Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Wyższe kary za przemoc wobec dzieci i kary za znieczulicę coraz bliżej

123RF
Posłowie Sejmu RP nie majš wštpliwoœci – kary za przestępstwa stosowane wobec dzieci powinny być wyższe, a Ci, którzy wiedzš o tym, że dziecku dzieje się poważna krzywda – nie mogš być bezkarni.

W Sejmie przedstawiono sprawozdanie o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Głosowanie zaplanowano na 23 lutego.

Reprezentanci wszystkich kół poselskich z uznaniem odnieœli się do pomysłu nowelizacji kodeksu, zgadzajšc się, że gwarantujš one lepsze zabezpieczenie praw dziecka, szczególnie prawa do ochrony przed przemocš.

Propozycja nowelizacji, zaproponowana przez RPD, a wniesiona pod obrady sejmu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, zakłada m.in. rozszerzenie brzmienia istniejšcego art. 240, który w § 1 i 2a otrzymuje brzmienie:

1. „Kto, majšc wiarygodnš wiadomoœć o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego okreœlonego w art. 118, 118a. 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 156, 163, 166, 189, 197 §3 i 4, 198, 200, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do œcigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolnoœci do lat 3"

2a. „Nie podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym w par. §1, który zaniechał zawiadomienia o tym czynie"

W praktyce oznacza to, że wnioskodawca apeluje o karę za niepowiadomienie organów powołanych do œcigania przestępstw za takie przestępstwa jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie bezradnoœci, upoœledzenie, obcowanie płciowe z małoletnimi.

Członkowie Komisji, którzy pracowali nad projektem, przyjęli także propozycję Rzecznika Praw Dziecka rozszerzajšcš art. 189. RPD wnioskował o dodanie do przepisu §2a, który mówi:

§2a. „Jeżeli pozbawienie wolnoœci, o którym mowa w §2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoœci od lat 2 do 12.

- Proponowana zmiana zwiększy karnoprawnš ochronę ofiar przestępstw poprzez wprowadzenie obowišzku zawiadomienia organu powołanego do œcigania przestępstw o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolnoœci oraz przeciwko wolnoœci seksualnej i obyczajnoœci wymierzonych w dobro dziecka. Projekt nowelizacji zakłada rozszerzenie katalogu o wyjštkowo haniebne przestępstwa wobec bezbronnych osób jakimi sš dziećmi. Nie mam wštpliwoœci, że osoby, które majš wiedzę, że takie przestępstwo jest popełniane wobec najmłodszych, stajš się współwinnymi i powinny ponieœć konsekwencje swojego zachowania. Nie zapominajmy, że prawo karne pełni w systemie prawa szczególnš rolę, przede wszystkim realizowanie funkcji ochronnej i sprawiedliwoœciowej. Ostatecznie to sšd decyduje, czy rzeczywiœcie ktoœ z otoczenia mógł mieć wiedzę o popełnianym przestępstwie i nic z tš wiedzš nie zrobił – komentuje Marek Michalak.

Gdy ten przepis wejdzie w życie, osoba, która posišdzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowišzek zawiadomienia o tym fakcie organów œcigania.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL