Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

MEN ws. cyberbezpieczeństwa dzieci

123RF
MEN zainicjowało działania majšce wypracować narzędzia efektywnego reagowania na sytuacje dotyczšce cyberbezpieczeństwa dzieci - poinformowała PAP rzeczniczka MEN Anna Ostrowska. Podała, że grupy robocze przygotowały propozycje procedur.

Rzeczniczka odniosła się w ten sposób do, opublikowanego w niedzielę, raportu Najwyższej Izby Kontroli. Wynika z niego, że w zapobieganiu cyberprzemocy wœród dzieci i młodzieży najważniejsza jest właœciwa identyfikacja problemu, oraz współpraca MEN z policjš. Jak podaje NIK, z cyberprzemocš zetknęło się ok. 40 proc. uczniów.

"Dziękujemy Najwyższej Izbie Kontroli, że dostrzega potrzebę kontynuowania przez MEN działań koordynujšcych w zakresie upowszechniania w szkołach dobrych praktyk dotyczšcych zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzemocy oraz wypracowania skutecznych narzędzi w tym obszarze" - napisała Ostrowska w komentarzu przesłanym PAP w czwartek.

Jak podała, "w pierwszym półroczu tego roku MEN zainicjowało działania majšce na celu wypracowanie procedur i strategii stanowišcych narzędzie efektywnego reagowania na trudne lub zaskakujšce sytuacje dotyczšce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży on-line".

"Zaprosiliœmy do współpracy œrodowiska obejmujšce swoimi działaniami szeroko rozumiane bezpieczeństwo on-line, w tym podmioty realizujšce zadania w ramach Rzšdowego programu Bezpieczna+. W tym zakresie œciœle współpracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Głównym celem tej współpracy jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa przez blokowanie polskich stron Internetowych przed niepożšdanymi z punktu widzenia wychowawczego treœciami" - zaznaczyła rzeczniczka.

Dodała, że dodatkowo efektem prac grup roboczych oraz licznych konsultacji jest przygotowanie propozycji procedur obejmujšcych bezpieczeństwo fizyczne i cyfrowe ucznia w szkole. "Ważnym elementem jest również stworzenie kompendium wiedzy i wytycznych dla dyrektora, nauczyciela oraz rodzica na wypadek zagrożenia lub sytuacji kryzysowej, a także pakietu dobrych praktyk"

"W szczególnoœci zostały przygotowane i opisane procedury dotyczšce rozwišzywania problemów dotyczšcych cyberbezpieczeństwem ucznia. Odniesiono się w nich do sytuacji m.in.: nawišzywania niebezpiecznych kontaktów w internecie - uwodzenia, zagrożenia dewiacjami; sekstingu, prowokacyjnego zachowania i aktywnoœci seksualnej jako Ÿródła dochodu osób nieletnich; bezkrytycznej wiary w treœci zamieszczone w internecie; braku umiejętnoœci odróżnienia treœci prawdziwych od nieprawdziwych, w tym szkodliwoœci reklam; łamania prawa autorskiego; zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów on-line szkoły" - wyliczała Ostrowska.

"Ponadto opracowane zostały materiały wskazujšce jakie obowišzki majš dyrektorzy szkół, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w przypadku zaistnienia zagrożenia lub sytuacji kryzysowej. Przygotowane zostały również podstawowe informacje o cechach, które mogš być charakterystyczne dla osób lub zdarzeń mogšcych stanowić potencjalne zagrożenie dla ucznia i dla szkoły" - podała.

Poinformowała także, że kuratorzy oœwiaty otrzymali od MEN wytyczne oraz materiały informacyjne dotyczšce procedur bezpieczeństwa cyfrowego. "Wskazaliœmy, że rekomendacje powinny zostać ujęte w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego. Podkreœlamy też, że rzetelna diagnoza i podjęte trafne działania wychowawcze, profilaktyczne i interwencyjne sš kluczowe w polityce przeciwdziałania cyberprzemocy i innym zachowaniom problemowym uczniów oraz wychowanków w szkołach. Chcemy również, aby w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach wprowadzono możliwoœć blokowania w internecie dostępu uczniom do treœci mogšcych stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju" - napisała rzeczniczka.

Podała również, że podległy MEN Oœrodek Rozwoju Edukacji realizuje liczne szkolenia, konferencje i seminaria w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, w tym także dotyczšce cyberbezpieczeństwa. Obecnie w ramach szkolenia pt. „Edukator Mediatorów Rówieœniczych" od tego roku szkolnego przeszkoleni nauczyciele rozpocznš działania w szkołach na terenie całej Polski. Odbędš się szkolenia dla rad pedagogicznych, rodziców i uczniów – mediatorów rówieœniczych. Powołane zostanš również Szkolne Kluby Mediatorów. Szkolenia te pozwolš na włšczenie poznanych technik, metod mediacyjnych do pracy dydaktyczno-wychowawczej z młodzieżš, a tym samym przyczyniš się do przeciwdziałania zjawiskom agresji, przemocy, w tym z użyciem mediów elektronicznych.

Ostrowska dodała, że dodatkowo MEN przy udziale Fundacji "Masz Szansę" realizuje zadanie publiczne dotyczšce prowadzenia całoœciowych badań dotyczšcych funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Jego celem jest wieloaspektowe zbadanie systemu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Efektem projektu ma być również sformułowanie rekomendacji umożliwiajšcych skuteczne realizowanie działań profilaktycznych, a także adekwatne planowanie aktywnoœci.

Cyberprzemoc wœród dzieci i młodzież - jak podaje NIK w opublikowanym w niedzielę raporcie - jest powtarzajšcym się umyœlnym działaniem sprawców, do którego zalicza się m.in. przeœladowanie i wyœmiewanie z wykorzystaniem internetu i narzędzi elektronicznych. Taka forma przemocy przybierać może różne postaci, np. rozsyłania kompromitujšcych zdjęć i materiałów, tworzenia oœmieszajšcych stron www, memów, a także włamywania się i korzystania z cudzych kont (pocztowych i komunikatorów), w celu rozsyłania prywatnych lub kompromitujšcych informacji.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL