Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rodzina

Dlaczego alimenty trudno egzekwować - RPD i RPO pytajš NIK

Fotolia.com
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócili się do Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego o przekazanie informacji o wynikach przeprowadzonej w drugiej połowie 2017 r. kontroli doraŸnej, poœwięconej działaniom organów administracji publicznej w zakresie skutecznoœci odzyskiwania od dłużników œwiadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.

Wyniki pozwoliłyby zidentyfikować ewentualne szczegółowe przyczyny niskiej skutecznoœci egzekucji należnoœci alimentacyjnych.

Pomimo informacji o poprawie œcišgalnoœci œwiadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłacanych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów jest to wcišż aktualny problem, wymagajšcy zainteresowania organów państwa i podjęcia stosownych działań zaradczych. Był i jest jednym z ważnych tematów poruszanych na spotkaniach powołanego przez Rzeczników Zespołu do Spraw Alimentów. Członkowie Zespołu stojš na stanowisku, że konieczne jest wzmocnienie działań nadzorczych i kontrola działań organów administracji publicznej w zakresie skutecznoœci odzyskiwania od dłużników œwiadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jak podkreœlajš Rzecznicy w dużej mierze skutecznoœć odzyskiwania od dłużników alimentacyjnych należnoœci z powyższego tytułu zależy od współpracy organów ustawowo zobowišzanych do podejmowania działań aktywizacyjnych wobec dłużników. - Œcišgalnoœć należnoœci może się zwiększyć, jeœli wszystkie podmioty będš ze sobš œciœle współpracować, tj. organ właœciwy wierzyciela, organ właœciwy dłużnika, komornicy, sšdy, prokuratury, urzędy pracy i starostowie. Istotnym elementem jest także terminowe wykonywanie ustawowych zadań, pozostajšcych w dyspozycji poszczególnych organów – podkreœlajš w swoim wystšpieniu Rzecznicy.

Negatywne skutki działań podejmowanych przez organy samorzšdu terytorialnego majš wpływ nie tylko na sytuację uprawnionych do alimentów, ale również na budżety gmin, które wypłacajš te œrodki.

ródło: RPD

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL