Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

KRD: dług alimentacyjny przekroczył 10 mld zł

123RF
Dług alimentacyjny przekroczył już 10 mld zł - poinformował Krajowy Rejestr Długów. W bazie KRD znajduje się 305 tys. nierzetelnych rodziców, a 57 proc. z nich, oprócz niezapłaconych alimentów, zalega również ze spłatš innych zobowišzań.

"Postanowiliœmy przeanalizować strukturę wierzycieli rodziców, którzy uchylajš się od kosztów zwišzanych z utrzymaniem dziecka" - mówi prezes Zarzšdu Krajowego Rejestru Długów Adam Łšcki. Wskazuje on na problem, że długi alimentacyjne sš traktowane z "przymrużeniem Oka", bardziej jako zjawisko społeczne, a nie jako problem ekonomiczny. "Otóż okazuje się, że szeœciu na dziesięciu dłużników alimentacyjnych ma co najmniej jeszcze jednego wierzyciela z innej branży" - podkreœla. Na liœcie dłużników KRD widnieje ponad 175 tys. takich osób.

Dwóch na pięciu dłużników alimentacyjnych, oprócz długów wobec dzieci, posiada dług wobec jednego wierzyciela. 27 proc. ma dwa dodatkowe zobowišzania, a 16 proc. musi spłacić aż trzy. KRD podaje, że rekordziœci zalegajš nawet trzynastu wierzycielom.

Łšcki zauważa, że dłużnicy alimentacyjni stanowiš niewielki odsetek, ale "na ich przykładzie widzimy skalę problemu". "Kolejne zacišgane zobowišzanie nie ma dla nich większego znaczenia, więc bez skrupułów nie wywišzujš się z jego uregulowania" - dodaje. Łšczna kwota długów dłużników alimentacyjnych wobec innych branż urosła do 2,3 mld zł.

Poza niepłaceniem na dzieci, najwięcej zobowišzań – bo aż 31 proc. – dłużnicy alimentacyjni majš wobec branży windykacyjnej. W sumie majš do oddania firmom windykacyjnym ponad 1 mld zł. Prawie co czwarty dłużnik alimentacyjny nie płaci faktur za telewizję, telefon i internet - ich łšczne zadłużenie z tego tytułu wynosi prawie 250 mln zł. Z kolei, jeden na pięciu ma długi wobec branży finansowej. 13 proc. nie reguluje rachunków za czynsz, pršd, wodę czy gaz. 12 proc. to gapowicze, którzy muszš zwrócić miejskim przewoŸnikom prawie 72 mln zł.

Jak wskazuje KRD, kwota z mandatów dłużników alimentacyjnych przyłapanych na jeŸdzie bez biletu, stanowi 1/5 łšcznego zadłużenia wszystkich gapowiczów notowanych w rejestrze.

W polskim prawie wyszczególniono kolejnoœć œcišgania wierzytelnoœci. Wszystko po to, by chronić tych najbardziej poszkodowanych – w tym przypadku dzieci.

Zobowišzań wynikajšcych z niepłacenia na dzieci wcišż przybywa. Pod koniec czerwca 2016 roku w bazie danych KRD zanotowano blisko 305 tys. rodziców, którzy sš winni budżetowi państwa ponad 10 mld zł. Œrednio do oddania dzieciom majš prawie 33 tys. zł. Aż 95 proc. rodziców to ojcowie. Najczęœciej dłużnicy sš w wieku od 36 do 45 lat – ponad 37 proc. 29 proc. to osoby pomiędzy 46. a 55. rokiem życia. Co pišty rodzic, który nie chce utrzymywać swoich dzieci, nie przekroczył 35 lat.

Z danych przekazywanych do KRD wynika, że najwięcej dłużników zamieszkuje woj. œlšskie (niemal 37 tys.), mazowieckie (ponad 36 tys.) oraz dolnoœlšskie (31 tys.). Największe zadłużenie z tego tytułu odnotowano na Mazowszu – 1,26 mld zł. Najrzetelniej w spłacaniu alimentów wypadajš mieszkańcy woj. opolskiego, podlaskiego i podkarpackiego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL