Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Konstanty Radziwiłł: Marihuana nikomu nie ratuje życia

Fotorzepa, Robert Gardziński
Lekarz pierwszego kontaktu musi znać granice swoich kompetencji. Będš premie za rezultaty – mówi minister zdrowia.

"Rzeczpospolita": Czy w Warszawie i Krakowie chodzi pan po mieœcie w maseczce?

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia: Nie.

Czy zagrożenie smogiem pana nie niepokoi?

Zanieczyszczenie powietrza jest realnym problemem, mogšcym wpływać na zdrowie. Jednak nie jest to zagrożenie zmuszajšce do używania maseczek.

Noszenie maseczek to histeria?

Maseczki sš słabo skuteczne. Trzeba byłoby je cišgle wymieniać. Nawet te najdroższe nie izolujš nas na tyle od otoczenia, żeby to było sensowne działanie.

Nie należy przejmować się smogiem?

Smog to wskaŸnik alarmowy. Nieliczne dni w roku sygnalizujš, że jest gdzieœ Ÿródło zanieczyszczeń, które w wyniku zbiegu rozmaitych okolicznoœci, przede wszystkim pogodowych, zaczynajš zalegać w naszej bliskoœci i je wdychamy. Ważniejsze jest, jak wyglšdajš œrednioroczne wartoœci, które nie sš tak szokujšco wysokie. Wdychanie powietrza zanieczyszczonego ma niekorzystne znaczenie dla zdrowia. Ale sš też inne elementy ochrony zdrowia, na które trzeba uważać jeszcze bardziej.

Minister zdrowia ostrzega przed smogiem?

Nie widzę podstaw do zalecania nie wychodzenia z domu i unikania aktywnoœci fizycznej na dworze. Jogging, nawet na nieco zanieczyszczonym powietrzu, ma więcej plusów niż minusów. Bardziej ostrzegam przed zgubnym skutkiem palenia papierosów.

Co ministerstwo zdrowia może zrobić ws. smogu?

To nie sš kompetencje mojego resortu. Możemy przestrzegać, ale też nie powinniœmy straszyć. Największym problemem jest palenie w przestarzałych piecach, w których ludzie palš najgorszej jakoœci paliwem. Na to rzšd zwraca uwagę. Będš sprzedawane piece tylko najlepszej kategorii. Inne nie będš dopuszczone do sprzedaży. Również paliwo musi być lepszej jakoœci.

Czy rewolucja w resorcie zdrowia nie jest ryzykiem dla obozu władzy?

Pojawiajš się głosy, że pracujemy zbyt wolno. Tymczasem konsekwentnie wdrażamy dobrze przygotowane zmiany w służbie zdrowia, jak choćby ustawę dotyczšcš sieci szpitali czy likwidacji NFZ, w duchu dialogu społecznego. System zdrowia wymaga w Polsce poważnej zmiany. Jak ktoœ chce, może to nazywać rewolucjš. Podstawowš wadš polskiej służy zdrowia jest jej rozmontowywanie i pozbywanie się odpowiedzialnoœci przez państwo na rzecz chaotycznego rynku prywatnego, a także, całymi latami, nie wdrażanie niezbędnych zmian.

Kto chciał prywatyzować?

Nasi poprzednicy. Były silne zachęty, a niekiedy wręcz przymus komercjalizacji publicznych szpitali. Pierwszym naszym sukcesem jest zatrzymanie komercjalizacji, a nawet prywatyzacji służby zdrowia, do której zachęcała wyraŸnie PO. Rzšd Beaty Szydło zapewnia powszechnš służbę zdrowia, czyli opiekę zdrowotnš dla wszystkich. Nasza gospodarka jest rynkowa, ale publicznš służbę zdrowia będziemy chronić przed nadmiernymi wpływami rynku.

Stać nas na to?

Taki jest model cywilizacyjny, który, jeœli nawet jeszcze nie zrealizował się w Polsce, to do niego dšżymy. Model służby zdrowia dostępnej dla wszystkich. Sš sektory, w których ogranicza się działanie rynku. Rynek nie może być regulatorem tego, co się w służbie zdrowia dzieje.

Czy Polacy będš musieli teraz płacić większa składkę zdrowotnš?

Odwrotnie. Państwo będzie wspierać w większym stopniu służbę zdrowia.

Dlaczego przez czternaœcie miesięcy nie udało się zmniejszyć kolejek do lekarza?

Nie ma jeszcze szczegółowych danych na ten temat. Rozumiem, że dla mediów jest to ciekawy temat... Kiedy PiS był w opozycji również był to dla was ciekawy temat. Niektóre kolejki już znikajš. W kardiologii i ortopedii zaczęliœmy kontraktować œwiadczenia kompleksowe. Pacjenci po zawale majš przez szpital zapewnionš opiekę kardiologicznš i rehabilitację kardiologicznš. Pacjent wypisany ze szpitala, ale wymagajšcy jeszcze wsparcia, nie musi ustawiać się w kolejce, ale ma miejsce w poradni, która jest zintegrowana ze szpitalem, który go leczył. Analogicznie sytuacja wyglšda w ortopedii. Operacja, a następnie zapewniona rehabilitacja. Staramy się likwidować kolejki tam, gdzie jest to najbardziej uzasadnione stanem pacjentów, a jednoczeœnie najbardziej dotkliwe. Planujemy też zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej. Kapitacyjny sposób wynagradzania lekarzy pierwszego kontaktu nie sprzyja pobudzaniu ich do ofensywnoœci w opiece nad pacjentami. W efekcie pacjenci zgłaszajš się bardzo często do lekarza rodzinnego tylko po skierowania do specjalisty i chętnie sš do nich odsyłani. To zły model. W Szwecji czy Wielkiej Brytanii jest znacznie mniejsza liczba porad u specjalistów. Będziemy zachęcać lekarzy rodzinnych do szerszej opieki nad pacjentami, a nie kierowania ich do specjalistów w każdej sytuacji.

Jak? Podwyżkami?

Sš różne możliwoœci, jak np. budżety powierzone. Będzie np. specjalna pula œrodków przeznaczona na finansowanie wizyt u lekarzy specjalistów. Będš też premie za rezultaty dla lekarzy pierwszego kontaktu, zachęcajšce ich do podnoszenia jakoœci ich pracy.

Będziecie zniechęcać lekarzy do kierowania pacjentów do specjalistów?

Nie. Lekarz pierwszego kontaktu musi znać granice swoich kompetencji, ale też nie powinien chorych kierować do specjalistów, jeœli nie ma takiej potrzeby. Od kiedy osoby nieubezpieczone będš mogły korzystać z bezpłatnej służby zdrowia? Od 1 stycznia 2018 r. kategoria ubezpieczonych i składki znika. Osoby legalnie zamieszkałe w Polsce będš miały prawo do bezpłatnej służby zdrowia. Wszyscy bez wyjštku. Planujemy wzrost nakładów na służbę zdrowia. O 0.2 PKB rocznie majš rosnšć nakłady na zdrowie, tak żeby w 2025 r. osišgnšć 6 proc. Czy ministerstwo jest przygotowane na likwidację NFZ? Przygotowujemy się. Mamy na to rok.

W kampanii PiS zapowiadał, że to wojewodowie przejmš kompetencje oddziałów NFZ.

Likwidacja NFZ to nie jest zmiana tabliczek, ale bezpoœrednie wzięcie odpowiedzialnoœci za zdrowie obywateli przez administracje państwowš. Po 1 stycznia zniknie weryfikacja uprawnienia do korzystania z państwowej służby zdrowia. Nie będzie potrzebnych tylu ludzi, którzy dzisiaj się tym zajmujš.

Ile osób straci pracę po likwidacji NFZ?

Duża częœć ekspertów i ludzi doœwiadczonych w procesie kontraktowania, pracę zachowa. Będziemy starać się racjonalizować politykę w zakresie zatrudnienia.

Czy pańska porażkš jest ustawa „apteka dla aptekarza", którš zablokował minister Mateusz Morawiecki?

To był projekt poselski. Ustawa nie przeszła przez komisję, która się niš zajmowała, ale to nie koniec tej ustawy w Sejmie. z tego, co wiem, wróci ona do procedowania. Mamy w Polsce problem z aptekami sieciowymi, które nie sš zdrowš konkurencjš dla aptek prowadzonych z dziada pradziada przez aptekarzy. Nie chcemy, żeby apteki rodzinne znikały na rzecz, często, tzw. aptek- duchów.

Co to sš apteki- duchy?

To apteki, które powstajš, nie po to, aby dostarczać leki pacjentom. Niedługo po otwarciu sš zamykane. Nie jest tajemnicš, że w Polsce mamy do czynienia z niebezpiecznym procederem znikania leków z rynku. Częœć aptek- duchów, które sš likwidowane zanim instytucje kontrolne zdołajš je skontrolować, przejmuje długš listę leków, które następnie sš wywożone nielegalnie z Polski. Uczestniczš w tym procederze również placówki medyczne – duchy. Z tym musimy również walczyć za pomocš ustawy. Na rynku aptecznym musi zapanować równowaga. Moim zdaniem, tylko aptekarze powinni móc zakładać nowe apteki.

Czy odejœcie dwóch wiceministrów to była cena, jakš musiał pan zapłacić za pozostanie na stanowisku?

Wiceministrowie odeszli, nie zostali wyrzuceni. Zakończyli swojš misję.

A do ministra Krzysztofa Łandy ma pan zaufanie?

Tak.

Narosło wiele kontrowersji wobec wiceministra Łandy, jak choćby informacje o znacznych sumach pieniędzy od koncernów farmaceutycznych.

Nie podzielam podejrzeń co do jego stronniczoœci. Tak sprawdzonego przez służby ministra nie ma chyba w całym rzšdzie. Minister Łanda swoimi propozycjami narusza potężne interesy bardzo wielu ludzi, którzy sš na tyle silni, że stymulujš atmosferę kontrowersji. Nie mam powodów, żeby nie wierzyć swojemu zastępcy.

Czy marihuana medyczna będzie dostępna dla pacjentów?

Nie ma czegoœ takiego jak marihuana medyczna. Prawdopodobnie sš w medycynie sytuacje będšce wskazaniem do stosowania preparatów z marihuany. Jest to cišgle przedmiotem badań, w niektórych przypadkach ich wyniki sš zachęcajšce.

Czy marihuana jest pomocna w uœmierzaniu bólu chorych na nowotwory czy przy atakach padaczki?

W medycynie obowišzujš niezwykle restrykcyjne sposoby oceny bezpieczeństwa i skutecznoœci potencjalnych leków. W przypadku marihuany nie ma mocnych dowodów na jej skutecznoœć i bezpieczeństwo.

W wielu krajach jest dopuszczalna.

BšdŸmy poważni. Nie widzę tego tematu przez pryzmat ideologiczny, polityczny, czy osobisty. Staram się patrzeć na marihuanę jak na każdy inny potencjalny lek. Poszedłbym do więzienia gdybym dopuœcił do obrotu jakikolwiek lek bez odpowiedniej procedury, niezarejestrowany w Europejskiej Agencji Leków czy w Polskim Urzędzie Rejestracji Leków.

Obecny wiceminister sprawiedliwoœci Patryk Jaki zabiegał o dopuszczenie do obrotu w Polsce marihuany medycznej, która jest niesprawdzona medycznie?

Marihuana nie ma za sobš takich badań. Należy przyjšć hipotezę, że w niektórych okolicznoœciach mogłaby pomagać. W zasadzie można dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, że nawet słabych dowodów na jej skutecznoœć leczniczš, rozumianš jako wyleczenie z jakiejœ choroby, nie ma. W szczególnoœci w onkologii. Teza, że jak ktoœ nie dostanie marihuany, to grozi mu œmierć, jest nieprawdziwa.

Marihuana nie uratuje nikomu życia?

Nikomu. Na jednš z komisji sejmowych poseł Piotr Liroy-Marzec przyniósł trumny. Tak nie można. Marihuana nikomu nie ratuje życia.

Uœmierza ból?

Może zmniejszyć nasilanie się aktów padaczki, gdy nie działajš inne leki. Do pewnego stopnia zmniejsza napięcie mięœniowe u osób ze stwardnieniem rozsianym. Ma też niewielkie działanie przy zmniejszaniu bólu, nudnoœci i wymiotów u chorych, którzy majš takie objawy. Z wyjštkiem pacjentów z padaczkš opornš na stosowane leki, pozostałe wskazania sš objęte działaniem innych, dużo lepszych leków. Jeœli chodzi o ból - sš znacznie lepsze leki. Jeœli chodzi o wymioty - sš znacznie lepsze leki, za którymi stojš dowody skutecznoœci i bezpieczeństwa. Nie widzę pola do zagospodarowania marihuany w medycynie, poza niewielkš liczbš dzieci z lekoopornš padaczkš, którym bezpłatnie gwarantujemy dostęp do preparatów na bazie kanabinoidów.

Jakš sytuacje mamy dzisiaj?

Wprowadziłem zasadę, że wszędzie, gdzie będzie wniosek lekarza dla pacjenta potrzebujšcego preparatów z konopi indyjskich, to sprowadzimy je do Polski i sfinansujemy. Takich osób jest kilkadziesišt, a nie miliony, jak mówi promotor marihuany w Polsce.

Kto jest tym promotorem.

Poseł o którym już wspomnieliœmy. Wszyscy, którzy potrzebujš przyjmować marihuanę ze wskazania lekarza, dostajš jš.

Dlaczego preparaty na bazie marihuany trzeba sprowadzać, a nie można konopi sadzić w Polsce?

Bo nie ma takiej potrzeby ani zapotrzebowania na tak dużš skalę. Lepiej sprowadzać olej i susz. Awantura w Polsce toczy się o to, żeby marihuanę można było uprawiać. Obawiam się, że zalegalizowanie upraw marihuany do celów medycznych mogłoby być furtkš do legalizacji marihuany, jako narkotyku, dla celów rekreacyjnych.

Marihuana jest narkotykiem?

Oczywiœcie. Co do tego nie ma żadnych wštpliwoœci.

Jest mniej szkodliwa od alkoholu?

Nikt nie leczy alkoholem. Narkotyki bywajš również przydatne w medycynie. Nie chciałbym legalizacji marihuany w Polsce. Legalizacja tzw. medycznej marihuany może być wstępem do legalizacji marihuany dla tzw. celów rekreacyjnych.

Czy można było pomóc Tomaszowi Kalicie medycznš marihuanš uœmierzyć ból?

Pan Tomasz Kalita był pod opiekš lekarzy. Jego historia była poruszajšca, ale nie uważam za stosowne, żeby człowieka, który zmarł na ciężkš chorobę onkologicznš, mieszać dziœ do tematu tzw. leczniczej marihuany. Pomodliłem się za pana Tomasza, kiedy umarł. Mieliœmy się spotkać, ale choroba w tym przeszkodziła.

Czy należy zaostrzyć prawo aborcyjne?

Ministerstwo Zdrowia nie pracuje nad żadnym projektem idšcym w tym kierunku. Przyjęliœmy ustawę „za życiem”. Trzeba pomagać ratować wszystkie dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone. Jest alternatywa dla aborcji. Ale też można opowiedzieć się za życiem inaczej, niż tylko stosujšc bezwzględny zakaz.

Trzyma pan kciuki za WOŒP, który jest nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla?

Nie, bo trzymanie kciuków to czary.

Kibicuje pan WOŒP?

Jeszcze nie słyszałem o tej nominacji. Trudno mi ocenić, czy taka nagroda należy się WOŒP. Pewnie jest wielka konkurencja.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL