Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Radziwiłł o proteście lekarzy: to gra bezpieczeństwem pacjentów

Jeœli celem protestu lekarzy jest paraliż niektórych placówek, to rozpoczęła się gra bezpieczeństwem pacjentów - powiedział PAP minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Przyznał, że negocjacje z protestujšcymi nie sš już prowadzone, ale zapewnił, że MZ monitoruje sytuację w szpitalach.

W ostatnich dniach coraz więcej placówek informuje o wypowiadaniu przez lekarzy klauzuli opt-out, która pozwala im pracować powyżej 48 godz. Oznacza to, że niektóre szpitale w najbliższych tygodniach mogš mieć problem z obsadš dyżurów lekarskich. Klauzulę wypowiedziała m.in. częœć lekarzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ok. 150 z 400 lekarzy), z Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. Medycy domagajš się m.in. podwyższenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB od 2021 r. i zwiększenia wynagrodzeń.

"Jeœli celem organizatorów tej akcji jest doprowadzenie do paraliżu, jeœli nie całej służby zdrowia to niektórych placówek, to jest rzeczš zupełnie oczywistš, że rozpoczęła się jakaœ gra bezpieczeństwem pacjentów" - skomentował Radziwiłł w rozmowie z PAP.

Zapewnił, że resort przygotowuje się na ewentualne problemy kadrowe w szpitalach po wypowiedzeniu klauzuli opt-out. "Ale przede wszystkim do tego muszš przygotować się dyrektorzy szpitali, to oni sš zobowišzani do zapewnienia cišgłoœci opieki nad pacjentami" - zaznaczył.

Minister wskazał, że istniejš możliwoœci zabezpieczenia obsady dyżurowej również w takiej sytuacji, choć nie sš one optymalne dla pacjentów. "Takim rozwišzaniem jest np. praca zmianowa lekarzy albo tzw. praca w czasie równoważnym. Z punktu widzenia opieki nad pacjentem, który leży w szpitalu, nie jest to rozwišzanie idealne, dlatego że pacjent widzi swojego lekarza w nieregularnych odstępach czasu, ale jest to rozwišzanie rezerwowe" - powiedział.

System równoważnego czasu pracy polega na zwiększeniu liczby godzin pracy w danym dniu lub tygodniu, na rzecz jej zmniejszenia w innym dniu, tygodniu albo udzieleniu dni wolnych. W okresie rozliczeniowym dopuszczalny wymiar czasu pracy nie może jednak być przekroczony.

"Oczywiœcie w sytuacjach wyjštkowych trudno przewidzieć, jak to będzie wyglšdać. Na razie monitorujemy sytuację, dzisiaj ona nie wyglšda dramatycznie (...). Samo wypowiedzenie nie jest jednoznaczne z tym, że lekarze je zrealizujš, mam nadzieję, że może tak się nie stanie" - dodał minister.

Radziwiłł przyznał, że obecnie nie sš prowadzone negocjacje pomiędzy resortem zdrowia a przedstawicielami Porozumienia Zawodów Medycznych, które koordynuje protest.

"Nie toczš się takie rozmowy i to też pokazuje dziwacznoœć tej akcji. Do wypowiadania klauzuli opt-out dochodzi w dniach, kiedy parlament przyjmuje ustawę zapewniajšcš wzrastajšce nakłady na ochronę zdrowia ze œrodków publicznych w wymiarze dotychczas niespotykanym - do 6 proc. w 2015 r. W cišgu 10 lat do służby zdrowia ma dodatkowo napłynšć 547 mld zł. Jeœli ktoœ nie zauważa historycznoœci tej chwili, to jest po prostu pozbawiony możliwoœci rozpoznawania rzeczywistoœci" - powiedział. "To się również odbywa w momencie, kiedy lekarze rezydenci otrzymali ogromne podwyżki, kiedy już działa ustawa o minimalnych wynagrodzeniach pracowników medycznych, kiedy kontynuujemy podwyżki dla pielęgniarek i ratowników medycznych" - dodał.

Minister podkreœlał, że młodzi lekarze zawsze dużo pracowali, a wytężona praca o różnych porach pozwala im zdobywać doœwiadczenie. "Historycznie zawsze tak było, że lekarze - zwłaszcza młodzi - pracowali więcej niż 48 godz. tygodniowo. Nie chcę mówić, ile powinno się pracować, bo każdy powinien sam ocenić swoje siły i zgodnie z tym podejmować pracę. Nie ma mowy o tym, żeby się przemęczyć czy zamęczyć, bo to może zaszkodzić lekarzowi i bezpieczeństwu pacjentów" - powiedział.

Radziwiłł skrytykował działania Naczelnej Rady Lekarskiej, która zwróciła się do lekarzy o "ograniczenie w najbliższym czasie gotowoœci do œwiadczenia pracy i wykonywania œwiadczeń zdrowotnych, również w ramach umów cywilnoprawnych, do maksymalnie 48 godzin w tygodniu". Na stronie NRL opublikowano też gotowy wzór oœwiadczenia dotyczšcego cofnięcia zgody na klauzulę opt-out.

"Jeœli do porzucania pracy, do ograniczania wysiłku, do doprowadzenia do paraliżu opieki nad pacjentami wzywajš organizacje lekarskie to ja to oceniam jako coœ zupełnie nie na miejscu, szczególnie wtedy, kiedy nawołuje do tego NRL. Samorzšd lekarski jest z mocy prawa zobowišzany do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu i do stania na straży etyki lekarskiej, ma działać w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Nie jest to organizacja, która ma prowadzić lekarzy na barykady, organizujšc protesty, a w szczególnoœci akcje, które majš utrudnić pacjentom korzystanie z opieki zdrowotnej czy wręcz zagrozić ich bezpieczeństwu. To budzi mój zasadniczy sprzeciw" - powiedział Radziwiłł.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL