Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzecz o Innowacyjnoœci

Przyszłość komunikacji to pojazdy elektryczne i autonomiczne

Fotolia
Zrównoważona mobilnoœć lekarstwem na korki, brak miejsc parkingowych i emisję spalin.

Mobilnoœć to dziœ jedno z kluczowych wyzwań, przed którymi stajš miasta na całym œwiecie. Według prof. Wojciecha Suchorzewskiego z Zespołu Inżynierii Komunikacyjnej Instytutu Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, koniecznoœć zajęcia się tym tematem wynika z analizy procesów rozwojowych metropolii, w tym zwłaszcza zjawiska suburbanizacji, czyli tzw. rozlewania się miast na strefy otaczajšce aglomeracje, a także wzrostu motoryzacji i transportochłonnoœci współczesnej gospodarki. Remedium może być tzw. ekonomia pasażerska, której fundamentem majš być autonomiczne pojazdy i inteligentne technologie miejskie.

Elektryczne korzyœci

– Udział transportu drogowego w przewozach osób i ładunków roœnie, a co za tym idzie zatłoczenie dróg i parkingów, zużycie energii i zanieczyszczenie œrodowiska – wylicza prof. Suchorzewski.

Eksperci tłumaczš, że w konsekwencji stoimy przed koniecznoœciš zrównoważenia mobilnoœci miejskiej. To złożony problem. Z jednej strony np. oczekiwany jest bowiem wzrost udziału transportu publicznego w przewozach, co znaczšco poprawiłoby warunki życia w aglomeracjach. Z drugiej jednak strony – jak przekonuje Wojciech Suchorzewski – owa poprawa dostępnoœci to miecz obosieczny, bo przyczynia się do wzrostu transportochłonnoœci, a więc wzrostu zużycia energii, większej emisji szkodliwych substancji i rosnšcych kosztów.

Tematowi mobilnoœci zaadresowana została częœć tzw. strategii Morawieckiego, która przewiduje kompleksowy program rozbudowy infrastruktury systemów transportu publicznego. W miastach rozwijany ma być więc niskoemisyjny tabor, z naciskiem na pojazdy elektryczne. Właœnie elektromobilnoœć to jeden z rzšdowych priorytetów. Chodzi o wprowadzenie ułatwień w lokalizowaniu stacji do ładowania pojazdów elektrycznych i zakup taboru e-autobusów.

Elektryczne pojazdy to przyszłoœć transportu. Według danych IDTEchEX, kolejne 10 lat przyniesie niemal pięciokrotny wzrost rynku elektrobusów. Dziœ rynek ten rozwija się w tempie 20 proc. rocznie.

Ale napęd elektryczny to nie moda, ale konkretne korzyœci. Rodzimy Solaris szacuje, że zastšpienie wszystkich miejskich autobusów spalinowych w naszym kraju autobusami elektrycznymi obniżyłoby koszty zwišzane z zakupem paliw o ponad 1 mld zł rocznie. To kwota, która umożliwiłaby wybudowanie instalacji wiatrowych o łšcznej mocy 144 MW, a to z kolei wystarczyłoby na pokrycie rocznego zapotrzebowania na energię elektrycznš niemal 4 tys. autobusów elektrycznych. A właœnie autobusy stanowiš ok. 60 proc. miejskiego transportu w naszym kraju. Niestety, aż 95 proc. z nich to pojazdy z silnikami Diesla. Przy czym – jak podkreœlajš eksperci – połowa z nich to silniki, które nie spełniajš normy Euro 4.

W tej sytuacji, jak zauważa Michał Wolański z Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, elektrobusy to najbardziej opłacalne rozwišzanie.

Ekonomia pasażerska

W perspektywie finansowej UE do roku 2020 Polska na zrównoważonš mobilnoœć przeznaczy ponad 4,3 mld euro. Najważniejsze wyzwania, które stojš w tym kontekœcie, to korki, brak miejsc parkingowych i emisja spalin. Zdaniem Carla F. Eckhardta, zajmujšcego się w grupie BMW wyzwaniami mobilnoœci, żeby im sprostać, miasta powinny zwiększać dostępnoœć usług zapewniajšcych mobilnoœć i zasypywać przepaœć pomiędzy właœcicielami samochodów i tradycyjnym transportem publicznym. Tu odpowiedziš może być cieszšcy się coraz większym powodzeniem w Europie tzw. car sharing. Chodzi o współużytkowanie samochodów (ekonomia pasażerska) – trend, który wyrósł na bazie zdobywajšcej popularnoœć ekonomii współdzielenia.

Car sharing powinien opierać się na autach elektrycznych. Takich pojazdów będzie szybko przybywać. Według prognoz firmy Frost & Sullivan, w tym roku rynek takich pojazdów uroœnie o blisko 26 proc. Idea poruszania się po mieœcie w kolejnych latach przejdzie jednak jeszcze większš transformację. A to za sprawš samochodów autonomicznych. Choć dziœ wcišż brzmi to jeszcze jak science fiction, to eksperci nie majš wštpliwoœci, że urzeczywistnienie wizji aut jeżdżšcych bez kierowcy to nieodległa przyszłoœć. Innowacyjne technologie w motoryzacji to dziœ jeden z najszybciej rozwijajšcych się obszarów. Dane Frost & Sullivan wskazujš, że globalne nakłady na cyfryzację w tym sektorze osišgnš w roku 2020 poziom 82 mld dol. Liderzy rynkowi, jak Volkswagen, GM czy Toyota, przywišzujš coraz większš uwagę do komunikujšcych się z sieciš samochodów i pojazdów autonomicznych. Te ostatnie – wedle zapowiedzi BMW – już w 2021 r. trafiš do seryjnej produkcji. O pozytywnych skutkach tej rewolucji mówi nam Christian Lamprechter, country manager Intela na Europę Œrodkowš. – Dzięki autom autonomicznym w latach 2035–2045 ocalonych zostanie ponad 0,58 mln ludzkich żyć. Tyle osób zginęłoby bowiem w wypadkach w tradycyjnych samochodach – wskazuje.

Ale pozytywnych skutków wdrożenia autonomicznych technologii do transportu będzie więcej. Christian Lamprechter przekonuje, że w cišgu analizowanej dekady oszczędnoœci wynikajšce ze szkód powstajšcych podczas wypadków drogowych sięgnš 234 mld dol. – Mieszkańcy najbardziej zatłoczonych miast œwiata zaoszczędzš na dojazdach do pracy aż 250 mln godzin rocznie – wylicza przedstawiciel Intela.

Z poczštkiem lipca 2016 roku firmy Intel, BMW i Mobileye poinformowały o prowadzeniu prac nad autonomicznym pojazdem. W II połowie br. na ulice wyjechać ma 40 prototypowych autonomicznych aut BMW serii 7.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL