie" i „Ach, jak przyjemnie", zaœpiewane przez najpopularniejszego przedwojennego piosenkarza Mieczysława Fogga. W jego wykonaniu nie byłoby może niczego niezwykłego, gdyby nie miejsce nagrania. Fogg 8 paŸdziernika 1938 r. wyjechał na tournée po Stanach Zjednoczonych i to właœnie tam na poczštku 1939 r. nagrał obie piosenki dla znanej wytwórni Victor.

Zdjęcia do filmu ukończono na poczštku listopada 1938 r. Gdy na planie zapadł finalny klaps, a ostatni aktor zamknšł za sobš drzwi garderoby, do atelier przy ul. Trębackiej wszedł mały chłopiec zafascynowany filmowym œwiatem. Był to znany dziœ akompaniator Zbigniew Rymarz. „Tam znajdowało się studio filmowe Falanga, z tym, że to była tzw. mała Falanga, a duże studio filmowe było na Wolskiej. Dzięki sympatii mojego starszego brata ciotecznego, która musiała w tym studiu widocznie pracować, miałem szansę obejrzenia hali w momencie, gdy akurat rozbierano dekoracje do ťZapomnianej melodiiŤ".

Sukces kasowy i krytyczne recenzje

Film miał premierę 25 listopada 1938 r. w warszawskim kinie Pan przy Nowym Œwiecie 40. Polskie premiery w niczym nie przypominały tych hollywoodzkich. Czasem na projekcjach pojawiali się aktorzy. Tak było właœnie w przypadku „Zapomnianej melodii". Oprócz znanych z filmowego œwiata twarzy na widowni zasiadły wtedy także liczne statystki, które były ciekawe swojego ekranowego debiutu. „Wyglšdało to bardzo uroczyœcie – wspomina pani Stasia. – Tamtego wieczoru dostałam nawet propozycję udziału w kolejnym filmie. Pan, od którego zależało angażowanie, zaproponował, żebym przyszła do niego na kolację w celu ustalenia szczegółów. Od razu było jednak wiadomo, że o co innego chodzi. Na kolację więc nie poszłam i nigdy już w żadnym filmie nie wystšpiłam".

Chwilę po premierze jedno było pewne – film będzie sukcesem. Już niebawem „Wiadomoœci Filmowe" donosiły: „Codziennie nadkomplety w kinie. Niebywały od lat ogromny sukces artystyczny i kasowy zdobył w triumfalnym pochodzie po całej Polsce, od pierwszej chwili zjawienia się na ekranach, przeœliczny, ujmujšcy, słoneczny, wesoły filmowy hymn radoœci życia ťZapomniana melodiaŤ, wspaniały debiut wytwórni Omnia-Film". Styl tego tekstu wskazuje, że był on z pewnoœciš reklamš, ale fakt, że podczas każdego pokazu widownia rzeczywiœcie była pełna, daje pewnoœć, że nie był to tylko pusty slogan.

Dużo gorzej obeszła się z „Zapomnianš melodiš" prasa literacka i fachowa, pełna kšœliwych uwag recenzentów. Film, chociaż przyjemny, powtarzał bowiem całš serię starych grzechów. „Błahostki, amoralizmy, exhibicje niższoœci ludzkiej, niesłychanie niski poziom osób działajšcych, lichy klimat każdego scenariusza, pomieszanie szkoły z dancingiem zawsze charakteryzuje filmy realizowane w Polsce. Poza tym ma ta komedia niektóre momenty naprawdę zabawne i dowcipne. Uderza jeden fakt, że muzyka w filmie postawiona jest najczęœciej na poziomie rewiowym, rzadko koncertowym" – pisała Anna Zahorska w tygodniku literackim „Kultura". Recenzentka „Bluszczu" o pseudonimie Stef. H. zwracała natomiast uwagę na innš ważnš rzecz – œlepe naœladownictwo. „To, co irytuje nadprogramowo kulturalnego widza, to kłamliwe pozory, wynikajšce z przenoszenia na nasz grunt szczegółów amerykańskiego stylu życia i zwyczaju (pałacowy hall w willi przemysłowca, whiskey przy jego biurku itp.) przy jednoczesnym kompletnym zaniedbaniu istotnej charakterystyki danego œrodowiska. Tak więc ludzie i œrodowisko sš nieprawdziwego zdarzenia i w ogóle nie wiadomo, gdzie ich umiejscowić. Typy uczennic zupełnie niezróżnicowane (jak inaczej wyglšda to w zagranicznych filmach młodzieżowych!), przypominajš raczej zespół girlsów, czym sš istotnie. Szkoła, w której dziewczęta uczš się tylko œpiewać, gotować i wiosłować, jest też jedynie rekwizytem, dekoracjš bez żadnego znaczenia. Główny filar akcji – fabrykant mydła – jest idiotš, a jego sekretarz półgłówkiem, co obaj wykonawcy (Fertner i Sielański) z luboœciš podkreœlajš. W sumie ťZapomniana melodiaŤ to najwyżej farsa z kilkoma miłymi piosenkami i nie należy się łudzić, że jest to wzór dla polskiej komedii muzycznej". Jedynie magazyn „Kino" wysoko ocenił pierwszš produkcję Omnia-Film. Zaznaczyć jednak należy, że było to czasopismo żyjšce z kontaktów z polskim œwiatem filmowym, toteż zamieszczane w nim recenzje zawsze były bardzo wyważone i oszczędne w krytyce. Na łamach tygodnika pisano: „Nad podziw zgrabnie i przyjemnie wypadła ta komedia i – co najważniejsze – więcej w niej jest humoru niż œmiesznoœci, co wyróżnia jš ogromnie od ogółu filmowych komedii polskich. Pomysł ukrycia w piosence przepisu na fabrykację mydła nie jest wprawdzie całkowicie oryginalny, ale ponieważ dostarcza wiele możliwoœci rozwišzania go, więc przyjmujemy go chętnie. Film ma dużo ładnych plenerów, nareszcie dużo powietrza – przeprowadzony jest lekko i zagrany z wdziękiem. (...) Reżyseria na ogół dobra i niepozbawiona smaku, ale chwilami jeszcze nieco niezaradna i naiwna".

Pomimo przytoczonych powyżej mało pochlebnych recenzji film okazał się kasowym sukcesem i wkrótce kolejne kopie wysłano do firm dystrybucyjnych na terenie całej Polski. Wytwórnia zarobiła w stolicy na „Zapomnianej melodii" dostatecznie dużo, by wspomóc jej dalszš promocję w doœć niecodzienny sposób. „Helena Grossówna otrzymała propozycję (...), aby występowała osobiœcie ťobokŤ każdej premiery filmu w większych miastach Polski. Jak słychać, Grossówna zdecydowała się przyjšć tę niecodziennš bšdŸ co bšdŸ ofertę" – donosił magazyn „Kino".

Po zakończeniu zdjęć do debiutanckiego obrazu Omnia-Film zniknęła z filmowego œwiata wzorem podobnych spółek. Zostali jednak ludzie – współtwórcy jej sukcesu. Przekształcili wytwórnię w nowe przedsiębiorstwo Tempo-Film i w niezmienionym niemal składzie przystšpili do pracy nad kolejnš produkcjš, tym razem melodramatem pod tytułem „Przez łzy do szczęœcia", którego realizację przerwał wybuch wojny. Obraz udało się mimo wszystko ukończyć i wprowadzić na ekrany kin już w czasie okupacji niemieckiej.

Powojenne losy

Okres powojenny był bardzo trudnym czasem dla polskich filmowców i aktorów. Wielu z nich już nigdy nie wróciło do zawodu. Nigdy w filmie nie pojawiła się również œliczna statystka z „Zapomnianej melodii" – pani Stanisława Sobiech. „Po powstaniu warszawskim przyjechaliœmy z mężem do Gdańska, żeby odetchnšć. Spotkaliœmy tutaj wielu naszych znajomych, którzy namówili nas, abyœmy się przenieœli. Zaryzykowaliœmy, chociaż mieliœmy już kupiony plac pod Warszawš pod budowę domku letniskowego i eleganckie mieszkanie na Nowogrodzkiej. Jak tylko tu przyjechałam, zaczęłam pracę w Grand Hotelu. Tam były jednak nocne dyżury. Któregoœ razu dyrektor tutejszego CPN-u, który był naszym przyjacielem jeszcze z Warszawy, zachęcił mnie, żebym się do niego przeniosła. Dałam się namówić i pracowałam tam jako instruktor ds. ubezpieczeń. Oczywiœcie musiałam się trochę douczyć, bo sama matura niewiele już wtedy znaczyła. Tak dotrwałam tam do emerytury".

A co się działo z „Zapomnianš melodiš"? Po premierze na zeroekranie jej kopie trafiały do wielu mniejszych kin w całej Polsce. W czasie niemieckiej okupacji obraz uzyskał szczęœliwie zgodę na wyœwietlanie. W krakowskim kinie Atlantic pokazano go już na poczštku wojny – 9 paŸdziernika 1939 r. Tuż po wycofaniu się Niemców z Polski w wielu kinach z powodu braku jakichkolwiek nowych produkcji wyœwietlano ocalałe kopie eksploatacyjne przedwojennych polskich filmów. I tak na przykład „Zapomnianš melodię" przypomniano w gdańskim kinie Bajka w lutym 1947 r. Lata 50. były natomiast okresem wymazywania tej produkcji z pamięci społeczeństwa. O przedwojennych filmach pisano wtedy, że należałoby je wszystkie spalić, bo nie przedstawiajš żadnej wartoœci. Nigdy jednak do tego nie dopuszczono. Dwie ocalałe kopie oraz zwiastun filmowy trafiły do powstałego w 1955 r. Centralnego Archiwum Filmowego. Obecnie stanowiš cennš częœć zbiorów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA), gdzie oczekujš na digitalizację i restaurację cyfrowš. Dzięki tym zabiegom film będzie mógł ponownie cieszyć rzesze publicznoœci lekkoœciš dowcipu i melodyjnoœciš piosenek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL