Czy rodzic, który nie zajmuje się dzieckiem na co dzień może być obciążony większą częścią kosztów jego utrzymania

aktualizacja: 19.06.2017, 11:05
Foto: Fotolia.com

Sąd Apelacyjny w Krakowie orzekł, że obciążenie rodzica, który nie zajmuje się na co dzień dzieckiem większą częścią kosztów jego utrzymania jest słuszne w świetle przepisów prawa.

REDAKCJA POLECA

Sąd Okręgowy udzielił zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego dwójki małoletnich dzieci pochodzących z małżeństwa rozwodzących się małżonków.

Sąd zobowiązał ojca do łożenia tytułem alimentów na rzecz małoletnich dzieci kwoty po 300 zł miesięcznie (w okresie od złożenia wniosku o zabezpieczenie do dnia wydania postanowienia) oraz w trakcie trwania postępowania (po wydaniu postanowienia) kwoty po 600 zł miesięcznie, płatnych do rąk matki dzieci.

Sąd Okręgowy wyjaśnił, że z małżeństwa stron pochodzi 2 kilkuletnich dzieci. Ich ojciec wyprowadził się z domu rodzinnego i od dnia wyprowadzki przekazywał dobrowolnie na rzecz małoletnich alimenty po 300 zł.

Sąd ocenił, że powód (ojciec dzieci) winien łożyć w trakcie trwania postępowania o rozwód kwoty po 600 zł na każde z dzieci, ponieważ koszty utrzymania każdego z dzieci opiewają na kwotę ok. 1 100 zł.

Każde z małoletnich na swoje miesięczne utrzymanie potrzebuje ok. 1100 zł. Miesięczne zarobki powoda wynoszą od 2 300 do 3 000 zł netto miesięcznie. Matka małoletnich uzyskuje niższe dochody niż i stale zajmuje się dziećmi, które z nią mieszkają. Powód nie kontaktuje się często z dziećmi.

Powód złożył zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego

Sąd Apelacyjny w Krakowie oddalił zażalenie wskazując, że było bezpodstawne.

Zgodnie z art. 27 k.r.o. oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Uznaje się, że obowiązek ten ma charakter alimentacyjny. Powyższe oznacza, że orzekając na podstawie art. 27 k.r.o. sąd powinien stosować przepisy odnoszące się do obowiązków alimentacyjnych określonych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym (art. 133 § 1 i art. 135 § 1 k.r.o.). Zgodnie z art. 135 § 2 k.r.o. wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej, może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Ponadto, zastosowanie znajduje w sprawie art. 753 § 1 k.p.c., na podstawie którego w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

Tym samym, sąd orzekający w postępowaniu zabezpieczającym (jeszcze przed wydaniem wyroku) o zasadności roszczenia alimentacyjnego bada jedynie uprawdopodobnienie przesłanek warunkujących zasadność i zakres roszczenia, zarówno co do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, jak i zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Sąd Apelacyjny przyjął, że w zaskarżonym postanowieniu alimenty na czas trwania postępowania zostały ustalone w odpowiedniej wysokości.

Powód winien płacić na dzieci miesięcznie po 600 zł tytułem alimentów. Taka kwota jest racjonalna i niewygórowana, biorąc pod uwagę jego możliwości zarobkowania.

Każde z dzieci na swoje utrzymanie potrzebuje natomiast kwotę 1 100 zł w skali miesiąca, zaś powód powinien pokrywać większą część tych wydatków.

Codzienną pieczę nad dziećmi sprawuje ich matka i to ona ponosi pozostałe wydatki dzieci. Swój obowiązek alimentacyjny pozwana realizuje także poprzez stałe zajmowanie się małoletnimi.

Sąd Apelacyjny podkreślił, że zasadnie ojciec małoletnich został zobowiązany do ponoszenia 55% procent miesięcznych wydatków dzieci.

Postanowienie SA w Krakowie z 8.02.2017 r., sygnatura akt: I ACz 2684/16

POLECAMY

KOMENTARZE