Rolnicy

Wyjątek w zakazie nabywania ziemi rolnej - uchwała SN

Fotolia.com
Sąd Najwyższy podjął uchwałę, z której wynika, że do nabycia ziemi rolnej w drodze egzekucji sądowej z nieruchomości, która była wszczęta przed 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych, a więc właścicielem może stać się osoba nie będąca rolnikiem.

Sąd Najwyższy rozstrzygał zagadnienie prawne, które powstało w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, na skutek którego doszło do przejęcia nieruchomości rolnej przez wierzyciela, który nie był rolnikiem.

30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, zgodnie z którą nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Powstało pytanie czy w związku z tym wierzyciel mógł nabyć nieruchomość rolną na skutek egzekucji.

Sąd Najwyższy uznał, że: "Do nabycia własności nieruchomości rolnej w toku egzekucji sądowej z nieruchomości, wszczętej przed dniem 30 kwietnia 2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (jedn. tekst Dz.U. z 2012 r., poz. 803) wprowadzonego przez art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz.585)."

Uchwała trzech sędziów SN z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt: III CZP 35/17

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL