Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

PiS, PO, Kukiz'15, PSL za tzw. specustawš zdrowotnš; N się wstrzyma

PAP/Tomasz Gzell
PiS, PO, Kukiz’15 i PSL zapowiedziały w czwartek poparcie tzw. specustawy zdrowotnej, która umożliwi przekazanie dodatkowych, blisko 282 mln zł na zakupy sprzętu. Nowoczesna wstrzyma się od głosu. Opozycja krytykowała zbyt szybki i pobieżny - jej zdaniem - sposób procedowania.

W czwartek dobyło się w sejmie drugie czytanie projektu ustawy o szczególnych rozwišzaniach zapewniajšcych poprawę jakoœci i dostępnoœci do œwiadczeń opieki zdrowotnej. Pierwsze czytanie miało miejsce w œrodę na posiedzeniu sejmowej komisji zdrowia. Rzšd przyjšł projekt we wtorek.

Dodatkowe 281,8 mln zł oznacza ok. 63,8 mln zł na zakup sprzętu dla onkologii, pediatrii i chirurgii; 60 mln zł na sprzęt i aparaturę dla oddziałów neonatologii trzeciego, najwyższego poziomu referencyjnego; 12-24 mln (w zależnoœci od ceny uzyskanej w przetargach) zostanie przeznaczone na zakup 16 tzw. dentobusów, zaœ 134 mln - na doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreœla, że jest to tylko częœć œrodków, które zostanš w tym roku skierowane do służby zdrowia. Kwota dodatkowych œrodków - zarówno z budżetu, jak i NFZ - może łšcznie wynieœć blisko 3 mld zł.

Anna Czech (PiS) wskazywała, że ustawa ma umożliwić przekazanie œrodków na zakupy "zawsze potrzebnego sprzętu i aparatury". Jak przyznała, stan infrastruktury w ochronie zdrowia nie jest zadowalajšcy i wcišż wymaga kolejnych inwestycji. "Istnieje potrzeba dostosowania potencjału diagnostyczno-leczniczego do aktualnych potrzeb społeczeństwa i nowych technologii" – wskazała. Celem ustawy jest, jak podkreœlała, poprawa jakoœci udzielanych œwiadczeń medycznych. Przekazała, że klub PiS będzie głosował za ustawš.

Elżbieta Radziszewska (PO) oceniła, że z "szumnych zapowiedzi resortu", dotyczšcych dodatkowych œrodków, została istotnie mniejsza kwota. "Zamiast stopnieć kolejki, stopniały pienišdze" – stwierdziła. "Czy te pienišdze sš dobrze nakierowane na potrzeby pacjentów" – pytała posłanka wskazujšc m.in., że trudno obecnie przewidzieć np. jaki zakres œwiadczeń majš realizować tzw. "dentobusy". Zapowiedziała jednoczeœnie, że Platforma poprze ustawę, bo "281 mln zł + piechotš nie chodzi+".

Jerzy Kozłowski (Kukiz’15) ocenił, że nie podlega żadnej dyskusji potrzeba doposażenia placówek w sprzęt, ale kwota niespełna 282 mln zł jest "rażšco niska". "Wymagania i potrzeby sš przynajmniej dziesięciokrotnie większe, to kropla w morzu" – przekonywał. Zdaniem posła, nie można przejœć obojętnie wobec trybu procedowania nad "niechlujnym" projektem. Jak mówił, komisję zwołano we wtorek o godz. 18, o czym posłów poinformowano sms-em o godz. 17.17. Zapowiedział, że klub poprze regulację, mimo zastrzeżeń do sposobu prac.

Radosław Lubczyk (Nowoczesna) także miał zastrzeżenia co do procedowania projektu. "Prawo i Sprawiedliwoœć przyzwyczaiło parlamentarzystów do prac nad nowymi przepisami w poœpiechu, bez potrzebnych konsultacji i bez dokładnej analizy" – ocenił. "Nie od dziœ wiadomo, że w wielu placówkach gabinety i sale operacyjne wymagajš doposażenia, bo dostępna aparatura pamięta czasy słusznie minione" – mówił Lubczyk. "Zastanawiamy się kto będzie beneficjentem tych œrodków, czy aby na pewno pacjent" – stwierdził. Zapowiedział, że "N" wstrzyma się od głosu ponieważ zabrakło czasu na dyskusję i wyeliminowanie wštpliwoœci.

Władysław Kosiniak–Kamysz (PSL) powiedział, że "cieszš dodatkowe pienišdze na służbę zdrowia", ale - jak dodał – "one miały być dziesięć razy wyższe". "Oczywiœcie poprzemy tę ustawę. (..) Pytanie czy œrodki trafiš precyzyjnie tam, gdzie powinny trafić – do szpitali klinicznych o najwyższej referencyjnoœci, nie do szpitali powiatowych" - stwierdził. Wskazał, że do każdego województwa ma trafić jeden tzw. dentobus, a przecież regiony różniš się liczbš mieszkańców. Zapowiedział, że ludowcy poprš ustawę.

Wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala odpowiadajšc na pytania posłów przekazała, że w MZ jest przygotowywany "projekt ustawy dotyczšcy kompleksowego leczenia dzieci w zakresie stomatologii i pielęgniarki szkolnej". Zakłada on, jak podała, stopniowy zakup dentobusów - na poczštek szesnastu. Zapowiedziała, że zmieniane będzie m.in. tzw. rozporzšdzenie koszykowe dot. œwiadczeń gwarantowanych. Głowala przypomniała, że niezależnie od specustawy minister zdrowia wystšpił do ministra rozwoju i finansów – w oparciu o istniejšce przepisy – m.in. o zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia o 323,7 mln zł za zakupy sprzętu m.in. dla szpitali klinicznych, szpitali ogólnych, instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Centralnego Oœrodka Medycyny Sportowej i regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

W zwišzku ze zgłoszonymi poprawkami, projekt skierowano ponownie do komisji zdrowia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL