Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rynek pracy

Lewiatan: sytuacja, jakiej nie było od 25 lat. Jest rynek pracownika

Na rynku pracy mamy do czynienia z sytuacjš, która nie miała miejsca od 25 lat. Dane płynšce z gospodarki – rosnšcy PKB, spadajšce bezrobocie, rosnšce wynagrodzenia i zapotrzebowanie na pracowników – sprawiajš, że można nasz rynek pracy nazwać "rynkiem pracownika” - uważa Konfederacja Lewiatan.

Organizacja prekonuje, że w 2018 roku priorytetem powinno być wprowadzenie zmian, które wpłynš na usprawnienie procesu zatrudniania cudzoziemców. Problemy kadrowe powodujš, iż firmy coraz częœciej muszš ograniczać swoje plany inwestycyjne, co wpływa negatywnie na perspektywę rozwoju gospodarki.

"Œwiadczy o tym najniższa od 25 lat stopa bezrobocia, która w listopadzie wyniosła 6,5 proc., rosnšca liczba wolnych miejsc pracy oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 7,4 proc. z perspektywš jeszcze większych podwyżek w kolejnym roku. Należy jednak pamiętać, że nie we wszystkich regionach i branżach mamy do czynienia z "rynkiem pracownika". Takim obszarem jest œciana wschodnia i mniejsze miejscowoœci, gdzie nadal jest wysokie bezrobocie. Firmom brakuje przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników w takich branżach jak ICT (technologiach informacyjno-telekomunikacyjnych - PAP), budownictwo, transport oraz w pracach prostych, gdzie podaż tanich pracowników zza wschodniej granicy została praktycznie wyczerpana – przekonuje ekspert Konfederacji Lewiatan Jakub Gontarek.

Jak zauważa organizacja wielu pracodawców informuje, że coraz silniej czujš presję płacowš, o czym œwiadczy duża konkurencja o pracowników pomiędzy firmami, które często sš w stanie zaoferować kandydatom o 40-50 proc. wyższe wynagrodzenie. Problemy te powodujš, że firmy coraz bardziej idš we współpracę ze szkołami zawodowymi i uczelniami, traktujšc to jako sposób na pozyskiwanie przyszłych pracowników. Zwiększajš też budżety na płace w 2018 r. liczšc się z koniecznoœciš zaproponowania pracownikom podwyżek, aby utrzymać ich w firmach.

"W perspektywie nadchodzšcych lat polski rynek pracy czeka strategiczna zmiana, do której już w 2018 roku powinny rozpoczšć przygotowania zarówno administracja, jak i firmy. Głównym zadaniem, jakie stoi przed polskš gospodarkš, jest przygotowanie się do zmian wynikajšcych z nadchodzšcej rewolucji technologicznej i wyzwań Gospodarki 4.0. Jest to szczególnie istotne w kontekœcie wyrwania się z pułapki œredniego dochodu, co w praktyce oznacza, że polskie firmy muszš przestać konkurować niskimi kosztami pracy, a wchodzić na œcieżkę wysokoprzetworzonych, najwyższej jakoœci produktów i usług – dodaje Jakub Gontarek.

By tak się stało, zarówno rzšdzšcy, jak i firmy muszš rozpoczšć proces tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. Do tego potrzebni sš wysoko wykwalifikowani pracownicy korzystajšcy z najnowszych rozwišzań technologicznych. Dlatego głównym zadaniem dla administracji sš zmiany w otoczeniu formalno-prawnym oraz funkcjonowaniu instytucji rynku pracy, wspierajšce inwestycje w kwalifikacje pracowników i nowe technologie. Dla firm kluczowe znaczenie ma zaangażowanie się w proces kształcenia przyszłych pracowników oraz szkolenia i aktualizowania kwalifikacji, tych którzy na rynku pracy już sš, a potrzebujš dostosowania kompetencji do dynamicznych zmian. Firmy muszš też zmierzyć się z nowoczesnš organizacjš pracy pozwalajšcš pracownikom godzić życie zawodowe z osobistym w ramach koncepcji work-life balance oraz bardziej płaskich, elastycznych, struktur organizacyjnych, angażujšcych i wykorzystujšcych potencjał pracowników.

"Dlatego negatywnie oceniam niezgodne z ustawš o promocji zatrudnienia i rekomendacjami partnerów społecznych, zarówno organizacji pracodawców, jak i zwišzków zawodowych, zmniejszenie œrodków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy o ponad 50 proc. KFS jest narzędziem bardzo popularnym wœród przedsiębiorców, umożliwiajšcym uzupełnianie i dostosowywanie kwalifikacji pracowników do dynamicznie zmieniajšcego się zapotrzebowania – dodaje Jakub Gontarek.

Lewiatan przypomina, że zgodnie z ustawš, na KFS powinno być przeznaczone 2 proc. Funduszu Pracy. Partnerzy społeczni w uchwale RDS z czerwca 2017 r. rekomendowali podniesienie udziału KFS w Funduszu Pracy do 4 proc. w 2018 r., 5 proc. w 2019 r. i docelowo 6 proc. w 2020 r. "Niestety Ministerstwo Pracy ustaliło udział KFS na poziomie 1,29 proc., przeznaczajšc ponad 3 mld złotych, niezgodnie z celem Funduszu Pracy, na wynagrodzenia dla pielęgniarek i lekarzy. O ile wzrost wynagrodzeń tej grupy pracowników jest pożšdany, o tyle nie powinno się go finansować ze składek pracodawców przeznaczonych na działania poprawiajšce funkcjonowanie rynku pracy i jego instytucji. Dlatego wzrost kwot przeznaczanych na szkolenia w ramach KFS jest niezwykle ważnš strategicznš decyzjš, którš musi podjšć ministerstwo w 2018 roku, szczególnie w kontekœcie braku wykwalifikowanych pracowników" - przekonuje Lewiatan.

Obawy organizacji budzi również brak "systemowych" działań, które byłyby nastawione na promocje zatrudnienia w ramach umów o pracę oraz uatrakcyjnienie tej formy zatrudnienia. Wprowadzone zmiany w pracy tymczasowej w praktyce mogš doprowadzić do ograniczenia tej uregulowanej i znanej nam formuły zatrudnienia. Zmiany nie posłużš ani przedsiębiorcom, ani lepszej aktywizacji osób na rynku pracy. Ponadto koniec roku to zapowiedŸ wzrostu kosztów zatrudniania pracowników w postaci przyjętego przez Sejm RP zniesienia od stycznia 2019 r. limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. trzydziestokrotnoœć). Sposób procedowania ustawy (pojawienie się na 2 miesišce przed końcem roku) powoduje, że wzrasta wœród pracodawców niepewnoœć, a to znowu negatywnie przekłada się na plany inwestycyjne oraz strategię zarzšdzania personelem. Kontrowersje budzi także obniżenie wieku emerytalnego, szczególnie w przypadku rosnšcej długoœci życia. Działanie to po pierwsze wypchnęło z rynku pracy osoby, które były w stanie jeszcze pracować, a które zdecydowały się pobierać œwiadczenia emerytalne i pracować w mniejszym wymiarze albo w szarej strefie. Ta decyzja budzi też obawy co do stabilnoœci systemu i zdaniem ekspertów spowoduje, że w przyszłoœci nie będziemy w stanie sfinansować wypłat emerytur dla ludzi z pokolenia wyżu demograficznego.

Lewiatan przekonuje, że w 2018 roku priorytetem dla pracodawców, w zakresie obszaru regulacji zatrudnienia, jest "podjęcie działań faktycznych, ewentualnie wprowadzenie zmian regulacji, które wpłynęłyby na usprawnienie procesu zatrudniania cudzoziemców". Zdaniem Lewiatana, problemy kadrowe powodujš, iż firmy coraz częœciej muszš ograniczać swoje plany inwestycyjne, co wpływa negatywnie na perspektywę rozwoju polskiej gospodarki. "Niezwykle ważne jest przyjęcie spójnej polityki migracyjnej, która zachęcałaby do przyjazdu osoby z pożšdanymi przez pracodawców kwalifikacjami oraz tych, którzy uzupełnialiby zapotrzebowanie w zawodach deficytowych. Powinniœmy poważnie zastanowić się nad otwarciem się polskiego rynku na duże rynki pracy jak Indie, Pakistan, czy byłe republiki Zwišzku Radzieckiego, na przykład zachęcajšc do powrotu rodziny repatriantów" - zauważa organizacja.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL