Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Ministerstwo odpowiada w sprawie Puszczy. Szkody na 3,2 mld zł

Fotorzepa/ Jakub Ostałowski
Wstrzymanie wycinki w Puszczy Białowieskiej, jak tego chce Komisja Europejska, spowoduje szkody w œrodowisku o szacowanej wartoœci 3,2 mld złotych - napisał w odpowiedzi do Trybunału Sprawiedliwoœci UE w tej sprawie resort œrodowiska.

Trybunał UE podjšł w zeszły pištek decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej na obszarach chronionych. To œrodek tymczasowy, o który wnioskowała KE. Polska dostała czas do pištku, by przesłać swojš odpowiedŸ w tej sprawie.

Z informacji uzyskanych przez PAP wynika, że resort œrodowiska podkreœla w piœmie, iż jego działania sš zgodne z przepisami dyrektywy ptasiej i siedliskowej, a nawet niezbędne dla ochrony przyrody.

Przeciwnego zdania jest Komisja Europejska, która właœnie na podstawie nieprzestrzegania tych regulacji, jakie jej zdaniem ma miejsce w puszczy, rozpoczęła procedurę o naruszenie prawa unijnego w Polsce. Obie dyrektywy sš podstawš europejskiego programu Natura 2000.

Ministerstwo argumentuje, że wniosek Komisji Europejskiej dotyczšcy zastosowania przez Trybunał œrodka tymczasowego, czyli nakazu natychmiastowego wstrzymania wycinki, nie spełnia odpowiednich przesłanek, by go zastosować.

W odpowiedzi Polski wskazano, że już na pierwszy rzut oka nie jest oczywiste, iż żšdania KE sš uzasadnione, bo - jak przekonuje ministerstwo - jej stanowisko w znacznej mierze opiera się na hipotezach.

Resort ministra Jana Szyszki przekonuje również, że nie można mówić o tym, że uzasadnieniem działań Trybunału jest pilnoœć sprawy, bo Komisja na wczeœniejszych etapach nie spieszyła się zbytnio z działaniami, które miałyby położyć kres ewentualnemu naruszeniu.

Pierwsze informacje o kontaktach Brukseli z Warszawš w sprawie puszczy pojawiły się w marcu 2016 roku. Kilka tygodni póŸniej podano, że prowadzone jest w tej sprawie wstępne postępowanie, które następnie zostało przekształcone w procedurę o naruszenie prawa unijnego.

Ministerstwo jest zdania, że Komisja nie wykazała w wystarczajšcy sposób prawdopodobieństwa powstania poważnych i nieodwracalnych szkód na skutek interwencji na obszarach chronionych Puszczy.

W piœmie do Trybunału zwrócono też uwagę, że nakaz wstrzymania wycinki nie jest proporcjonalnym œrodkiem i nie zapewnia zminimalizowania strat każdej ze stron. Resort przekonuje, że to właœnie realizacja œrodka tymczasowego, o który wnioskowała KE, spowoduje zniszczenie siedlisk przyrodniczych, co może spowodować nieodwracalne szkody.

W konkluzji pisma zwrócono uwagę, że realizacja œrodka tymczasowego, czyli zaniechanie wycinki, spowoduje szkody w œrodowisku, których wysokoœć została oszacowana na 3,24 mld zł.

Spór dotyczšcy prowadzenia wycinki w Puszczy Białowieskiej przybrał na sile, gdy w ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwoœci w swojej wstępnej decyzji przychylił się do wniosku KE o zastosowanie œrodka tymczasowego i nakazał wstrzymanie wycinki drzew.

Resort œrodowiska zapowiedział w poniedziałek, że będzie nadal prowadził działania w puszczy. W œrodę rzeczniczka KE Mina Andreewa powiedziała, że "Komisja œledzi sytuację z wielkim zaniepokojeniem". - Jeœli zostanie potwierdzone, że wycinka ma dalej miejsce w Puszczy Białowieskiej, sprawa zostanie wzięta pod uwagę w prowadzonej procedurze praworzšdnoœci dotyczšcej Polski - zapowiedziała.

Ministerstwo œrodowiska w czwartkowym komunikacie podkreœliło, że na terenie puszczy prowadzone sš tylko działania majšce na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, tym samym sš one zgodne z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwoœci UE.

Z informacji otrzymanych przez PAP w Trybunale wynika, że postępowanie w sprawie œrodków tymczasowych jest w toku. Nadal obowišzuje postanowienie wiceprezesa Trybunału z 27 lipca o wstrzymaniu wycinki. "Wydaje się, że postępowanie w sprawie œrodków tymczasowych może zakończyć się we wrzeœniu" - podało PAP Ÿródło w Trybunale.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL