Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Prezydent powołuje premiera. Ten ma dwa tygodnie na wygłoszenie expose

Fotorzepa, Piotr Guzik
Zgodnie z konstytucjš prezydent powołuje premiera wraz z pozostałymi członkami rzšdu w cišgu 14 dni od przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu i odbiera przysięgę od członków nowo powołanego rzšdu. Po powołaniu nowy premier ma dwa tygodnie na wygłoszenie expose.

W czwartek premier Beata Szydło na ręce Komitetu Politycznego PiS złożyła rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji, rezygnacja została przyjęta; Komitet Polityczny wysunšł na stanowisko premiera kandydaturę Mateusza Morawieckiego. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Szydło ma zostać wicepremierem, a reszta zmian w rzšdzie ma nastšpić w styczniu.

Desygnacja Mateusza Morawieckiego na premiera ma nastšpić w pištek; na wtorek zaplanowano wotum zaufania dla rzšdu Morawieckiego.

"Prezydent Rzeczypospolitej desygnuje Prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Prezydent Rzeczypospolitej powołuje Prezesa Rady Ministrów wraz z pozostałymi członkami Rady Ministrów w cišgu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów" - brzmi art. 154 konstytucji.

Nowy premier, w cišgu 14 dni od powołania przez prezydenta, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów (expose) z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania.

W razie niepowołania Rady Ministrów w tym trybie lub nieudzielenia jej wotum zaufania, w następnym kroku to Sejm wybiera premiera oraz proponowanych przez niego członków rzšdu bezwzględnš większoœciš głosów w obecnoœci co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Sejm na wybór premiera i rzšdu ma 14 dni. Prezydent powołuje tak wybranš Radę Ministrów i odbiera przysięgę od jej członków.

W kolejnym kroku prezydent powołuje premiera i rzšd, a do wotum zaufania w Sejmie potrzebna jest zwykła większoœć. Jeżeli Sejmowi nie udałoby się stworzyć rzšdu, wtedy prezydent w cišgu 14 dni powołuje premiera i na jego wniosek członków rzšdu oraz odbiera od nich przysięgę. Po powołaniu przez prezydenta Rada Ministrów ma 14 dni na uzyskanie w Sejmie wotum zaufania. W tym konstytucyjnym kroku Sejm udziela rzšdowi wotum zaufania zwykłš większoœciš głosów, (w dwóch poprzednich krokach konieczna jest większoœć bezwzględna) w obecnoœci co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeœli za trzecim podejœciem nie uda się wyłonić rzšdu, prezydent skraca kadencję Sejmu i zarzšdza wybory; datę wyborów prezydent wyznacza na dzień przypadajšcy nie póŸniej niż w 45 dniu od zarzšdzenia skrócenia kadencji.

Konstytucja przewiduje trzy powody złożenia dymisji przez premiera: nieuchwalenia przez Sejm wotum zaufania dla rzšdu, wyrażenia rzšdowi wotum nieufnoœci, lub rezygnację Prezesa Rady Ministrów. Przyjmujšc dymisję Rady Ministrów prezydent, powierza jej dalsze sprawowanie obowišzków do czasu powołania nowego rzšdu; w przypadku rezygnacji premiera prezydent może odmówić przyjęcia dymisji Rady Ministrów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL