Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Rośnie zatrudnienie w MŚP

W tym półroczu plany dotyczšce zwiększania zatrudnienia ma 13,3 proc. mikro- i małych firm.

Tendencja wzrostu zatrudnienia wystšpi w całej Polsce oprócz województwa œwiętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Tak dobrze nie było od trzech lat – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu Firmy.net.

Raport „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes" pokazuje, że rosnšcy trend w zatrudnianiu nowych pracowników przez małe firmy było widać już w II półroczu 2015 r., kiedy to firmy częœciej decydowały się przyjmować ludzi (10,4 proc.), niż ich zwalniać (9,1 proc.). Najczęœciej na zatrudnianie nowych pracowników decydowały się firmy budowlane i usługowe. Tendencja spadku zatrudnienia wystšpiła w branży przemysłowej i handlowej. Tendencja wzrostu zatrudnienia odnotowana została w województwach: kujawsko-pomorskim (+15,8 proc.), œwiętokrzyskim (+13,2 proc.), podlaskim (+12,9 proc.), pomorskim (+11,7 proc.), lubuskim (+8 proc.) i œlšskim (+2,9 proc.). Żadnych zmian nie zanotowano w województwach zachodniopomorskim oraz wielkopolskim. Tendencja spadkowa wystšpiła natomiast w przedsiębiorstwach funkcjonujšcych w województwach: łódzkim (-6,9 proc.), opolskim (-5,9 proc.), mazowieckim (-5,4 proc.), podkarpackim (-4,6 proc.), warmińsko-mazurskim (-3,4 proc.), lubelskim (-2,5 proc.), dolnoœlšskim (-0,9 proc.) i małopolskim (-0,8 proc.).

W trwajšcym właœnie półroczu plany zwiększania zatrudnienia ma 13,3 proc. małych przedsiębiorców, a 9,9 proc. deklaruje, że będzie zwalniać. 76,4 proc. firm nie planuje ani przyjęć, ani zwolnień. Jest to najlepszy wynik od poczštku 2013 r. Wzrosty zatrudnienia sš oczekiwane we wszystkich województwach, oprócz œwiętokrzyskiego, gdzie prognozowana jest równowaga w zakresie zwiększania i spadku zatrudnienia. Tendencja spadkowa wystšpi jedynie w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. Najwięcej nowych pracowników przyjmš firmy usługowe i handlowe. W firmach przemysłowych zatrudnienie spadnie. Tendencja wzrostu wystšpi w firmach mikro (1-9 pracowników) i małych (10-49 pracowników). Tendencja spadkowa będzie w firmach funkcjonujšcych jako jednoosobowe działalnoœci gospodarcze.

Firmy, które nie majš w planach zwiększania zatrudnienia, najczęœciej jako powód takiego stanu rzeczy podajš brak takiej potrzeby (34,6 proc.). Nieco mniejszy odsetek przedsiębiorców uważa, że barierš wzrostu zatrudnienia sš zbyt wysokie koszty pracownicze (29,6 proc.) lub zła sytuacja finansowa firmy (15,9 proc.). W mniejszym stopniu przedsiębiorcy obawiajš się zmiennoœci prawa (7,1 proc.), problemów ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanych pracowników (6,1 proc.) oraz przestojów i braku zleceń, spowodowanych sezonowoœciš w poszczególnych branżach (4,9 proc.). Przedsiębiorcy, deklarujšcy spadek zatrudnienia w bieżšcym półroczu, za najczęstszy tego powód wskazywali obawę o wzrost kosztów pracowniczych w niedalekiej przyszłoœci (26 proc.) i trudnš sytuację finansowš firmy, która nie pozwala na zachowanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia (25,2 proc.). Sezonowego spadku zamówień oraz koniecznoœci przez to redukcji zatrudnienia obawia się co czwarty właœciciel małej firmy.

– Na wieœć o zmianach w regulacjach prawnych i oskładkowaniu umów o dzieło i zleceń z poczštku 2015 r. nastšpiło zahamowanie rekrutacji w małych firmach. Poziom zatrudnienia pozostał na niezmienionym poziomie u prawie 80 proc. mikroprzedsiębiorców, a grupa firm zwalniajšcych i zatrudniajšcych zrównała się. Już w II połowie 2015 r. minimalnie więcej firm zdecydowało się powiększać zatrudnienie niż je redukować. Pomimo obaw o wcišż rosnšce koszty prowadzenia działalnoœci, w tym koszty pracownicze, co trzeci właœciciel mikro- lub małej firmy wskazywał, że wzrost zatrudnienia to istotny czynnik wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej na rynku. Stšd wzrostowe prognozy na bieżšce półrocze – komentuje Dariusz ŒledŸ z Instytutu Badań i Analiz OSB.

ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL