Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Gowin: polityka imigracyjna UE to droga w przepaść

Fotorzepa, Piotr Guzik
Dotychczasowa polityka imigracyjna przyjęta przez UE okazała się drogš w przepaœć - powiedział wicepremier Jarosław Gowin odnoszšc się do ostatnich zamachów w Londynie. W jego ocenie Polska lepiej od narodów Europy Zachodniej czuje "tętno historii" w kwestii stanowiska dot. imigrantów.

Wœród zagrożeń zwišzanych z imigrantami z Bliskiego Wschodu Gowin wskazał terroryzm, "zagrożenie najbardziej bezpoœrednie".

"Było oczywiste, że w œlad za takš falš imigrantów pojawiš się zamachy. One się pojawiš nie tylko w tym pokoleniu. Duża częœć zamachów przeprowadzanych dzisiaj w Europie to jest dzieło dzieci bšdŸ wnuków imigrantów sprzed kilkudziesięciu lat. Widać, że przedstawiciele zwłaszcza œwiata islamu nie integrujš się, nie chcš zasymilować wartoœci europejskich" - podkreœlił wicepremier na poniedziałkowym briefingu prasowym w Warszawie.

W ocenie Gowina Europejczycy majš prawo żyć w takim œwiecie, w którym rzšdzš zasady wyznawane przez nich "od stuleci czy nawet tysišcleci".

"Jestem przekonany, że nastawienie opinii publicznej narodów europejskich będzie się zdecydowanie zmieniać, że okaże się, że to my, Polacy, lepiej czuliœmy tętno historii. My Polacy lepiej od narodów zachodniej Europy uœwiadamialiœmy sobie, jakim zagrożeniem jest masowa imigracja z krajów, które kulturowo sš kompletnie Europie obce" - dodał wicepremier.

Wœród innych niebezpieczeństw zwišzanych z masowš imigracjš wskazał zagrożenia kulturowe.

"Europa zachodnia dzisiaj w błyskawicznym tempie zmienia swojš strukturę demograficznš i wydaje się, że w przypadku takich krajów jak Francja w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat może się okazać, że wyznawcy islamu, nie tylko islamu jako religii, ale wyznawcy takich wartoœci, jak przekonanie o zasadniczej nierównoœci między mężczyznš a kobietš, będš w większoœci" - podkreœlił minister nauki.

Jego zdaniem, ważne jest odróżnienie uchodŸców od imigrantów. "UchodŸcom można pomagać tam na miejscu, w Syrii czy na Bliskim Wschodzie. Zresztš widać, że wielu uchodŸców z Syrii już dzisiaj wraca do swoich ojczyzn właœnie dlatego, że byli uchodŸcami" - powiedział Gowin. Jak zauważył stanowiš oni "zaledwie drobnš czšstkę tej wielomilionowej już dzisiaj rzeszy imigrantów, którzy pojawili się w Europie."

Gowin pytany, czy polski rzšd wyobraża sobie przyjęcie kilku tysięcy uchodŸców stwierdził:

"Ja oczywiœcie nie wykluczam tego, że w pewnym momencie Polski rzšd zdecyduje się na utworzenie takiego kordonu humanitarnego. Natomiast bšdŸmy szczerzy: nie da się wyłonić wielotysięcznej rzeszy spoœród imigrantów tak, żeby precyzyjnie stwierdzić, jakie jest pochodzenie i czy ktoœ ma zwišzki ze œrodowiskami terrorystycznymi, czy nie ma" - mówił.

Dodał, że w 2015 r. rozmawiał z oficerami centrum antyterrorystycznego funkcjonujšcego przy ABW. "Wtedy oni mówili, że wówczas w Polsce było mniej więcej tak liczne œrodowisko muzułmańskie, że polskie służby sš w stanie monitorować to œrodowisko i monitorować, czy pojawiajš się tam tendencje terrorystyczne. Natomiast po zwiększeniu się o kilka tysięcy takiej rzeszy byłoby to już niemożliwe" - podkreœlił wicepremier.

"Będziemy bardzo konsekwentnie stać na straży tego, do czego nasze rzšdy zostały powołane. Nasze rzšdy zostały powołane nie do tego, żeby zbawiać cały œwiat, tylko do tego, żeby dbać o bezpieczeństwo Polaków, Węgrów czy Czechów" - powiedział Gowin pytany o działania Grupy Wyszehradzkiej w kwestii imigrantów z Bliskiego Wschodu

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL