Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Szyszko: Konflikt o puszczę to przykład dezinformacji

AFP
Polska aktywnie uczestniczyła w negocjacjach i wypracowaniu zawartej w Paryżu w 2015 r. globalnej umowy klimatycznej - przekonywał w czwartek w Bonn minister œrodowiska Jan Szyszko. W zwišzku ze sporem o Białowieżę zarzucił UE nadinterpretację programu Natura2000.

Minister zaznaczył, że dzięki polskim staraniom w tej umowie pochłanianie CO2 jest traktowane na równi z redukcjš emisji.

"Nasza działalnoœć to konsekwentna realizacja programu PiS" - podkreœlił minister na konferencji podsumowujšcej dwa lata pracy kierowanego przez niego resortu. Szyszko przebywa w Bonn, gdzie trwa szczyt klimatyczny ONZ COP23.

Minister wskazał, że będšc jeszcze w opozycji, jego partia "domagała się renegocjacji polityki klimatycznej, realizowanej na szczeblu UE". "Mówiliœmy, że ta polityka musi ulec zmianie, dlatego, że ta polityka prowadzona na szczeblu UE (...) nie ma dużych skutków w układzie œwiatowym" - dodał.

Szyszko przypomniał, że w 2015 roku udało się wynegocjować porozumienie paryskie, czyli globalnš umowę klimatycznš. Zacznie ona obowišzywać od 2020 roku.

Jego zdaniem jest szansa na opracowanie na COP24 w Katowicach dobrej mapy drogowej, by porozumienie paryskie zaczęło funkcjonować.

"Podczas tych negocjacji Polska była niezwykle aktywna. (...) Udało się doprowadzić do tego, że porozumienie paryskie mówi, iż należy dokonać zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie. Majšc do tego dwa pola działania; pierwsze - redukcja emisji na bazie nowych technologii na bazie innowacyjnoœci; drugie - to wykorzystywanie zgromadzonego w atmosferze CO2 do regeneracji lasów, gleb" - powiedział.

Szef resortu œrodowiska podkreœlił jednoczeœnie, że pochłanianie CO2 w umowie paryskiej "jest na równi traktowane z redukcjš emisji".

Szyszko dodał, że w prowadzeniu przez nasz kraj polityki klimatycznej pomóc majš polskie lasy, które - jego zdaniem - mogš dodatkowo pochłonšć ok. 50 mln ton CO2 rocznie.

Dlatego też, jak kontynuował, rzšd przyjšł przepisy o wstrzymaniu sprzedaży ziemi rolnej i gruntów leœnych cudzoziemcom. Od 30 kwietnia 2016 roku prawo pierwokupu gruntów leœnych i lasów w Polsce majš Lasy Państwowe.

Szyszko podkreœlił, że celem polskiej polityki klimatycznej jest neutralnoœć klimatyczna, czyli "żebyœmy tyle emitowali, co pochłaniamy". Wskazał na znaczenie polskich odnawialnych Ÿródeł energii.

Wymienił w tym kontekœcie biomasę - leœnš i rolnš oraz geotermię. "Polskie zasoby geotermalne sš unikatowe i wielokrotnie przewyższajš nasze potrzeby na energię cieplnš" - podkreœlił minister.

"Wprowadziliœmy unikatowy system kontroli możliwoœci rozwoju gospodarczego w oparciu o Naturę 2000. To wspaniały instrument kontrolowania tego, czy rozwijamy się zgodnie z koncepcjš zrównoważonego rozwoju" - mówił Szyszko.

Szef resortu zarzucił Unii Europejskiej "nadinterpretację w niedobrš stronę" unijnych dyrektyw zwišzanych z programem Natura 2000.

W Polsce niektóre organizacje traktujš je jako "supermetodę ochrony zasobów przyrodniczych przed człowiekiem". "Jest zupełnie inaczej" - zastrzegł.

"Natura 2000 to jest wskaŸnik, czy my dobrze postępujemy zgodnie z koncepcjš zrównoważonego rozwoju, czy następuje wzrost gospodarczy z poszanowaniem praw zwišzanych z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i również respektowaniem praw człowieka" - powiedział.

WskaŸnikiem jest, jak zastrzegł, "nic innego jak brak zaniku siedlisk i gatunków, które zostały wyznaczone w ramach sieci Natura2000".

Puszcza Białowieska to "unikat w skali bioróżnorodnoœci", ale to "pomnik, który zajmuje ponad 60 tys. hektarów, z których jedna trzecia, to park narodowy, a dwie trzecie to lasy gospodarcze" - tłumaczył. "Obowišzkiem Polski jest chronić to, co tam było" - zaznaczył szef resortu œrodowiska

Konflikt o Białowieżę jest - jego zdaniem - typowym przykładem, w jaki sposób można doprowadzić poprzez dezinformację do pewnego szumu medialnego, który ma niekorzystny wpływ na wizerunek Polski za granicš.

Szyszko poinformował, że 12 grudnia br. odbędzie się rozprawa główna przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwoœci (ETS) odnoœnie skargi złożonej przez Komisję Europejskš na Polskę.

Minister zapowiedział rozwišzanie problemu afrykańskiego pomoru œwiń poprzez "rozrzedzenie populacji dzika". Jak dodał, ministerstwo rolnictwa stara się, by rolnicy nie ponosili strat.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL