Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Inwestowanie przed podzieleniem majštku za zgodš małżonku - wyrok Sšdu Najwyższego

123RF
Gdy były mšż chce ryzykownie zainwestować jeszcze przed podzieleniem majštku, musi mieć zgodę byłej żony. Inaczej straci podwójnie.

Nielojalne zachowanie byłego małżonka nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji majštkowej drugiego – wskazał Sšd Najwyższy. Warto o tym pamiętać, gdy do podziału majštku małżeńskiego dochodzi po kilku latach od rozwodu. W tym czasie bowiem byli małżonkowie sš jego współwłaœcicielami. A w sprawie o podział tego majštku sšd rozstrzyga o ich roszczeniach (przychodach, nakładach, spłacie długów) z okresu przed rozwodem, jak i po nim.

Obracał po rozwodzie

Kwestia ta wynikła w sprawie między Annš i Andrzejem K. o podział majštku wspólnego po rozwodzie, którš zajmował się Sšd Najwyższy.

Na znaczny majštek (3,15 mln zł) składały się dwa auta, wyposażenie domu, a przede wszystkim oszczędnoœci, które stały się koœciš niezgody. Mšż zaczšł nimi obracać ze stratš po rozwodzie, który nastšpił w 2005 r., ale przed podziałem majštku – do tego doszło 11 lat póŸniej. Mšż zainwestował 2,3 mln zł w spółce poœrednictwa finansowego, ale bez wiedzy byłej żony. I choć na poczštku miał zyski, ostatecznie stracił 1,4 mln zł na skutek oszustwa wspólników owej spółki. Zresztš dotknęło ono kilkuset innych klientów, za co wspólnicy zostali prawomocnie skazani. Sšdy Rejonowy i Okręgowy w Warszawie uznały, że fakt ten nie ma wpływu na rozliczenia między byłymi małżonkami, gdyż mężczyzna rozporzšdzał pieniędzmi bez zgody kobiety. Przyjęły bowiem, że te pienišdze wcišż należš do majštku wspólnego i podlegajš podziałowi.

Granica ryzyka

Sprawa trafiła do Sšdu Najwyższego, który werdykt utrzymał. Wskazał, że po rozwodzie dysponowanie udziałem w majštku wspólnym wymaga zgody byłego współmałżonka. Jej brak oznacza bezskutecznoœć czynnoœci, która naruszałaby jego uprawnienia przy podziale majštku wspólnego. Sšd zatem dokonuje podziału tak, jakby rozporzšdzenia tego nie było – bioršc pod uwagę stan majštku z chwili rozwodu.

Nie ma więc znaczenia, jakš zapłatę za sprzedaż czy z inwestycji uzyskał były małżonek, skoro podjęte przez niego czynnoœci traktuje się jako niebyłe w stosunku do drugiego. Ta zasada oznacza, że nielojalne zachowanie nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji majštkowej eksmałżonka.

– Obrona byłego męża, że skoro przyczynš utraty pieniędzy było przestępstwo skazanych wspólników spółki, więc nie ponosi on winy za stratę, można by ewentualnie rozważać, gdyby rozdysponowanie wspólnych œrodków bez zgody nastšpiło w czasie małżeństwa – wskazała w uzasadnieniu wyroku Agnieszka Piotrowska, sędzia Sšdu Najwyższego. – Dlatego że szkoda wyrzšdzona przez lekkomyœlnoœć lub niestarannoœć jednego małżonka nie ma wpływu na podział majštku wspólnego, gdyż jest to konsekwencja wspólnoty majštkowej. Jest to więc swoiste ryzyko życia w rodzinie.

Powstaje więc pytanie, kiedy najlepiej dzielić wspólny majštek.

– Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie, czy zrobić to szybko, czy też może lepiej odwlekać, gdy np. wspólny sklep przynosi dochody – ocenia Przemysław Adynowski, adwokat zajmujšcy się sprawami rozwodowymi. – Zazwyczaj sš to jednak trudne spory, ale po latach jest już mniej emocji i byli małżonkowie nieraz wręcz współpracujš, aby ustalić składniki majštku i to, do kogo one należš, co jest niezbędne do dokonania podziału.

Sygn. akt ?I CSK 458/15

Opinia dla „Rz"

Zbigniew Krüger, ?adwokat z Poznania

Bez wštpienia uregulowanie kwestii majštkowych między byłymi małżonkami powinno nastšpić jak najszybciej, ale nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli małżonkowie nie zawarli intercyzy i w małżeństwie panował ustawowy ustrój majštkowy, z chwilš rozwodu on ustaje, a do majštku małżeńskiego stosuje się przepisy o współwłasnoœci. Różnica jest zasadnicza. Po rozwodzie do dokonania czynnoœci dotyczšcej majštku wymagana jest zgoda współwłaœcicieli – byłych małżonków, a w braku zgody taka czynnoœć jest nieważna. Warto zatem jak najszybciej dokonać rozliczeń majštkowych, gdyż przedłużajšcy się zbytnio stan, w którym byli małżonkowie sš współwłaœcicielami majštku, znacznie utrudnia zarzšd nim. Gdy w grę wchodzš dodatkowo silne emocje, zarzšd majštkiem, zwłaszcza sprawny, może się okazać wręcz niemożliwy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL