Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rolnicy

Minister Rolnictwa o nabyciu gospodarstwa w drodze działu spadku

Adobe Stock
Wujek aby nabyć udział w nieruchomoœci rolnej od bratanka musi uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa – wskazał minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel.

Poseł Grzegorz Wojciechowski zwrócił się z interpelację do ministra rolnictwa w sprawie działu spadku gospodarstwa rolnego. Chodzi mu o sytuacje, gdy jeden ze spadkobierców zmarł i jego udział dziedziczš jego spadkobiercy ustawowi. Wówczas notariusze i sšdy żšdajš od uczestników postępowania o dział spadku lub stajšcych do aktu notarialnego zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jak zauważył poseł, że zarówno sšdy, jak i notariusze dział spadku traktujš jako zwykłe zniesienie współwłasnoœci nie dostrzegajšc istotnych aspektów. Otóż 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znosi ograniczenia zawarte w ust. 1 i 2 w sytuacji, gdy nabywca jest osobš bliskš zbywcy lub nabycie nieruchomoœci nastšpiło w drodze dziedziczenia. - Wydaje się istotne, że w œwietle tej ustawy współwłaœciciel jest traktowany tak samo, jak właœciciel – wskazał Grzegorz Wojciechowski.

W interpelacji poseł zauważył, że podczas dziedziczenia ustawowego spadkobiercy przeważnie sš osobami bliskimi i podczas działu takiego spadku od nabywcy nie powinno być konieczne spełnienie wymogów okreœlonych w art. 2a ust. 1 i 2 lub żšdane zaœwiadczenie. Tymczasem wielu rolników zgłasza się z podobnymi problemami. - Przykładem niech tu będzie gospodarstwo odziedziczone ustawowo przez dwóch braci. Jeden z nich umiera i pozostawia syna, jako spadkobiercę ustawowego swojego udziału. Notariusz zażšdał od spadkobiercy zgody Prezesa Agencji Nieruchomoœci Rolnych – podał poseł.

W odpowiedzi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wskazał, że osoba która w wyniku zniesienia współwłasnoœci/działu spadku stanie się nabywcš nieruchomoœci rolnej, powinna spełniać przesłanki okreœlone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. być rolnikiem indywidualnym, osobš bliskš zbywcy, albo uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa.

- W opisywanym przez Pana Posła przypadku wujek nie jest osobš bliskš dla bratanka – stwierdził minister. – W tej sytuacji wujek aby nabyć udział w nieruchomoœci rolnej od bratanka musi uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa. Natomiast bratanek może nabyć od wujka nieruchomoœć rolnš bez takiej zgody gdyż jest dla niego osobš bliskš bo jest dzieckiem rodzeństwa – wyjaœnił Krzysztof Jurgiel.

Minister poinformował, iż obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwajš prace nad zmianš ustawy m.in. w zakresie pojęcia osoby bliskiej.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL