Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd PiS

Zbigniew Ziobro: KRS się skompromitowała

PAP/ Jacek Turczyk
- My chcemy przeprowadzić cięcie i operację - po to, aby uzdrowić ten chory organizm - powiedział minister sprawiedliwoœci Zbigniew Ziobro, komentujšc zmiany w KRS, nad którymi w œrodę zaczšł debatę Sejm. - Krajowa Rada Sšdownictwa, którš tak broniš politycy opozycji po prostu się nie sprawdziła, skompromitowała, o czym œwiadczš liczne zachowania i wypowiedzi, dlatego trzeba to zmienić - dodał.

Ziobro, który był wieczornym goœciem TVP, przypomniał, że kiedyœ powiedziano Polakom, że œrodowisko samo się oczyœci. "Po owocach ich poznacie. Na kilkuset sędziów, którzy wydawali kompromitujšce wyroki, w tym ponad 100, którzy wydawali wyroki œmierci na polskich patriotów, poniósł konsekwencje tylko jeden" - przekonywał minister.

W jego opinii, nie chodzi o daleko idšce konsekwencje, ale pewne zasady - o to, żeby standardy etyczne obowišzywały, o to, żeby profesjonalizm był na pierwszym miejscu i żeby "korporacyjne sitwy" nie rzšdziły w polskim sšdownictwie.

"Myœlę, że te zasady będziemy mogli konsekwentnie realizować, wtedy, kiedy (...) poszczególne władze będš się balansować, na siebie wpływać, i nie będzie państwa w państwie, jak dzisiaj w œrodowisku sędziów, którzy sami siebie powołujš, decydujš o awansach, o ocenie i ewentualnie, kto ma być ze œrodowiska usunięty. Trzeba to zmienić, w sposób cywilizowany, jak to jest Niemczech, Holandii, Szwecji" - powiedział. "Do tego modelu zmierzamy" - dodał.

Planowane zmiany w KRS ostro skrytykował dziœ prof. Andrzej Rzepliński ť

"Ta propozycja, którš przedstawiam, ograniczy korporacjonizm, ograniczy samowolę sędziowskš" - dodał. Zaznaczył, że nie roœci sobie prawa do wyboru sędziów do KRS, to parlament ma prawo wybrać Radę spoœród sędziów, spoœród tych, którzy cieszš się zaufaniem. "To ci sędziowie będš mieli wiodšcš rolę do odegrania w zakresie decydowania o awansie sędziów" - tłumaczył Ziobro, przekonujšc, że będzie to mechanizm demokratyczny.

Pytany, czy nie obawia się oporu prezydenta przed podpisaniem takich zmian, bo ze strony jego kancelarii pojawiajš się informacje o wštpliwoœciach konstytucyjnych, choćby do wygaszania mandatów członków obecnej Rady, zapewnił, że w toku prac parlamentarnych przedstawiciele prezydenta będš mogli się zapoznać z argumentacjš resortu. Jego zdaniem, podzielš oni racje MS.

"Z całš pewnoœciš sš œrodowiska w Polsce, które chciałyby storpedować reformę sšdownictwa, i to jedno z wiodšcych zobowišzań naszego œrodowiska, również pana prezydenta, zablokować, chcšc nas skłonić, żebyœmy stworzyli pozory zmian, pudrowali coœ, co na puder się nie nadaje" - mówił.

"My chcemy przeprowadzić cięcie i operację - po to, aby uzdrowić ten chory organizm" - dodał.

Ziobro powiedział, że nie sšdzi - znajšc wczeœniejsze wypowiedzi i poglšdy prezydenta - by chciał on być reprezentantem takich œrodowisk.

Obecnie KRS, konstytucyjny organ stojšcy na straży niezależnoœci sšdów i niezawisłoœci sędziów, składa się z 25 członków. Sędziów do Rady wybierajš przedstawiciele zgromadzeń sędziowskich; z urzędu należš do niej I prezes SN, prezes Naczelnego Sšdu Administracyjnego, minister sprawiedliwoœci, a także posłowie i senatorowie oraz przedstawiciel prezydenta. Rada opiniuje kandydatów na sędziów (oraz do awansu do sšdu wyższego szczebla) i przedstawia ich do powołania prezydentowi.

7 marca rzšd przyjšł projekt zmian w ustawie o KRS. Przewiduje on m.in. powstanie w KRS dwóch izb oraz wygaszenie, po 30 dniach od wejœcia noweli w życie, kadencji jej 15 członków-sędziów; ich następców wybrałby Sejm. Wygaszeniu ulec miałaby także kadencja rzecznika dyscyplinarnego sšdów.

Sejm omawia też w œrodę propozycję zmieniajšcš tryb wyboru sędziów do KRS, którš przygotowało stowarzyszenie sędziów "Iustitia", i wnieœli do Sejmu posłowie opozycji z PO, Nowoczesnej i PSL. Projekt zakłada przyznanie prawa zgłaszania kandydatów do Rady nie tylko sędziom, lecz także m.in. grupom obywateli, RPO oraz samorzšdom adwokatów i radców prawnych. Miałaby też nastšpić zmiana systemu wyborów - z poœrednich dokonywanych przez przedstawicieli zgromadzeń sędziowskich na bezpoœrednie, ogólnopolskie wybory dokonywane przez wszystkich sędziów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL