Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

RPD i RPO ws. kampanii na rzecz płacenia alimentów

123RF
Jak informuje PRD, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystšpili do Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie inicjatywy przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczšcej problemu nie alimentacji dzieci.

– Ukształtowanie wœród osób zobowišzanych do alimentów przekonania, że nie sš to prezenty dla dorosłego, który sprawuje bezpoœredniš pieczę nad dzieckiem, lecz œrodki, które podnoszš poziom życia dziecka, jest zadaniem, które chcemy wspierać. Skala problemu jest tak duża, że przekaz kampanii społecznej będzie niezmiernie ważny w procesie zmiany postaw i wpisze się w kompleksowe działania na rzecz walki z niealimentacjš w Polsce – napisali Rzecznicy w wystšpieniu do Pani Premier.

Marek Michalak i Adam Bodnar w lutym 2016 roku powołali specjalny Zespół ds. Alimentacji, którego zadaniem jest wypracowanie mechanizmów systemowych pozwalajšcych na poprawę sytuacji w zakresie alimentacji dzieci. W jego skład weszli: adwokaci, sędziowie, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci", Stowarzyszenia „Program Wsparcia Zadłużonych", ludzie œwiata nauki i œrodowiska penitencjarnego. Członkowie Zespołu stojš na stanowisku, że uchylanie się od płacenia alimentów godzi przede wszystkim w dobro dziecka i jest przejawem „przemocy ekonomicznej".

Rzecznicy apelowali do Wicepremiera i Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego o utworzenie centralnego rejestru dłużników, argumentujšc, że może stanowić jedno z systemowych rozwišzań zjawiska nie alimentacji. Wspólne wystšpienie w sprawie niealimentacji Rzecznicy skierowali także do Głównego Inspektora Pracy Romana Giedrojcia, pytajšc czy PIP zauważa ten problem podczas prowadzonych kontroli.

W wystšpieniu do Elżbiety Rafalskiej wnosili o przeprowadzenie kampanii społecznej i podjęcie działań aktywizujšcych zawodowo bezrobotnych dłużników alimentacyjnych. MRPiPS poinformowało, że w ramach kampanii planowane jest przygotowanie m.in. cyklu materiałów informacyjnych oraz animowanego filmu dot. alimentów, który skupi się na pokazaniu korzyœci z płacenia alimentów. Jednak zdaniem Rzeczników działania podjęte w ramach akcji pt. ,,Odpowiedzialny Rodzic Płaci" nie były wystarczajšce do osišgnięcia wymiernych, długofalowych skutków w postaci zmiany postaw społecznych. W apelu do Prezesa Rady Ministrów Rzecznik Praw Dziecka i Rzecznik Praw Obywatelskich podkreœlajš, że nagłoœnienie problemu przez Paniš Premier może przyczynić się do osišgnięcia pożšdanej zmiany w postaci zwiększenia poziomu alimentacji dzieci, w szczególnoœci przez osoby, które sš w stanie realizować, swoje zobowišzania oraz przyczyni się do zmniejszenia przyzwolenia społecznego na niepłacenie alimentów.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL