Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Czy rodzic, który nie zajmuje się dzieckiem na co dzień może być obcišżony większš częściš kosztów jego utrzymania

Fotolia.com
Sšd Apelacyjny w Krakowie orzekł, że obcišżenie rodzica, który nie zajmuje się na co dzień dzieckiem większš częœciš kosztów jego utrzymania jest słuszne.

Sšd Okręgowy udzielił zabezpieczenia alimentów na rzecz dwójki małoletnich pochodzšcych z małżeństwa rozwodzšcych się stron postępowania.

Sšd zobowišzał ojca do łożenia tytułem alimentów na rzecz małoletnich dzieci kwoty po 300,00 zł miesięcznie za okres od złożenia wniosku o zabezpieczenie do dnia wydania postanowienia o zabezpieczeniu oraz kwoty po 600,00 zł miesięcznie w trakcie trwania postępowania, płatnych do ršk matki dzieci.

Sšd Okręgowy wskazał, że ojciec dzieci wyprowadził się z domu rodzinnego i od dnia wyprowadzki przekazywał dobrowolnie na rzecz małoletnich alimenty po 300,00 zł.

Sšd ocenił, że mężczyzna winien łożyć w trakcie trwania postępowania o rozwód kwoty po 600,00 zł na każde z dzieci, przy czym wskazał, że koszty utrzymania każdego z dzieci opiewajš na kwotę ok. 1 100,00 zł.

Postępowanie dowodowe wykazało, że miesięczne zarobki mężczyzny opiewajš na kwotę od 2 300,00 do 3 000,00 zł netto miesięcznie. Matka małoletnich uzyskuje niższe dochody niż i stale zajmuje się dziećmi, które z niš mieszkajš, przez co wykonuje obowišzek alimentacyjny poprzez osobiste starania. Ojciec nie kontaktuje się często z dziećmi.

Mężczyzna złożył zażalenie na postanowienie Sšdu Apelacyjnego.

Sšd Apelacyjny oddalił zażalenie jako bezpodstawne.

Zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowišzani sš, każdy według swych sił oraz swych możliwoœci zarobkowych i majštkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którš przez swój zwišzek założyli. Zadoœćuczynienie temu obowišzkowi może polegać także, w całoœci lub w częœci, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Sšd orzekajšcy w postępowaniu zabezpieczajšcym o zasadnoœci roszczenia alimentacyjnego bada jedynie uprawdopodobnienie przesłanek warunkujšcych zasadnoœć i zakres roszczenia, zarówno co do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, jak i zarobkowych i majštkowych możliwoœci zobowišzanego.

Sšd Apelacyjny uznał, że w zaskarżonym postanowieniu alimenty na czas trwania postępowania zostały ustalone w odpowiedniej wysokoœci.

Powód winien płacić na dzieci miesięcznie po 600,00 zł tytułem alimentów. Taka kwota jest racjonalna, bioršc pod uwagę możliwoœci zarobkowe mężczyzny.

Uzasadnione koszty utrzymania każdego z małoletnich opiewajš na kwotę 1 100,00 zł miesięcznie. Sšd uznał, że ojciec winien pokrywać większš częœć tych wydatków.

Opiekę nad dziećmi sprawuje matka i to ona ponosi pozostałe wydatki dzieci. Swój obowišzek alimentacyjny realizuje także poprzez osobiste starania i opiekę nad małoletnimi.

Sšd Apelacyjny podkreœlił, że zasadnie ojciec małoletnich został zobowišzany przez sšd do ponoszenia 55% procent miesięcznych wydatków dzieci.

Postanowienie SA w Krakowie z 8.02.2017 r., sygnatura akt: I ACz 2684/16

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL