Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rolnicy

Wyjštek w zakazie nabywania ziemi rolnej - uchwała SN

Fotolia.com
Sšd Najwyższy podjšł uchwałę, z której wynika, że do nabycia ziemi rolnej w drodze egzekucji sšdowej z nieruchomoœci, która była wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomoœci rolnych, a więc właœcicielem może stać się osoba nie będšca rolnikiem.

Sšd Najwyższy rozstrzygał zagadnienie prawne, które powstało w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, na skutek którego doszło do przejęcia nieruchomoœci rolnej przez wierzyciela, który nie był rolnikiem.

30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którš nabywcš nieruchomoœci rolnej może być wyłšcznie rolnik, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Powstało pytanie czy w zwišzku z tym wierzyciel mógł nabyć nieruchomoœć rolnš na skutek egzekucji.

Sšd Najwyższy uznał, że: "Do nabycia własnoœci nieruchomoœci rolnej w toku egzekucji sšdowej z nieruchomoœci, wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomoœci rolnych wynikajšcych z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 803) wprowadzonego przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomoœci Zasobu Własnoœci Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.585)."

Uchwała trzech sędziów SN z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt: III CZP 35/17

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL