Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Bez standardów opieki okołoporodowej monitorowanie losów dziecka będzie trudne

Wikipedia
Utrata mocy przepisów o standardach opieki okołoporodowej spowoduje, że kwestia monitorowania losów dziecka od momentu urodzenia pozostanie poza regulacjš prawa - napisał do premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Dziecka.

- W exposé wygłoszonym przez Pana Premiera 12 grudnia 2017 r. zostały podkreœlone zarówno zagadnienie koniecznoœci zapobiegania przemocy wobec dzieci, jak i opracowanie takich standardów opieki okołoporodowej, które będš skutecznie chronić życie i zdrowie matki i dziecka. Obie te kwestie odnoszš się w sposób bezpoœredni do systemu monitorowania losów dziecka – przypomina Marek Michalak w wystšpieniu do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Rzecznik zwraca uwagę, że konsekwencjš utraty mocy przepisów standaryzujšcych opiekę okołoporodowš, będzie pozostawienie kwestii monitorowania losów dziecka od momentu urodzenia poza regulacjš prawa. Przepisy te majš utracić moc  najpóŸniej 31 grudnia 2018 r. Nie wiadomo, czy i kiedy Minister Zdrowia wyda nowe rozporzšdzenie w tej sprawie.

- Standaryzacja oznacza, że nie od subiektywnej oceny lekarza i jego dobrej woli zależy, czy np. pacjentka z silnymi bólami porodowymi skorzysta z metod łagodzenia bólu. Okreœlenie przez Ministra Zdrowia standardów w formie rozporzšdzenia jest niewštpliwym „krokiem na przód" w budowaniu bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i kobiet w cišży, w poszanowaniu ich podstawowych praw. Umocowanie standardów w randze rozporzšdzenia stanowi gwarancję ich przestrzegania – podkreœla Marek Michalak.

W ocenie Rzecznika nawet najlepsze opisy procedur medycznych, tzw. dobre praktyki opracowane przez zespoły ekspertów w poszczególnych dziedzinach medycyny będš stanowić jedynie wskazówki, a nie bezwzględnie obowišzujšce reguły postępowania.

Największe obawy Rzecznika budzš następujšce kwestie:

- pozostawienie poza regulacjš prawnš zagadnienia standardów opieki nad matkš i noworodkiem;

- z chwilš gdy utracš moc przepisy standaryzujšce opiekę okołoporodowš nowe unormowania w tym zakresie – jak wynika z pisemnych zapewnień Ministra Zdrowia – mogš nie być opracowane w formie aktu prawnego;

- prace nad standardami z zakresu profilaktyki w opiece zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat w dalszym cišgu nie zostały ukończone (procedowanie projektu wstrzymano we wrzeœniu 2015 r. na etapie konsultacji publicznych);

- brak innych narzędzi prawnych kontrolujšcych losy dziecka w przypadku niezgłoszenia się przez rodzica (opiekuna prawnego) do placówki medycznej.

Opracowanie i stworzenie systemu monitorowania losów dziecka była jednš z ważniejszych inicjatyw Rzecznika Praw Dziecka. Zaproponował on obligatoryjne przekazywanie przez placówkę medycznš, w której urodziło się dziecko, informacji o tym fakcie do placówki sprawujšcej podstawowš opiekę zdrowotnš (dalej: POZ) nad matkš i dzieckiem. Uzasadnił to rozwišzanie tym, że lekarz POZ miałby możliwoœć sprawdzenia, czy nowo narodzone dziecko zostało objęte opiekš zdrowotnš. Informację o tym powinien uzyskać od rodziców dziecka, a następnie potwierdzić jš u lekarza pediatry. W przypadku, gdyby powzišł informację, że dziecko nie zostało objęte opiekš zdrowotnš, powinien mieć obowišzek poinformowania o tym właœciwych dla miejsca zamieszkania dziecka służb socjalnych, w celu umożliwienia zbadania jego sytuacji.

- Obecnie system ten wymaga dalszego uszczelnienia rozwišzań w taki sposób, aby w jak największym stopniu chronić najmłodszych obywateli przed negatywnymi skutkami zaniedbań w tym obszarze – podkreœla Marek Michalak.

W 2017 r. Rzecznik kilkukrotnie występował do Ministra Zdrowia o przekazywanie analiz przedstawionych zagadnień oraz bieżšcych informacji na temat prac legislacyjnych majšcych wpływ na kształtowanie systemu monitorowania losów dziecka. Minister Zdrowia podkreœlał w swoich odpowiedziach, że opracowaniem nowego projektu rozporzšdzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych w opiece okołoporodowej zajmuje się powołany Zespół ekspertów. Nowe regulacje będš w dużej mierze uzależnione od wyników jego prac i ostatecznych ustaleń.

Rzecznik uważa, że działania w tym obszarze powinny być zintensyfikowane, stšd apel do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań na rzecz dzieci, w tym zapewnienia im najlepszej ochrony w ramach systemu monitorowania ich losów od narodzin oraz poprzez zagwarantowanie kobietom w cišży i noworodkom właœciwych standardów opieki.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL