Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

SW: ponad 3,6 tys. skazanych za niepłacenie alimentów w zakładach karnych

123RF
W zakładach karnych w kraju na koniec zeszłego roku przebywało 3 tys. 676 osób skazanych za niepłacenie alimentów - poinformowała Służba Więzienna w piœmie do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodatkowo na wykonanie kary oczekuje kolejne 1 tys. 638 osób.

Natomiast - jak dodała Służba Więzienna - spoœród wszystkich osób skazanych i osadzonych w zakładach karnych do płacenia alimentów zobowišzanych jest 13 tys. 54 osoby. Spoœród nich na koniec zeszłego roku zatrudnionych było 3 tys. 796 osób, czyli 29 proc.

Pismo dyrektora generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego do RPO Adama Bodnara, w którym przedstawiono te dane, wysłano w odpowiedzi na pytania Rzecznika skierowane na poczštku stycznia do Służby Więziennej.

Bodnar w pytaniach wskazywał, że kwestia uchylania się od płacenia alimentów jest w Polsce poważnym problemem, albowiem według danych z połowy zeszłego roku dotyczy około 190 tys. osób, zaœ łšczna kwota zadłużenia alimentacyjnego wynosi 6,8 mld zł. Z kolei Krajowy Rejestr Długów informował PAP na poczštku stycznia, że do końca 2015 r. gminy przekazały do tego rejestru informacje o 266 tys. 548 dłużnikach, którzy swoim dzieciom zalegajš ponad 8,2 mld zł.

Dlatego RPO zwrócił się do SW z proœbš o podanie ilu zobowišzanych do alimentów więŸniów jest zatrudnionych i jakie sš powody nieskierowania do pracy pozostałych spoœród nich.

W odpowiedzi szef SW zapewnił, że "pracę zapewnia się przede wszystkim skazanym ze zobowišzaniami alimentacyjnymi".

"Należy jednak podkreœlić, że w procesie doboru i kwalifikowania osadzonych do pracy uwzględnia się również szereg innych czynników, m.in. względy bezpieczeństwa i porzšdku w jednostce, wykształcenie, kwalifikacje i umiejętnoœci zawodowe oraz koniecznoœć niwelowania stwierdzonych u osadzonych deficytów" - dodał gen. Kitliński. Zaznaczył, że SW nie ma możliwoœci zapewnienia odpłatnej pracy dla wszystkich chętnych.

Szef SW wskazał jednoczeœnie, że w perspektywie ostatnich dwóch lat nieco - o ponad 500 osób - zmniejszyła się liczba osadzonych posiadajšcych zobowišzania alimentacyjne, zaœ odsetek zatrudnionych w tej grupie wzrósł z 25 do 29 proc.

Z kolei - jak poinformował - z nadesłanych do zakładów karnych i aresztów nakazów egzekucyjnych wynika, że w 2015 r. dokonano potršceń w wysokoœci około 10 mln zł, zaœ œrednia rata alimentacyjna wyniosła nieco ponad 241 zł.

"Na podkreœlenie zasługuje także fakt, że dodatkowo, ponad 2,5 tys. skazanych z zobowišzaniami alimentacyjnymi zatrudnionych jest w formie nieodpłatnej. Okres takiego zatrudnienia służy najczęœciej ich aktywizacji zawodowej oraz pozwala ocenić posiadane umiejętnoœci" - dodał gen. Kitliński.

W piœmie do RPO poinformowano również, że aktualnie "trwajš intensywne prace zespołu, utworzonego w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwoœci" majšce na celu wypracowanie rozwišzań zwiększajšcych zatrudnienie wœród skazanych, w tym tych ze zobowišzaniami alimentacyjnymi.

Zgodnie z Kodeksem karnym "kto uporczywie uchyla się od wykonania cišżšcego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sšdowego obowišzku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża jš na niemożnoœć zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych" podlega karze więzienia do dwóch lat.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL