Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Prezydent podpisał nowelę Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

www.sxc.hu
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zakazuje umieszczania dziecka w pieczy zastępczej, wbrew woli rodziców, wyłšcznie z powodu ubóstwa - poinformowała w czwartek Kancelaria Prezydenta.

Nowelizacja to realizacjš zapowiedzi z sejmowego expose premier Beaty Szydło o wprowadzeniu zakazu odbierania rodzicom dzieci z powodu ubóstwa. W uzasadnieniu noweli podkreœlono, że ingerencja państwa we władzę rodzicielskš jest możliwa tylko w przypadkach okreœlonych ustawš i po prawomocnym orzeczeniu sšdu.

Zgodnie z nowelš, dziecko może trafić do pieczy zastępczej dopiero wówczas, gdy różne formy pomocy rodzinie nie przyniosły skutku i zagrożone jest jego zdrowie lub życie.

Kodeks rodzinny w takich sytuacjach wskazuje na inne działania sšdu opiekuńczego - zarówno wobec rodziców, jak i samego dziecka. Może on zobowišzać rodziców do pracy z asystentem rodziny czy skierować ich na terapię albo ograniczyć im władzę rodzicielskš, poddać jš kontroli kuratora sšdowego.

Sšd może także skierować dziecko do placówki wsparcia dziennego lub zdecydować o umieszczeniu w placówce sprawujšcej częœciowš pieczę nad dziećmi. Ma też możliwoœć umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej lub innej placówce tego typu.

Wnioskodawcy projektu noweli, czyli resort sprawiedliwoœci, uzasadniali, że naturalnym œrodowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina i by zapobiec "pochopnemu ingerowaniu sšdów we władzę rodzicielskš poprzez oddzielenie dziecka od rodzica", konieczne jest precyzyjne usystematyzowanie form tej ingerencji. Chodzi o to, by sšdy, zanim zdecydujš o odłšczeniu dziecka od rodziny biologicznej, wykorzystały inne metody pracy z rodzinš.

W uzasadnieniu noweli podkreœlono, że ingerencja państwa we władzę rodzicielskš jest możliwa tylko w przypadkach okreœlonych ustawš i po prawomocnym orzeczeniu sšdu. "Œrodki z zakresu pieczy zastępczej powinny być stosowane w sytuacji, gdy rodzice albo rodzic sprawujšcy władzę rodzicielskš nie spełniajš swoich funkcji i może to stanowić zagrożenie dla dobra dziecka" - napisano w uzasadnieniu. Podkreœlono jednoczeœnie, że piecza zastępcza to najdalej idšca interwencja we władzę rodzicielskš i ma z zasady charakter tymczasowy.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 od dnia jej ogłoszenia.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL