Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Wyniki Netii w II kw. 2016: lepiej od oczekiwań

Wszystkie główne pozycje rachunku zysków i strat stacjonarnego telekomu za II kwartał 2016 roku sš nieco wyższe niż sšdzili specjaliœci z biur maklerskich. Zysk netto skoczył za sprawš zmiany stanu podatku odroczonego.

Grupa Netii wypracowała w II kw. br. 386,8 mln zł przychodów, 12,7 mln zł zysku operacyjnego, 114,8 mln zł EBITDA (skorygowana to 115,1 mln zł) i 23,7 mln zł zysku netto.

Wszystkie wymienione pozycje rachunku zysków i strat sš wyższe niż w II kw. 2015 roku. Różnice te to odpowiednio: 1,7 proc., 3,3 proc., 4,8 proc. oraz 264 proc.

Wzrost przychodów rok do roku (ale spadek w porównaniu z I kw. br.) to efekt konsolidacji nabytego TK Telekom, którego właœcicielem firma jest dopiero od III kw. 2015 roku.

Skok skonsolidowanego wyniku netto grupa zawdzięcza wzrost zaksięgowanej korzyœci podatkowej. „Na zwiększenie wyniku netto miała wpływ zmiana stanu podatku odroczonego" – podał zarzšd w sprawozdaniu.

Opublikowane w nocy z 3 na 4 sierpnia wyniki stacjonarnego telekomu sš też lepsze niż oczekiwali analitycy. Ankietowane przez „Parkiet" biura maklerskie spodziewały się œrednio 383,7 mln zł przychodów, 4,1 mln zł zysku operacyjnego, 108 mln zł EBITDA oraz 0,8 mln zł zysku netto.

Minimalny był natomiast w omawianym kwartale zysk netto spółki-matki i wyniósł 0,4 mln zł.

Łšczna liczba usług (RGU) oferowanych przez grupę klientom wyniosła na koniec czerwca niecałe 2,19 mln (o 3 proc. mniej rok do roku i o 1 proc. mniej kwartał do kwartału), obniżajšc się w porównaniu z końcem marca o 30 tys..

Liczba usług we własnej sieci wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wrosła o 31,4 tys. (3 proc.) do 1,23 mln, natomiast w odniesieniu do poprzedniego kwartału nieznacznie spadła o 5,1 tys.. Tym samym usługi we własnej sieci odpowiadajš, podobnie jak w marcu, za 56 proc. wszystkich.

Jednoczeœnie spadła liczba usług oferowanych na sieciach obcych do 958,6 tys. (-9 proc. rok do roku, 3 proc. wobec stanu na koniec marca).

Po II kw. Grupa Netii œwiadczyła 100 tys. usług mobilnych, 172 tys. usług płatnej telewizji (w obu przypadkach notuje wzrosty), 728 tys. dostępu szerokopasmowego (po spadku o 13,9 tys. od marca; 423,6 tys. we własnej sieci) oraz 1,189 mln usług głosowych (spadek o 28,5 tys. kwartał do kwartału).

Netia pokazała też pierwszy raz dane o redukcji zatrudnienia w TK Telekom. O ile w lipcu 2015 r. liczba aktywnych etatowych pracowników operatora wynosiła 383, to w czerwcu tego roku o 100 mniej.

Liczba aktywnych etatów Grupy Netii (bez TK Telekom) wyniosła na koniec czerwca 1,337 tys. wobec 1,34 tys. rok wczeœniej.

ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL