Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie PGT

Urzšd Komunikacji Elektronicznej chce pomóc poszkodowanym przez firmę PGT, używajšcej marki Telefonia Polska Razem.

Jak informuje, w odpowiedzi na jego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oszustwa przez PGT (firma miała oszukać 221 abonentów), 24 czerwca Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła œledztwo w sprawie doprowadzenia oraz usiłowania doprowadzenia w latach 2014 – 2015 na terenie całego kraju, szeregu osób do niekorzystnego rozporzšdzenia mieniem.

Osoby te miały  zawierać z PGT umowy o œwiadczenie usług telekomunikacyjnych pod wpływem nieprawdziwych informacji co do podmiotu œwiadczšcego usługi (przedstawiciele handlowi sugerowali, że reprezentujš dotychczasowego dostawcę, który upada lub zmienia właœciciela bšdŸ ma lepszš ofertę) i warunków umowy, a następnie naliczano im opłaty abonamentowe i wyrównawcze wynikajšcych z tych umów.

W zwišzku z wszczęciem œledztwa prokuratorskiego, Prezes UKE zwrócił się do wszystkich pokrzywdzonych przez PGT osób z proœbš o zgłoszenie sprawy do UKE, celem jej przekazania do organów œcigania.

Prowadzi także z urzędu postępowanie administracyjne ws. nałożenia na operatora kary finansowej.

ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL