Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Elżbieta Rafalska na czele Rady Dialogu Społecznego

PAP, Tomasz Gzell
Szefowa Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska objęła w imieniu rzšdu roczne przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Zastšpiła na tym stanowisku przewodniczšcš Konfederacji Lewiatan Henrykę Bochniarz. Prezydent Andrzej Duda powołał siedmiu nowych członków Rady.

Podczas uroczystoœci w Pałacu Prezydenckim Duda podziękował dotychczasowej przewodniczšcej RDS. - To był ważny rok, ale to był także i trudny rok w pracach Rady - tak, jak zresztš każdy wtedy, kiedy następujš w kraju reformy, które wišżš się z pewnš dyskusjš, debatš - powiedział prezydent.

- Pod pani auspicjami, w ramach Rady, toczyły się dyskusje na temat służb mundurowych na temat transparentnoœci œrodowiska i warunków pracy, toczyły się dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego, wreszcie od pewnego czasu toczy się też taka mocna dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym kraju - mówił prezydent, zwracajšc się do Bochniarz. Jak dodał, zgodnie z harmonogramem prac RDS, przewodnictwo w Radzie przejmuje strona rzšdowa, a bezpoœrednio - minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezydent wskazał, że pod jej przewodnictwem kontynuowane będzie ważne zadanie, jakim jest dyskusja o zmianach w systemie ochrony zdrowia.

Prezydent powołał siedmiu nowych członków RDS. Nominacje otrzymali: przewodniczšca Ogólnopolskiego Zwišzku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, prezes Œlšskiego Zwišzku Pracodawców Prywatnych w Katowicach Marek Zychla, prezes Zwišzku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski, zastępca prezesa zarzšdu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczoœci Władysław Jefremienko, wiceminister finansów Teresa Czerwińska, wiceprezes Izby Rzemieœlników i Przedsiębiorców w Kielcach Janusz Pištek i Marek Kowalski z Pracodawców RP.

Premier Beata Szydło podkreœliła, że obowišzkiem rzšdzšcych jest wsłuchiwać się w głos obywateli. Oceniła też, że najbardziej odpowiedniš osobš do kierowania pracami RDS jest właœnie szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. - Olbrzymie doœwiadczenie pani minister, wyczucie społeczne i obszar, za który ona w rzšdzie odpowiada, sš najlepszymi rekomendacjami dla pani minister, aby to ona właœnie tymi pracami Rady Dialogu Społecznego przez najbliższy czas kierowała - dodała Szydło.

- Za nami jest już czas dwóch lat, kiedy przyjmowaliœmy trudne reformy, kiedy podejmowaliœmy trudne decyzje - nie zawsze takie, które były dla wszystkich decyzjami akceptowalnymi. Na tym polega rzšdzenie, że trzeba brać odpowiedzialnoœć za to, co ma się zapisane w swoim programie, i konsekwentnie ten program realizować - powiedziała premier.

Szydło podziękowała wszystkim, którzy dialog prowadzš i chcš prowadzić. - Zachęcam tych, którzy tak nie czyniš czy jeszcze nie sš do tego za bardzo przekonani, by do tego dialogu przystšpili. To jest potrzebne nam wszystkim, ale przede wszystkim musimy - my, rzšdzšcy i my, odpowiadajšcy za różne dziedziny życia społecznego i państwowego - pamiętać o jednym: że ten dialog jest potrzebny polskiemu państwu i naszym obywatelom, tym wszystkim, którzy powierzyli nam odpowiedzialnš służbę za nich samych, za ich sprawy i za polskie państwo - zaznaczyła.

Minister Rafalska podkreœliła, że dialog społeczny jest potrzebny i jest szansš na wypracowanie lepszych rozwišzań. Dodała, że rzšd prowadzi aktywnš politykę społecznš. W ocenie Rafalskiej jest potrzeba promocji dialogu społecznego. Minister podziękowała prezydentowi, premier, a także swoim poprzednikom na stanowisku przewodniczšcego RDS – Piotrowi Dudzie i Henryce Bochniarz.

Bochniarz oceniła, że rotacyjnoœć przewodniczenia w RDS ma swoje wielkie zalety, bo każda organizacja wnosi swój styl pracy i system zarzšdzania. - Myœlę, że po roku, kiedy przewodniczył Piotr Duda i teraz ja, zobaczymy, jak to będzie wyglšdało, kiedy będzie przewodniczyła przedstawicielka rzšdu - powiedziała Bochniarz. - Mam nadzieję, że to nie oznacza powrotu do niesławnych posiedzeń działań Komisji Trójstronnej (poprzedniczki RDS) i że jednak pewne reguły, które myœmy między sobš ustalili, to wszystko będzie działało, a pani minister będzie lepiej robiła to, co ja robiłam, i pokaże też jakieœ nowe rozwišzania, co do których się wszyscy zgodzimy i będziemy je wspierać - dodała.

W RDS zasiadajš przedstawiciele pracodawców, zwišzkowców i rzšdu oraz prezydenta, prezesa NBP i GUS. Przewodniczšcy RDS co roku się zmieniajš; na przemian sš to reprezentanci zwišzków, pracodawców i rzšdu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL