Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

MSZ: Polska jest przygotowana do obrony swego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

PAP/EPA
Polska jest przygotowana do obrony swojego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwoœci UE - oœwiadczyło MSZ w komunikacie przesłanym PAP, odnoszšc się do decyzji KE o wniesieniu do Trybunału skargi m.in. wobec Polski w zwišzku z niewykonaniem decyzji o relokacji uchodŸców.

"W zwišzku z dzisiejszš decyzjš Komisji Europejskiej o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwoœci UE skarg w stosunku do Polski, Czech oraz Węgier w zwišzku z niewykonaniem przez te kraje decyzji relokacyjnych z 2015 r., obligujšcych kraje UE do uczestnictwa w mechanizmie obowišzkowej relokacji osób ubiegajšcych się o azyl, strona polska podkreœla, że jest przygotowana do obrony swojego stanowiska przed Trybunałem Sprawiedliwoœci UE" - czytamy w komunikacie przesłanym PAP przez Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

MSZ podkreœla, że Polska współpracowała z Komisjš Europejskš na poprzednich etapach procedury naruszeniowej. "W zwišzku z wyjaœnieniami zawartymi w wystosowanych przez stronę polskš odpowiedziach, wnosiliœmy o umorzenie przez Komisję Europejskš toczšcego się postępowania o naruszenie prawa Unii Europejskiej. Z tym większym rozczarowaniem przyjmujemy decyzję Komisji w tej sprawie" - czytamy w komunikacie.

MSZ podkreœla, że obowišzkowe relokacje nie tylko nie przyczyniły się do poprawy sytuacji migracyjnej i azylowej oraz poprawy bezpieczeństwa, ale w znaczšcym stopniu pogłębiły podziały pomiędzy państwami członkowskimi, utrudniajšc dialog nie tylko w zakresie migracji.

"Należy podkreœlić, że prawie żadne z państw członkowskich nie wywišzało się z nałożonych na nie zobowišzań w tym zakresie, co wskazuje, iż użycie tego instrumentu było przedwczesne, i nie było ono oparte na rzeczywistym kompromisie między państwami w momencie jego przyjmowania w roku 2015" - napisano w komunikacie. Zadeklarowano w nim, że Polska jest gotowa "nadal wspierać i rozwijać te obszary współpracy, które w rzeczywisty sposób przyczyniajš się do wypracowania skutecznej polityki migracyjnej i azylowej".

MSZ podkreœliło, że Polska kontynuuje swoje zaangażowanie, m.in. w obszarze ochrony granic zewnętrznych, wsparcia rozwojowego i humanitarnego czy wysiłków zwišzanych z przyjmowaniem osób migrujšcych w celach zarobkowych. "Działania te sš odnotowywane i doceniane przez naszych unijnych i pozaunijnych partnerów, jako częœć konstruktywnej i przemyœlanej polityki, której skutki nie rodzš zagrożeń dla bezpieczeństwa i spójnoœci Unii Europejskiej" - zaznaczono w komunikacie.

MSZ dodało, że stanowisko Polski w kwestii relokacji pozostaje niezmienne: Polska nie zgadza się z zaproponowanym dwa lata temu przez Komisję Europejskš rozwišzaniem. "

"Jednoczeœnie zachęcamy partnerów w Unii Europejskiej, w tym Komisję Europejskš, do skupienia się na efektywnych œrodkach przeciwdziałania niekontrolowanej migracji do Europy" - czytamy w komunikacie.

Komisja Europejska poinformowała w czwartek, o tym, że wszczęła przeciwko Czechom, Węgrom i Polsce postępowania w sprawie uchybienia zobowišzaniom państwa członkowskiego. "Odpowiedzi udzielone przez te trzy państwa członkowskie nie zostały uznane za zadowalajšce i Komisja postanowiła przejœć do następnego etapu postępowania" - przekazała w komunikacie KE.

Postanowienie o relokacji do 120 tys. uchodŸców zostało przyjęte we wrzeœniu 2015 roku przez Radę UE, w której uczestniczyli unijni ministrowie spraw wewnętrznych. W przypadku tej decyzji zastosowano głosowanie większoœciš głosów. Przeciwko kwotowemu rozmieszczeniu uchodŸców były Czechy, Słowacja, Rumunia oraz Węgry. Polska odmówiła, podobnie jak Węgry, przyjmowania w ramach tej decyzji uchodŸców. Czechy przyjęły bardzo niewielkš liczbę.

Zgodnie z decyzjš relokacyjnš z wrzeœnia 2015 roku państwa członkowskie miały w cišgu dwóch lat (do 26 wrzeœnia 2017 roku) rozdzielić między siebie do 120 tys. uchodŸców. Na Polskę miało przypaœć ok. 7 tys. osób. W rzeczywistoœci rozdzielnik objšł znacznie mniejsza liczbę osób (ponad 32 tys. osób), a sprawy przed Trybunałem uniknęły kraje, które nawet symbolicznie wzięły udział w relokacji. Z wrzeœniowego raportu wynika np., że Austria relokowała 15 osób, a Słowacja - 16. Kraje te zobowišzały się jednak, że przyjmš więcej.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL