Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Rozdmuchany problem niedoboru pracowników?

123RF
Wbrew deklaracjom przedsiębiorstw, brak ršk do pracy nie jest obecnie poważnš barierš rozwoju gospodarki – ocenia NBP.

W III kwartale, jak wynika z Badań Aktywnoœci Ekonomicznej Ludnoœci, stopa bezrobocia w Polsce zmalała do 4,7 proc. z 5 proc. kwartał wczeœniej. To nowe historyczne minimum. Liczba bezrobotnych (czyli poszukujšcych pracy i gotowych jš podjšć) w wieku 15–74 lata stopniała do zaledwie 818 tys.

W tym œwietle nie dziwiš coraz powszechniejsze utyskiwania przedsiębiorców na niedobór pracowników. W badaniach Komisji Europejskiej 42,2 proc. polskich firm przemysłowych deklaruje, że największš barierę rozwoju stanowi dla nich brak ršk do pracy. Spoœród państw UE odsetek ten jest wyższy tylko na Malcie i Węgrzech. Z danych GUS wynika, że jeszcze poważniejszy problem kadrowy jest w budownictwie.

„Największym wewnętrznym zagrożeniem dla perspektyw (polskiej – red.) gospodarki jest przyspieszajšcy wzrost jednostkowych kosztów pracy, zwišzany z niedoborem pracowników" – zauważyli w paŸdziernikowym raporcie ekonomiœci Banku Œwiatowego. Podobnego zdania jest Komisja Europejska.

Ukryci pracownicy

Narodowy Bank Polski sugeruje jednak, że problem ten jest wyolbrzymiony. – Nie ma takiego braku ršk do pracy, jak niektórzy kraczš – powiedział we wtorek prezes tej instytucji Adam Glapiński.

Nawišzał prawdopodobnie do wyliczeń ekonomistów NBP, zawartych w opublikowanym w zeszłym tygodniu „Raporcie o rynku pracy i sytuacji gospodarstw domowych". Wynika z nich, że nieco inaczej zdefiniowana stopa bezrobocia wynosi nad Wisłš około 25 proc. Chodzi o wskaŸnik, który oprócz osób bezrobotnych w tradycyjnym tego terminu znaczeniu obejmuje także zniechęconych bezowocnym poszukiwaniem zatrudnienia, pracujšcych wbrew swym preferencjom w niepełnym wymiarze czasu oraz poszukujšcych pracy, ale niegotowych, aby od razu jš podjšć. Według danych GUS łšcznie takich osób (w wieku 15–74 lata) w III kwartale br. było około 610 tys. Do szerokiej miary bezrobocia ekonomiœci NBP zaliczyli także „inne osoby luŸno zwišzane z rynkiem pracy", których jest nawet 3,5 mln. Nie udało się nam ustalić, jakie grupy ta kategoria obejmuje.

– Może chodzić o ukryte bezrobocie na wsi oraz kobiety, które pracowały, ale zajęły się opiekš nad bliskimi – ocenia Rafał Benecki, główny ekonomista ING BSK. – To nie sš grupy, które łatwo jest szybko zaktywizować – dodaje. Jego analizy potwierdzajš jednak, że bariera niedostatecznej podaży pracy nie jest nad Wisłš tak palšca, jak choćby w Czechach, gdzie odsetek skarżšcych się na niš przedsiębiorstw jest podobny. Wskazuje na to choćby wyraŸnie niższy u nas odsetek wolnych miejsc pracy oraz wolniejszy wzrost płac.

– W niektórych regionach czy branżach może rzeczywiœcie brakować pracowników, ale odsetek firm skarżšcych się na ich niedobór nie musi o niczym œwiadczyć. Przy szybkim wzroœcie zatrudnienia, gdy firmy majš wiele wakatów, częœciej kontaktujš się z rynkiem pracy, który w Polsce najsprawniej nie funkcjonuje. Pasażer w samochodzie, który jeŸdzi dużo, ma statystycznie więcej kolizji niż ten, którego wożš sporadycznie, choć prawdopodobieństwo wypadku w przeliczeniu na przejechany kilometr jest takie samo – zauważa dr hab. Joanna Tyrowicz z oœrodka badawczego GRAPE.

Starsi czekajš na pracę

– Nie należy mieszać osób biernych zawodowo z bezrobotnymi. To sš dwie osobne kategorie. Faktem jest jednak, że w Polsce istnieje spory zasób niewykorzystanej pracy. Aktywnoœć zawodowa wcišż jest u nas niska na tle Zachodu – ocenia prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej.

Szczególnie niska jest aktywnoœć zawodowa Polaków w wieku 50+, często wbrew ich woli. – Pracodawcy muszš sobie uœwiadomić, że œwiat się zmienił. Nie ma dzisiaj rzesz dobrze wykształconych młodych ludzi do zatrudnienia, z kolei ludzie starsi sš zupełnie inni niż kilkanaœcie lat temu – tłumaczy – tłumaczy prof. Góra. Przyznaje jednak, że pracodawcy niechętnie sięgajš po starszych pracowników, m.in. z powodu zbyt restrykcyjnych przepisów dotyczšcych ich zwalniania.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL