Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPD: wzrasta świadomość społeczna ws. szkodliwości stosowania przemocy wobec dzieci

Fotolia.com
Œwiadomoœć społeczna ws. szkodliwoœć stosowania przemocy wobec dzieci wzrasta, a nowelizacje prawa w tym zakresie coraz lepiej chroniš zdrowie i życie najmłodszych - napisał Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak w liœcie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

Michalak podkreœlił, że ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski tworzeniu œwiatowego systemu ochrony najmłodszych. "Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleŸć się dzień, podczas którego głoœniej niż zwykle mówić będziemy o prawach dziecka, przypominać, że sš one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać" - pisze rzecznik.

Napisał on, że debata na temat ochrony praw dziecka bardzo często toczy się głównie w kontekœcie przemocy – szczególnie tej w wychowaniu. "Œwiadomoœć społeczna w zakresie szkodliwoœć jej stosowania z roku na rok wzrasta, a nowelizacje prawa w tym zakresie coraz lepiej chroniš zdrowie i życie najmłodszych. Nie wyczerpuje to jednak całoœci zagadnienia – każde dziecko ma również wiele innych praw, m.in. nauki i rozwoju, czy odpoczynku, a realizacja każdego z nich nie może odbywać się kosztem drugiego. Szukajmy więc takich rozwišzań, aby nasze dzieci chętnie zdobywały wiedzę, uczyły się i odkrywały œwiat, ale także chrońmy ich beztroskie dzieciństwo" - czytamy w liœcie.

Tegoroczne, centralne obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka odbywajš się w Pile, która zwyciężyła w konkursie na miasto gospodarza. Jak napisał Michalak, to stamtšd będzie zachęcał do uważnego przyjrzenia się temu, w jaki sposób realizowane sš prawa dziecka tj. "do swoistego rachunku sumienia". "Wiem, że Piła to nie jedyne miasto, którego mieszkańcy będš œwiętować. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest znakomitš okazjš do podejmowania projektów wpisujšcych się w dyskusję nie tylko o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach" - napisał.

"Pamiętajmy, że prawa dziecka nie stojš w sprzecznoœci z prawami dorosłych i w żaden sposób ich nie ograniczajš" - dodał.

Michalak zaapelował także, aby Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka, w trakcie lekcji, szkolnych akademii i debat, czy spotkań przemówiły dzieci, a doroœli uważnie wsłuchali się w ich głos.

Przypadajšcy na 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka został ustanowiony przez Sejm na wniosek Rzecznika Praw Dziecka w 2014 roku.

Data 20 listopada nie została wybrana przypadkowo - to rocznica uchwalenia najpierw Deklaracji Praw Dziecka, a następnie Konwencji o prawach dziecka. Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka ma przypominać wkład Polski w tworzenie tych dokumentów i œwiatowego systemu ochrony praw dziecka.

Konwencja nazywana jest œwiatowš konstytucjš praw dziecka. Została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. Jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczšcym praw człowieka; podpisały jš wszystkie państwa na œwiecie, a prawie wszystkie jš ratyfikowały.

Polska podpisała i ratyfikowała jš w 1991 r., Pomimo że była inicjatorem jej uchwalenia i zaproponowała jej pierwotny projekt, ratyfikowała jš z dwoma zastrzeżeniami.

Pierwsze dotyczyło art. 7, mówišcego, że dziecko ma prawo do poznania swojej tożsamoœci i biologicznej rodziny - Polska uznała prawo rodziców do zachowania w tajemnicy danych przysposobionego dziecka. Drugie zastrzeżenie dotyczyło granicy wieku, od której dopuszczalne jest powołanie do służby wojskowej i uczestnictwo w działaniach wojennych (art. 38). Polska zastrzegła, że tę kwestię rozstrzyga prawo krajowe. Zastrzeżenia zostały wycofane w 2012 r.

Polska oprócz zastrzeżeń zgłosiła także dwie deklaracje do Konwencji. Jedna z nich stanowi, że prawa do swobody myœli, sumienia i wyznania oraz wyrażania własnych poglšdów przez dziecko i występowania w sprawach dotyczšcych dziecka w postępowaniu administracyjnym i sšdowym sš wykonywane z poszanowaniem władzy rodzicielskiej, zgodnie z polskimi zwyczajami i tradycjami dotyczšcymi miejsca dziecka w rodzinie i poza rodzinš. W drugiej deklaracji strona polska podkreœla, że poradnictwo dla rodziców oraz wychowanie w zakresie planowania rodziny powinno pozostawać w zgodzie z zasadami moralnoœci.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL