Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o historii

Polska-Izrael: Nie dajmy się poróżnić!

Wysiedlenia Polaków z Zamojszczyzny
Wikipedia
25 stycznia 1943 r. w warszawskim Belwederze odbyła się narada przedstawicieli tzw. rzšdu Generalnego Gubernatorstwa w sprawie represji wobec ludnoœci polskiej, która nie chciała się podporzšdkować niemieckim zarzšdzeniom.

Lektura protokołu z tego zebrania, zachowanego w pamiętnikach Hansa Franka, napełnia grozš. Niezwykle kulturalnym językiem omawiany jest plan straszliwego terroru i biologicznego wyniszczania mieszkańców polskich miast i wsi. Najlepiej wyrażajš to słowa sekretarza stanu Friedricha Krügera, który w spokojny sposób referuje brutalne wysiedlanie ludnoœci polskiej z Zamojszczyzny: „Nie ulega wštpliwoœci, że Niemcy muszš być i będš osiedleni na terenie Generalnej Guberni. Niemcy bowiem i w ogóle Europa mogš istnieć tylko w oparciu o Wschód. Zarówno Generalna Gubernia, jak i Ukraina sš bazš dla Niemiec i Europy, bo cały problem wyżywienia wišże się z terenami wschodnimi". W tych słowach zawiera się kwintesencja niemieckiej polityki wobec Polski i jej mieszkańców. Mowa o zakrojonej na szerokš skalę akcji wysiedlania chłopów polskich w GG i osiedlania na ich gospodarstwach kolonistów niemieckich.

Akcję rozpoczęto 28 listopada 1942 r. w powiecie zamojskim na LubelszczyŸnie. Była pierwszym etapem tzw. Generalnego Planu Wschodniego (Generalplan Ost), który zakładał całkowitš kolonizację terytoriów zajętych przez Słowian i wysiedlenie ich za Ural. Kierownikiem pierwszego etapu akcji został szef policji na dystrykt lubelski Odilo Globocnik. Mimo że plan GPW przewidywał rozpoczęcie wysiedleń Polaków dopiero po wygranej przez Niemcy wojnie, Globocnik wpadł na pomysł zbudowania „pasa bezpieczeństwa" w Generalnej Guberni, zamieszkanego wyłšcznie przez niemieckich kolonistów. Od listopada 1942 r. do marca 1943 r. operacjš objęto 116 wsi. Niemcom udało się wysiedlić zaledwie 51 tys. mieszkańców. Zresztš okreœlenie „wysiedlenie" ma tu zdecydowanie zbyt łagodnš wymowę. Wsie były otaczane przez niemieckš policję zazwyczaj nad ranem. Przerażonych mieszkańców spędzano w jedno miejsce, gdzie dokonywano segregacji przypominajšcej tę z rampy obozowej w Auschwitz. Częœć ludzi zabijano na miejscu, innych przeznaczano do robót przymusowych lub wywożono do obozów koncentracyjnych. Tylko te dzieci, które zostały uznane za „pełnowartoœciowe rasowo", były przeznaczone do zniemczenia. Pozostałe trafiały do obozów koncentracyjnych lub przejœciowych. Większoœć zginęła z głodu lub w wyniku niemieckich pseudoeksperymentów medycznych. Czesława Kwoka, piękna 15-letnia dziewczynka z Wólki Zbójeckiej, 13 grudnia 1942 r. została wywieziona z matkš do obozu Auschwitz-Birkenau. Tam cztery miesišce póŸniej została zabita zastrzykiem fenolu.

Poczštkowo Niemcy zamierzali wysiedlić 110 tys. ludzi. Ale dzięki oporowi wszystkich organizacji podziemnych zdołali wywieŸć „tylko" 51 tys. Dzięki współpracy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gwardii Ludowej i partyzantki radzieckiej stworzono wspólny front obrony przed wysiedleniami. My, Polacy, mamy wiele słusznych pretensji do Rosjan, ale powinniœmy także pamiętać o chwilach, kiedy bez żadnego przymusu udzielali nam pomocy. Tak było 30 grudnia, kiedy I kompania kadrowa BCh oraz sowiecki oddział partyzancki pod dowództwem Wasyla Wołodina uderzyły na Niemców niedaleko wsi Wojda. Uznaje się, że było to pierwsze podczas II wojny œwiatowej starcie partyzanckie, które można nazwać bitwš.

Właœnie teraz należy szczególnie przypominać o niemieckim planie wysiedlenia Polaków z ich ziemi ojczystej. Nie oszukujmy się, gdyby został zrealizowany, nie byłoby żadnego wywożenia milionów ludzi za Ural. Podzielilibyœmy los naszych żydowskich sšsiadów. Może uœwiadomienie sobie tej prawdy ostudzi emocje i kłótnie, które zupełnie niepotrzebnie poróżniły polskš i izraelskš opinię publicznš w ostatnich dniach. Oba narody jak żadne inne doœwiadczyły w czasie II wojny œwiatowej niewyobrażalnej krzywdy. Dlatego odrodzona z popiołów Polska i silny Izrael sš wymownym œwiadectwem porażki obłędnej wizji œwiata stworzonej przez Hitlera.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL