Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rankingi

Ranking Firm Doradztwa Podatkowego 2017: firmy doradztwa powiększajš zespoły oraz przychody

Uczestnicy gali 11. rankingu firm doradztwa podatkowego w redakcji „Rzeczpospolitej”.
Rzeczpospolita
Pierwsza dwudziestka naszego zestawienia osišgnęła w 2016 r. 975,5 mln zł. To wzrost o 8 proc.

Przeczytaj: Nagrodziliœmy najlepszych doradców podatkowych - tabele rankingowe

To już 11. edycja rankingu firm doradztwa podatkowego „Rzeczpospolitej", w którym pokazujemy firmy największe pod względem przychodów oraz liczby zatrudnionych doradców. Nagradzamy też najlepszych ekspertów, prestiżowe sukcesy uczestników oraz prezentujemy istotne trendy rynkowe.

Wyniki naszego zestawienia to dowód, że 2016 r. był bardzo dobry dla rynku doradztwa. Swoje wyniki finansowe udostępniło nam 56 z 70 uczestników. Spoœród nich 40 odnotowało wzrost przychodów w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadki, które stały się udziałem dziesięciu firm, były niewielkie.

Miliard po raz pierwszy

W efekcie suma przychodów osišgniętych przez wszystkich uczestników naszego rankingu przekroczyła po raz pierwszy w historii miliard złotych i wyniosła 1 mld 60 mln zł. Tylko pierwsza dwudziestka osišgnęła łšcznie 975,5 mln zł.

Wyniki naszego zestawienia to potwierdzenie słów prof. Jadwigi Glumińskiej-Pawlic, przewodniczšcej Krajowej Rady Doradztwa Podatkowego, która podkreœla, że doradztwo to zawód z przyszłoœciš.

Pokazujš to wyniki naszego rankingu. Większoœć firm i kancelarii powiększyła w cišgu roku swoje zespoły. Uczestnicy rankingu zatrudniajš łšcznie 1018 doradców podatkowych. W poprzedniej edycji były to 982 osoby. Największy zespół ma Deloitte, dla którego pracuje 166 doradców. Liczba ta nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim, ale firma zwiększyła swoje przychody do 206 mln zł.

Druga w zestawieniu firma EY powiększyła w cišgu roku swoje przychody o prawie 23 mln zł, do poziomu – 194,4 mln zł. Trzecia z kolei firma PwC poprawiła ubiegłoroczny wynik o 12,1 mln zł, osišgajšc 188,7 mln zł. O skali wzrostu może œwiadczyć fakt, że w 2006 r. najbogatsze na rynku firmy EY i PwC miały po 87 mln zł przychodów. W cišgu dziesięciu lat obie poprawiły swoje wyniki o ponad 100 mln zł.

Bardzo dobrze radzš sobie też firmy, które postawiły na specjalizację w problemach konkretnej branży lub konkretnym podatku. Przykładem może być zatrudniajšca czterech doradców firma Advicero Tax, która zwiększyła swoje przychody o prawie 43 proc., osišgajšc 3,3 mln zł. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano, partner w Advicero Tax, podkreœla, że warto specjalizować się w wybranych obszarach. Jej firma stawia od poczštku na branżę nieruchomoœci, energię odnawialnš i e-commerce.

Również wyspecjalizowana w podatku akcyzowym kancelaria Parulski i Wspólnicy, dla której pracuje tylko dwóch doradców podatkowych, osišga co roku przychody przekraczajšce 2 mln zł.

To kolejny rok, kiedy o dobre wyniki firm doradztwa podatkowego zadbał ustawodawca. Popyt na usługi doradztwa roœnie w dużej mierze z powodu licznych zmian przepisów oraz rosnšcej liczby sporów podatkowych.

Kamil Lewandowski, współzałożyciel i partner w FL Tax, podkreœla, że w ostatnim czasie praca doradcy podatkowego polega głównie na reagowaniu na działania ustawodawcy. Zaskakujš nie tylko same zmiany, ale przede wszystkim tempo czy tryb ich wprowadzania.

Koniec optymalizacji

Kilka lat temu klienci szukali u doradców głównie sposobu na oszczędnoœci podatkowe, teraz oczekujš pewnoœci. Chcš mieć gwarancję, że fiskus nie zakwestionuje ich rozliczeń.

Podobnie rolę doradców widzi Ministerstwo Finansów. Filip Œwitała, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w MF, zapowiedział podczas czwartkowej gali rankingowej w siedzibie „Rzeczpospolitej" poczštek dyskusji o zmianach systemu podatkowego.

– Chcemy mieć w doradcach partnerów, którzy pomogš podatnikom w prawidłowym rozliczeniu. Chcemy państwo przeprowadzić ze strony optymalizacji na stronę compliance – zwrócił się do doradców Filip Œwitała.

Przewodniczšca KRDP prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic zapowiedziała, że Rada chce zorganizować w listopadzie konferencję „Agresywna optymalizacja podatkowa – problem państwa czy problem podatnika".

– Jako doradcy jesteœmy strażnikami budżetu państwa – podkreœliła.

Rewolucję na rynku doradztwa wywołała wprowadzona w połowie 2016 r. klauzula przeciw unikaniu opodatkowania, która pozwala fiskusowi zakwestionować transakcję, jeœli uzna jš za sztucznš. Dotyczy to tych, które dajš oszczędnoœci podatkowe powyżej 100 tys. zł. W efekcie trudniej przedsiębiorcom uzyskać ochronę w postaci interpretacji indywidualnej. Organy podatkowe odmawiajš, tłumaczšc, że celem planowanych przez nich działań jest unikanie podatku.

Z uszczelnieniem systemu podatkowego wišżš się nowe obowišzki sprawozdawcze. Rewolucyjnš zmianš było wprowadzenie od lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego dla największych podatników. Od 1 stycznia 2017 r. taki obowišzek majš też małe i œrednie firmy, które co miesišc muszš przesyłać ewidencję VAT w formacie JPK.

Teraz informatyzacja

Jednym z najbardziej widocznych trendów jest informatyzacja. W odpowiedzi na nowe wymagania firmy doradztwa przygotowujš rozwišzania, które ułatwiajš przedsiębiorcom wywišzywanie się z obowišzków. Sš to narzędzia opracowane przez multidyscyplinarne zespoły, w skład których wchodzš zarówno doradcy podatkowi, jak też informatycy i księgowi.

Kapituła rankingu, pod przewodnictwem prof. Hanny Litwińczuk, wybrała najlepsze z tych rozwišzań.

– Wybór był trudny. Osišgnięcia zgłoszone przez podatników charakteryzowały się wyrównanym wysokim poziomem – powiedziała prof. podczas gali rozdania nagród. Dodała, że w przypadku innowacji kapituła zwracała uwagę na przydatnoœć tych narzędzi dla podatników, łatwoœć zastosowania oraz płynšce z tego korzyœci.

Nagrodę w kategorii innowacje otrzymuje kancelaria GWW za „e-SHIP by GWW". To narzędzie IT do zarzšdzania informacjš i ryzykiem podatkowym. Kancelaria podkreœla, że jest to program, który antycypuje wyniki kontroli, eliminuje ryzyko podatkowe i współpracuje z istniejšcymi systemami IT. Stosowany jest m.in. w zakresie JPK, jak i zarzšdzania procesem sporzšdzania dokumentacji cen transferowych.

Wyróżnienie w kategorii innowacje otrzymuje też firma Crido Taxand za opracowanie narzędzia służšcego weryfikacji dokumentacji cen transferowych. Partner zaœ w Crido Taxand Ewelina Stamblewska-Urbaniak otrzymuje po raz kolejny w naszym zestawieniu tytuł lidera w zakresie cen transferowych.

Kapituła doceniła też rozwišzanie przygotowane przez kancelarię Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, które pomaga przedsiębiorcom zmniejszyć ryzyko uwikłania przez nieuczciwego kontrahenta w proceder wyłudzenia VAT. Kancelaria opracowała algorytm ryzyka narażenia firm na oszustwa podatkowe. Pozwala on okreœlić grono „ryzykownych" kontrahentów, z którymi lepiej unikać współpracy.

Powiedzieli

prof. Hanna Litwińczuk, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczšca kapituły

Istotnš zmianš jest tworzenie w firmach doradztwa podatkowego nowoczesnych narzędzi informatycznych, będšcych efektem współpracy specjalistów od podatków i IT. Te systemy sš prawdziwym wsparciem dla podatników w wywišzywaniu się z nowych obowišzków informacyjnych wobec organów podatkowych. Pomagajš im także radzić sobie z niestabilnoœciš prawa podatkowego, zmniejszajš również zagrożenia zwišzane z wyłudzeniami VAT przez nieuczciwych kontrahentów. Większoœć firm bioršcych udział w rankingu posiada także narzędzia umożliwiajšce weryfikację składanych co miesišc Jednolitych Plików Kontrolnych.

Dariusz M. Malinowski, wiceprzewodniczšcy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Wœród przedsiębiorców roœnie œwiadomoœć potrzeby stałej współpracy z doradcš. Oczywiœcie rynek jest także podzielony i jest to stały trend. Duże międzynarodowe kancelarie korporacyjne majš swojš klientelę, mniejsze swojš. Ważne, że coraz częœciej doradcy podatkowi nie tylko wspierajš przedsiębiorców na etapie sporów z organami czy przy prowadzeniu obsługi rachunkowej, ale również opiniujš podatkowe konsekwencje różnego rodzaju projektów, zanim te wejdš w fazę realizacji. To dobry trend. Ranking prowadzony jest na podstawie zgłoszeń samych zainteresowanych, co pozwala na wniosek, że sprawnych i rozwijajšcych się kancelarii, godnych wysokich pozycji w poszczególnych kategoriach jest więcej i być może ujrzymy je w kolejnych latach.

Joanna Stawowska, partner w Deloitte

Dla naszych klientów zasadniczš kwestiš staje się bezpieczeństwo podatkowe. Chcš mieć gwarancję, że ich rozliczenia sš prawidłowe. Firmy doradcze majš więcej pracy głównie z powodu licznych nowelizacji przepisów i kontroli podatkowych. Niezależnie jednak od tych zmian zauważamy, że kwestie podatkowe stajš się dla przedsiębiorców coraz bardziej istotne. W efekcie firmy rozbudowujš swoje wewnętrzne działy podatkowe, zatrudniajšc często doradców z wielkiej czwórki. Również firmy doradztwa podatkowego systematycznie zwiększajš zatrudnienie. To sprawia, że roœnie zapotrzebowanie na pracowników, którzy majš kwalifikacje i doœwiadczenie w podatkach.

Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner w KPMG

Liczne zmiany przepisów podatkowych sprawiajš, że zmienia się również charakter doradztwa. Roœnie popyt na usługi typu compliance, zwišzane z wykonywaniem nowych obowišzków, w tym także wypełnianiem deklaracji i dokumentacji, oraz usługi w zakresie cen transferowych. To dlatego, że podatnicy szukajš potwierdzenia, że nie gubiš się w gšszczu regulacji. Nie wzrasta natomiast zapotrzebowanie na usługi zwišzane z legalnš optymalizacjš i obniżaniem kosztów. Negatywnym trendem jest zwiększajšca się liczba sporów podatkowych oraz odmów wydania interpretacji indywidualnych w sytuacji, gdy w wielu przypadkach fiskus niesłusznie uznał planowane przez przedsiębiorcę działania za potencjalnie sztuczne.

Jerzy Martini, doradca podatkowy, partner w Martini i Wspólnicy

Dużym ryzykiem dla przedsiębiorców jest sposób działania organów administracji skarbowej, który w cišgu ostatnich kilku lat coraz bardziej odbiega od standardów demokratycznego państwa prawnego. Niestety, dosyć często przestrzeganie prawa ma jedynie charakter fasadowy. Prawdopodobieństwo rzetelnego i zgodnego z prawem podejœcia organów podatkowych do przedsiębiorców, którzy nieœwiadomie uwikłali się w transakcje wykorzystywane do oszustw podatkowych, jest minimalne. Nie słyszałem, aby kiedykolwiek organ administracji skarbowej przyznał, że podatnik nie wiedział i nie mógł się domyœlić, że dokonuje transakcji z oszustem – zawsze przyjmowane jest, że nie dochował należytej starannoœci, więc należy zakwestionować prawo do odliczenia VAT czy zastosowania stawki 0 proc. VAT.

Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy i partner w kancelarii Nielepkowicz & Partnerzy

W pracy doradcy podatkowego bardzo dużš rolę odgrywa specjalizacja i doœwiadczenie. Liczy się ono szczególnie w tak specyficznej dziedzinie jak podatek od nieruchomoœci. Ustawa o tym podatku jest bardzo krótka, jednak same przepisy budzš liczne wštpliwoœci i od lat sš przedmiotem sporów. Co więcej, każda z branż ma inne problemy z tym podatkiem, co wymaga od doradcy znajomoœci jej specyfiki oraz historii sporów i rozstrzygnięć sšdowych. Przewagš naszej kancelarii jest prowadzenie spraw od poczštku do końca. Pomagamy w rozliczeniach, jak również w ewentualnych sporach reprezentujemy klientów przed sšdami.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: monika.pogroszewska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL