Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o historii

Motocyklem do Szanghaju

Stanisław Bujakowski, Halina Korolec-Bujakowska i ich wierny rumak – motocykl B.S.A.
WYDAWNICTWO
To była zapewne najoryginalniejsza podróż poœlubna przedwojennej Polski. W 1934 r. Halina i Stanisław Bujakowscy postanowili dotrzeć motocyklem do Chin. Trwajšca blisko dwa lata wyprawa całkowicie odmieniła ich życie.

Ile jeszcze nasza przeszłoœć kryje takich zapomnianych historii; w ilu domach, poupychane gdzieœ na dnie starych biurek i szaf, leżš bezcenne dzienniki i zdjęcia dokumentujšce niezwykłe wyprawy; jakim zaskoczeniem może być lektura archiwalnych gazet i czasopism, publikujšcych relacje ludzi, którzy wbrew wszelkim przeciwnoœciom odważyli się ruszyć w nieznane? Polska nie miała wielkich tradycji w zapełnianiu białych plam na mapach œwiata, a takie postacie, jak Benedykt Polak, Krzysztof Arciszewski, Maurycy Beniowski czy Stefan Szolc-Rogoziński, były raczej wyjštkami potwierdzajšcymi regułę. Co prawda Europę nasi przodkowie od wieków przemierzali wzdłuż i wszerz, ale egzotyczne wojaże ich nie pocišgały. Oczywiœcie w jakimœ stopniu tłumaczy ich fakt, że Polska nie posiadała terytoriów zamorskich. O wiele łatwiej było podejmować odważne eskapady Hiszpanom, Anglikom czy Francuzom, którzy mieli dogodne bazy wypadowe w postaci kolonii, niż ruszyć w œwiat znad Wisły.

Prawdziwy przełom nastšpił dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym. Odzyskanie niepodległoœci dało Polakom potężnš dawkę pozytywnej energii i impuls, by sięgać marzeniami poza horyzont. Nikomu nieznani polscy podróżnicy, zwykle na własnš rękę, bez wsparcia państwa, organizowali spektakularne wyprawy, które w normalnych warunkach przyniosłyby im sławę i pienišdze. Niestety, skomplikowane polskie dzieje (mam tu na myœli przede wszystkim II wojnę œwiatowš i czasy komunizmu) sprawiły, że wiele z tych wspaniałych wyczynów zostało zapomnianych, a przygotowywane do druku wspomnienia z podróży nigdy nie zostały wydane.

Komuniœci odgórnie zakazali wszelkich publikacji traktujšcych o dokonaniach Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Niewiele osób dowiedziało się o szalonej wyprawie dwóch młodych ludzi – Tomasza Perkitnego i Leona Mroczkiewicza, którzy bez grosza przy duszy i szczegółowych planów ruszyli w trwajšcš cztery lata włóczęgę po œwiecie i zdołali go objechać dookoła. Zapomniany został także niezwykły wyczyn Kazimierza Nowaka, który w latach 1931–1936 samotnie na rowerze przemierzył Afrykę wzdłuż i wszerz. Nowak zmarł jednak niespełna rok po powrocie do kraju, wycieńczony chorobami, których nabawił się podczas wyprawy, a jedynym œwiadectwem jego dokonań były publikacje w przedwojennych czasopismach oraz nieopublikowane listy pisane z Afryki do żony Marii. Dopiero ponad 60 lat póŸniej postać tego wybitnego podróżnika przywrócił pamięci potomnych Łukasz Wierzbicki.

Podobny los stał się udziałem Haliny Korolec-Bujakowskiej, której spisane na goršco wspomnienia z pionierskiej wyprawy motocyklowej do Chin, jakš odbyła z mężem Stanisławem Bujakowskim w latach 1934–1936, przeleżały 70 lat w domowym archiwum. Dopiero determinacja siostrzeńca podróżniczki Huberta Twardowskiego, którego wsparł wspomniany Łukasz Wierzbicki, pozwoliła wydać je w formie ksišżkowej.

Pionierzy

Bujakowscy pochodzili z Druskiennik, uroczego uzdrowiska położonego nad Niemnem, w którym przed wojnš bywała cała œmietanka towarzyska II Rzeczypospolitej. Stanisław Bujakowski urodził się 10 marca 1906 r., Halina przyszła na œwiat 8 paŸdziernika 1907 r. Ojciec Stanisława, Walery Bujakowski, był lekarzem zdrojowym, jednym z najbogatszych ludzi w mieœcie, właœcicielem okazałej willi w centrum Druskiennik. Ojciec Haliny, Józef Korolec, sprawował z kolei funkcję prezesa Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Przezornoœć" oraz Zarzšdu Polskiej Macierzy Szkolnej.

Zarówno Halina, jak i Stanisław na brak pieniędzy nie mogli narzekać. Jak pokazujš jednak póŸniejsze zapiski z podróży, duże pienišdze i kariera nie były tym, na czym chcieli budować wspólnš przyszłoœć. Nie dla nich było wygodne i dostatnie życie w Druskiennikach. Zarówno Halinę, jak i Stanisława cišgnęło w œwiat, gdzieœ w œrodku musieli odczuwać ten trudno definiowalny niepokój, który w końcu wypycha za próg i nie pozwala się cofnšć. Potrzebowali odmiany, chcieli się sprawdzić w sytuacjach niecodziennych. Łukasz Wierzbicki podkreœla jeszcze jeden istotny czynnik, który popychał Bujakowskich do szalonego na pozór przedsięwzięcia: „Gdy uważnie przyjrzymy się decyzji dwójki młodych ludzi, dostrzeżemy w niej piękny, acz nie zawsze we współczesnym œwiecie słyszalny, zew inicjacji. W każdej niemal kulturze, na każdym kontynencie istnieje tradycja, zgodnie z którš w życiu młodego człowieka, tak dziewczyny, jak i chłopaka, przychodzi czas na zerwanie więzi z opiekuńczym miejscem narodzin, moment, w którym dwoje ludzi rozpoczšć musi wspólne, samodzielne życie". Dla Haliny i Stanisława Bujakowskich ten moment nadszedł 19 sierpnia 1934 r., kiedy pozostawili za sobš rodzinne Druskienniki i ruszyli odkrywać œwiat.

Ich nieodłšcznym towarzyszem podróży był dwucylindrowy motocykl B.S.A. angielskiej produkcji, o mocy 10 koni mechanicznych i numerze rejestracyjnym W 19-484 (PL). Za jego kierownicš zasiadł Stanisław, który wzišł także na swoje barki obowišzki mechanika, logistyka i fotografa. Halina, której przypadła rola kronikarza wyprawy i pomocnika kierowcy, podróżowała w koszu doczepionym do motocykla, wyprodukowanym w Łodzi na licencji wiedeńskiej. Cel był jasny: dotrzeć na motocyklu jak najdalej. Z map wynikało, że takim motocyklowym krańcem œwiata jest Szanghaj w Chinach.

Pomysł, aby podróżować po œwiecie tego typu pojazdem, nie był w tamtych czasach czymœ nowym. Już w 1912 r. Carl Stearns Clancy przemierzył Europę, Afrykę, Azję i Amerykę Północnš na motocyklu Henderson Four. Kolejne tego typu dokonania miały miejsce w latach 20. XX w., a Zoltan Sulkowsky i Gyula Bartha z Węgier spędzili w podróży aż osiem lat. Dwa lata przed Bujakowskimi w podróż z Londynu do Tokio wyruszył Robert Edison Fulton Junior. Ale Bujakowscy nie byli jedynie ich epigonami. Trasy, jakš narysowali na swoich mapach, nikt przed nimi nie pokonał. W żadnej z dotychczasowych motocyklowych wypraw nie wzięła także udziału kobieta. Halina Korolec-Bujakowska była pod tym względem absolutnš pionierkš.

Dzienniki motocyklowe

W drogę zabierajš: zielony namiot, cztery koce, dwie poduszeczki, płaszcze przeciwdeszczowe, sportowe ubrania, swetry, trochę bielizny, buty na zmianę, kuchenkę składanš, aluminiowe rondle, maszynę do pisania, dwa aparaty fotograficzne, zapasowy łańcuch, oponę, dętki, komplet narzędzi, sznur i łopatę oraz różne drobiazgi potrzebne w dalekiej podróży. Poczštkowo wiozš ze sobš także smoking i suknię wieczorowš, ale w Wiedniu postanawiajš odesłać je do domu. W kieszeniach majš niecałe 100 funtów, podarowane przez ich rodziny. To niewiele, bioršc pod uwagę skalę przedsięwzięcia, ale Bujakowscy liczš, że w trakcie wyprawy resztę potrzebnych pieniędzy po prostu zarobiš.

Pierwszym zagranicznym przystankiem podróżników z Druskiennik jest Berlin, gdzie mogš nacieszyć się szybkš jazdš po równych i szerokich drogach. Prawdziwa wyprawa zaczyna się w momencie, kiedy docierajš na Bałkany. Przez ponad 500 km zmagajš się z błotnistymi drogami, na których grzęŸnie ciężki motor. Miłym zaskoczeniem jest dla nich Bułgaria, przed którš wszyscy ich ostrzegali. Tymczasem spotyka ich tam bardzo serdeczne przyjęcie. Po krótkiej wizycie w Stambule ruszajš w dalszš drogę, która prowadzi stepami Anatolii. Zmagajš się z upałem, burzami piaskowymi i nierównymi drogami. Podczas przeprawy przez jednš z rzeczek ich motocykl zostaje stratowany przez stado wołów. Turcję żegnajš więc z ulgš. Drugi oddech łapiš w Syrii. „Na cztery dni rozbijamy namiot pod samotnš figš. Za nami góry, przed nami morze i słońce. Niejeden przechodzień lub kierowca czuje się pewnie nieswojo, mijajšc tajemnicze œwiatełko naszego domku, myœli sobie może, kto wie, co za licho ogień pali, może bandyci. A to my, beztroskie włóczęgi" – notuje w dzienniku Halina Bujakowska.

Przez brytyjski Irak przedostajš się szybko i bez kłopotu. Więcej czasu zabiera im przeprawa przez Persję. Przyczyny sš dwie: biurokracja i goœcinnoœć. Ta pierwsza powoduje, że na kilka tygodni utykajš w Teheranie, czekajšc na wydanie przez władze pozwolenia na przewóz przez nich broni palnej. Druga zmusza ich do bardzo częstych i przez to nieco ucišżliwych odwiedzin w prywatnych domach Irańczyków. Tego rodzaju problemy okazujš się jednak niczym w porównaniu z morderczš przeprawš przez przełęcz Firooz Kooh położonš na wysokoœci 2500 m n.p.m. Œnieg, przenikliwe zimno i nieprzejezdne drogi odbierajš im wiele energii. Nie poddajš się jednak i uparcie prš do przodu, aż w końcu zjeżdżajš w cieplejsze doliny, gdzie mogš nieco zregenerować nadwštlone siły. A sš one potrzebne, bo kolejne odcinki obranej trasy nie sš łatwiejsze – motocykl grzęŸnie zarówno na diunach pustyni Nok Kundi, jak i na rozmokniętych drogach Pakistanu. Czasami Bujakowscy pokonujš dziennie ledwie kilkanaœcie kilometrów, a na domiar złego Stanisław mocno się przeziębia. W tak trudnych chwilach małżonkowie wzajemnie się wspierajš; gdy jedno opada z sił, drugie szuka rozwišzania i motywuje do działania. Bujakowskich nic nie jest w stanie zatrzymać i 9 stycznia 1935 r. docierajš do Indii. „Wkraczamy w dolinę Indusu, rzeki szerokiej na dwanaœcie mil angielskich, szakale siedzš w rzędzie i wyjš nam œlicznie na powitanie. Na lotnym piasku leży żelazna siatka, na niej podœciółka z trzciny, to droga. (...) Posuwamy się statecznie po szuwarach wœród szuwarów".

W Bombaju zatrzymujš się aż na cztery miesišce, tyle bowiem trwa oczekiwanie na przekaz pieniężny z Polski. Owe 100 funtów zabrane z domu już dawno wydali. Pienišdze, na które czekajš, to wynagrodzenie za korespondencję z podróży, jakš Halina œle do różnych polskich czasopism. Brak pieniędzy nie odbiera im jednak silnej woli i pogody ducha. Kiedy hotel w Bombaju okazuje się za drogi na ich kieszeń, przenoszš się pod miasto i w głębi kokosowego lasu rozbijajš mały obóz. „Brud, zaraza, szczury. Wielkie czerwone mrówki chodzš po nas jak po palmach, kolorowe żuczki wyłażš co wieczór spod poduszki, wszystkie możliwe gatunki stonóg, robactwa, ropuch i gadów majš do nas wstęp wolny, ale przecież to nie one, a my jesteœmy intruzami w tym miejscu" – notuje z pokorš prawdziwego globtrotera Halina Bujakowska. Nie tęskniš za dawnym życiem. Zmieniajš się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Kiedy Halina przez chwilę wspomina z rozrzewnieniem eleganckiego chłopaka z Druskiennik i porównuje go z „podróżnš wersjš" męża, nie może się nadziwić, jak bardzo jej „chłopiec" się zmienił. Ale od razu dodaje: „W tej nowej roli ma także dużo wdzięku, a może i więcej".

Z każdym kolejnym przebytym kilometrem ich sława roœnie. Kiedy docierajš do Kalkuty, artykuły zamieszczone w indyjskich gazetach czyniš z nich prawdziwych celebrytów. „W tramwajach, na ulicy wskazujš nas palcami – pisze Halina. – Cała Kalkuta zna nas z fotografii umieszczonych we wszystkich możliwych pismach. Jesteœmy niczym Mahatma Gandhi własnoœciš żarliwych gapiów". Sława otwiera im drzwi do wielu ciekawych miejsc, ale na dłuższš metę jest męczšca. Ruszajš dalej. Do Birmy.

Dom w dżungli

Bujakowscy lubiš ryzyko, wyzwanie. Mimo że informacje, jakie docierajš do nich znad granicy z Syjamem, jednoznacznie mówiš o tym, że wszystkie drogi prowadzšce do Indochin Francuskich sš nieprzejezdne, i tak decydujš się jechać w tamtym kierunku. Przez Meiktila, Loilem, Kengtung docierajš do ostatniego brytyjskiego posterunku na szlaku z Birmy do Sujamy, niewielkiej zagubionej w dżungli wioski Loi Mwe. Wtedy los decyduje za nich, głoœne stuki w motorze oznajmiajš, że rozpadło się łożysko kulkowe i o dalszej jeŸdzie nie ma mowy. Niezbędna do naprawy częœć dotrze z Madrasu dopiero po szeœciu miesišcach.

Bujakowscy zamieszkujš w dżungli poœród przyjaznego im plemiona Ików. Jak się póŸniej okaże, czas spędzony w Loi Mwe będzie najpiękniejszym etapem ich wyprawy. Mieszkajš w namiocie, œpiš na bambusowych matach. Żywiš się tym, co daruje im hojna tropikalna przyroda, a czasami pomaga im siostra Assunta, mieszkajšca w pobliskiej misji zakonnica, z którš się bardzo zaprzyjaŸniajš. Najwięcej radoœci, szczególnie Halinie, daje jednak obecnoœć Thai, młodej samicy niedŸwiedzia księżycowego, którš wykupujš z niewoli i otaczajš troskliwš opiekš. „Miesišce spędzone w trójkę w otoczeniu tropikalnej przyrody były spełnieniem niewypowiedzianych marzeń Haliny o życiu blisko natury, z dala od ludzi i zgiełku cywilizacji" – napisał w posłowiu do ksišżki Łukasz Wierzbicki. Czytajšc kolejne rozdziały wspomnień Haliny Bujakowskiej opisujšce półroczny pobyt w Loi Mwe, trudno nie przyznać mu racji. Młodych obieżyœwiatów cieszš proste rzeczy. Kiedy Stach z tkanin zakupionych od Ików i pędów bambusa konstruuje przedsionek namiotu, Halina entuzjastycznie pisze: „Jaki œliczny jest nasz dom. Stoimy w trójkę i patrzymy z zachwytem na puszystš strzechę, ukoœny okap, spadziste boki i cienisty ganek. W przedsionku stawiam kuchnię i œmietnik ze starej blaszanki. Wycinam w dżungli rózgi na miotłę, Stach wišże je, sprzštam obejœcie, w namiocie przestronnie się robi, zacisznie i przytulnie".

Gdy po pół roku oczekiwania otrzymujš przesyłkę z nowym łożyskiem, długo zbierajš się do dalszej drogi. Odwlekanie momentu wyjazdu nie może jednak trwać w nieskończonoœć. W końcu składajš obozowisko, odpalajš motocykl i ruszajš. „Droga spada w dół, wiatr smaga twarz. Spod kół wzbija się bury pył i wypryski czarnego błota, na zakrętach szeleszczš suche liœcie, wszędzie tyle słońca, tańczšce plamy cieni, znów mijamy wioskę, to już ostatnia w dolinie u stóp Wzgórza Mgieł. Hen, za grzebieniastym garbem zjeżonym szczotkš lasu jest nasz kšt. Żegnaj, najpiękniejsze królestwo gór i dżungli! Tam przeżyliœmy pół roku, a może pół dnia?" – opisuje Halina moment wyjazdu.

Kilka dni po wyjeŸdzie z Loi Mwe podróżników opuszcza Thai, która z trudem znosi wštpliwy komfort podróży w koszu motocyklowym. W końcu postanawia wrócić do dżungli. Dla Haliny to niespodziewane rozstanie jest wielkš traumš. Przepłakuje wiele nocy, popada w depresję. Nie pomaga jej to przezwyciężyć trudów dalszej podróży, a sš one niemałe. Bujakowscy co chwila utykajš w błotnym bagnie, w które zmieniły się drogi Indochin podczas pory deszczowej. Dodatkowo Halina musi walczyć z malariš, a Stach rani się poważnie w rękę podczas wycišgania motocykla z błota i dostaje zakażenia. Motocykl, który ma na liczniku już przeszło 20 tys. przejechanych kilometrów, zaczyna się notorycznie psuć, zmuszajšc ich do cišgłych postojów. W końcu całkowicie odmawia posłuszeństwa. Na szczęœcie cel wyprawy jest już niedaleko. Ostatni odcinek drogi zmuszeni sš jednak pokonać statkiem. Do Szanghaju docierajš 15 marca 1936 r.

Powrót do Indii

Trwajšca dwa lata wyprawa z pewnoœciš była jednym z najwybitniejszych polskich dokonań podróżniczych w okresie międzywojennym. Halina pisała jednak o niej skromnie: „Szukaliœmy swojej wielkiej przygody, toczšc się beztrosko poprzez bezkres w nieznane, au blanc de carte, jak zażartował pewien sympatyczny oficer Legii Cudzoziemskiej, podarowujšc mi mapę pustyni, na której brakowało jedynie obranego przez nas szlaku. I chociaż nie odkryliœmy Ameryki ani nawet małego skrawka ziemi, bo wszędzie już ktoœ był przed nami wozem, wołem, wielbłšdem, osłem, pieszo, konno... to jednak żaden motocykl ani nawet samochód nie przetoczył się wczeœniej naszš trasš w całej jej rozcišgłoœci. Nie pobiliœmy żadnego rekordu ani właœciwe niczego nadzwyczajnego nie dokonaliœmy, ale przeżyliœmy przygodę dwojga narwańców i awanturników". Tylko tyle i aż tyle.

Bujakowscy nie spieszyli się z powrotem do Polski. Dopiero kiedy na nowo rozgorzała wojna japońsko-chińska, a nad Szanghajem pojawiły się japońskie bombowce, Halina zdecydowała się wrócić kolejš transsyberyjskš do ojczyzny. Dotarła do Druskiennik 22 lipca 1937 r. Stanisław został w Chinach, piszšc dla polskiej prasy korespondencje wojenne z Mandżurii. Wrócił do kraju dopiero w 1938 r. na wieœć o narodzinach syna. Niestety, wojenna zawierucha dotarła również do Polski. Po klęsce wrzeœniowej Stanisław przedarł się na Zachód i wstšpił do brytyjskiej RAF Transport Command, jednostki odpowiedzialnej za transport sprzętu wojskowego ze Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu wojny Druskienniki zagarnęli Rosjanie, Halina przeniosła się więc wraz z synem Jaremš (nazywanym w domu Stasiem) do Gdańska. Próbowała nawišzać kontakt ze swoim mężem, ale bez skutku. Szczęœcie jej jednak sprzyjało. Kiedy do portu gdyńskiego zawinšł statek wiozšcy powracajšcych do Polski lotników, podeszła do pierwszego, który zszedł z pokładu, i zapytała o Stacha. Pilot spojrzał na niš dziwnym wzrokiem i wycišgnšł zza pazuchy zdjęcie jej męża. Okazało się, że przez pięć lat wykonywał wspólnie z nim loty. Dzięki niemu Bujakowscy nawišzali utracony przed laty kontakt. 9 czerwca 1947 r. Halina wraz z synem opuœciła Polskę, by niespełna miesišc póŸniej w Kalkucie spotkać się z mężem. Stanisław miał już załatwionš pracę jako pilot w prywatnej firmie transportowej. Do Polski już nigdy nie powrócili. Š?

Wszystkie cytaty pochodzš z ksišżki Haliny Korolec-Bujakowskiej „Mój chłopiec, motor i ja", opublikowanej przez wydawnictwo Poradnia K

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL