Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking audytorów

Nie samym zyskiem żyje biznes

"Rzeczpospolita" nagrodziła audytorów, którzy pozytywnie wyróżniajš się w działalnoœci prospołecznej. Podczas poniedziałkowej gali nagrody odebrali przedstawiciele oœmiu firm: Audit and Tax Group, Deloitte Audyt, Ecovis System Rewident, EY Polska, Grupa Gumułka-Audyt, PRO Audit, KPMG oraz PwC. Mogš się pochwalić przeprowadzaniem audytów pro publico bono, realizowaniem akcji charytatywnych i projektów na rzecz poprawy funkcjonowania polskiej gospodarki.
Rzeczpospolita, Borys Skrzyński
Prowadzš fundacje, pomagajš lokalnym społecznoœciom i organizujš akcje charytatywne.

W czasach, gdy otoczenie gospodarcze staje się coraz bardziej skomplikowane, społeczna odpowiedzialnoœć biznesu zyskuje na znaczeniu. Firmy, które majš długoterminowe strategie, starajš się uwzględniać szeroko rozumiany interes społeczny, budować pozytywne relacje z pracownikami i wpierać lokalnš społecznoœć. Na dłuższš metę taka strategia zawsze procentuje.

„Rzeczpospolita" podobnie jak w roku ubiegłym zdecydowała się na nagrodzenie firm, które pozytywnie wyróżniajš się w zakresie działalnoœci prospołecznej. Sš to: Audit and Tax Group, Deloitte Audyt, Ecovis System Rewident , EY Polska, Grupa Gumułka-Audyt, PRO Audit, KPMG i PwC.

Duża aktywnoœć

Audytorzy przeprowadzajš badania sprawozdań pro publico bono. W ten sposób pomagajš fundacjom, placówkom opiekujšcym się nieuleczalnie chorymi oraz stowarzyszeniom na rzecz niepełnosprawnych.

Szerokim zakresem pomocy może się pochwalić m.in. EY. Prowadzi fundację, w której wolontariuszami sš pracownicy i członkowie ich rodzin. Jej misjš jest wspieranie rodzicielstwa zastępczego. Działania realizuje w ramach ponad 20 projektów w czterech obszarach: pomocy edukacyjnej, psychologicznej, wsparcia finansowo-rzeczowego i promocji rodzicielstwa zastępczego. Ponadto od prawie dziesięciu lat wspiera działania na rzecz poprawy funkcjonowania gospodarki, w szczególnoœci sektora publicznego, poprzez program „Sprawne państwo". Promuje też polskich przedsiębiorców, organizujšc lokalnš edycję międzynarodowego konkursu „EY Przedsiębiorca Roku". Warte odnotowania jest również zaangażowanie pracowników w działalnoœć Fundacji Liderek Biznesu.

Sił na rozmaite inicjatywy nie szczędzi też KPMG. Od lat współpracuje z Fundacjš Œwiętego Brata Alberta, angażuje się w organizację poczęstunku wigilijnego dla najuboższych oraz zakup paczek i upominków dla najmłodszych. Opiekuje się także domami dziecka i wspiera wydarzenia kulturalne.

Wyszukiwanie perełek

Firmy audytorskie prowadzš też programy pracownicze i stażowe, co nabiera szczególnego znaczenia w kontekœcie coraz mniejszej skłonnoœci młodych ludzi do podejmowania pracy w tym zawodzie.

– W ostatnich latach zauważamy nieznaczny spadek zainteresowania profesjš audytora. Jednak przyczyny nie sš do końca zwišzane z samym zawodem, ale z możliwoœciami znalezienia porównywalnie płatnej pracy zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej, która często wišże się ze stosunkowo mniejszymi wymaganiami – mówi Marcin Zieliński, partner w dziale audytu EY. Dodaje, że młodzi ludzie, głównie z pokolenia tzw. milenialsów, bardzo ceniš sobie pracę w œrodowisku międzynarodowym, ale wykonywanš w miejscu zamieszkania i przy dużej iloœci wolnego czasu. Profesja audytorska z pozoru wydaje im się bardziej wymagajšca, gdyż przez swój sezonowy charakter (większoœć spółek dokonuje badania sprawozdań w zimie) i częste podróże jawi im się jako ucišżliwa i przynoszšca częste zmiany. – Dlatego zdarza się, że dopiero po kilku latach często monotonnej pracy zaczynajš poszukiwać wyzwań zawodowych i różnorodnych projektów, które czekajš na młodych audytorów już od samego poczštku ich pracy – mówi ekspert.

Dodaje, że niestety firmy audytorskie w trudnych czasach dużej konkurencji oraz istotnych zmian regulacyjnych często nie do końca przekazujš studentom i potencjalnym pracownikom informacje o tym, jak ciekawy, różnorodny i odpowiedzialny jest zawód audytora. Interesujšce wyzwania czekajš już na najmłodszych pracowników, którzy w ten sposób szybko poznajš tajniki œwiata finansów i rachunkowoœci. – Żeby zobrazować pracę audytora i zachęcić młodych do tego zawodu, przygotowaliœmy film „Wjazd na chatę", w którym pokazujemy pracę audytora od kuchni – dodaje Zieliński.

Egzaminy pod lupš

Wydawać by się mogło, że kluczowym powodem spadku liczby osób podejmujšcych zawód audytora sš trudne egzaminy państwowe, które odstraszajš niejednego pioniera dziedziny rachunkowoœci. – Jednak oficjalne statystyki podajš sytuację odwrotnš w zakresie kandydatów na biegłego rewidenta – zwraca uwagę Bartosz Sowiński, ekspert z Rödl & Partner.

Z danych zawartych w sprawozdaniach z działalnoœci komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów za lata 2013–2016 wynika, że liczba kandydatów z naboru danego roku pozostaje na porównywalnym poziomie ok. 1000 nowych osób rocznie. – Jednakże spada liczba osób kończšcych postępowanie kwalifikacyjne w danym roku: odpowiednio jest to w 2013 r. – 231 osób; 2014 r. – 298 osób; 2015 r. – 71 osób; 2016 r. – 103 osoby – wskazuje Sowiński. Zwraca też uwagę, że zawód ten wymaga planowania i rozkładania przygotowań w czasie, co w niektórych przypadkach jest œcieżkš donikšd. – Ponadto potencjalny kandydat do zawodu biegłego rewidenta musi się liczyć z kosztami finansowymi liczonymi w tysišcach złotych, czemu nie każdy jest w stanie sprostać – dodaje.

Audyt kuŸniš kadr

Osoba, która ma umiejętnoœci i doœwiadczenie biegłego rewidenta, z powodzeniem poradzi sobie w innych zawodach, a na brak ofert na pewno nie będzie narzekać. Specjaliœci wywodzšcych się z firm audytorskich sš również często bardzo dobrymi kandydatami do rad nadzorczych oraz stanowisk menedżerskich – zarówno w spółkach publicznych, jak i pozagiełdowych.

– Wielu naszych byłych pracowników zajmuje obecnie wysokie stanowiska w biznesie. Obawiam się jednak, że ten pozytywny trend może zostać odwrócony, jeżeli zmniejszy się atrakcyjnoœć naszego zawodu czy w ogóle atrakcyjnoœć pracy w firmach audytorskich – mówi Mirosław Szmigielski, dyrektor PwC.

Opinie

Marcin Domagała, partner ds. regulacyjnych w KPMG w Polsce

Pięcioletnia obowišzkowa rotacja wpłynie negatywnie na konkurencyjnoœć polskich firm audytorskich w stosunku do zagranicznych, działajšcych w systemie rotacji 10- lub 20-letniej. Częsta rotacja stwarza zagrożenie braku dostępu do usług badania dla dużych firm lub z okreœlonych branż, wymagajšcych specjalistycznej wiedzy, zwłaszcza instytucji finansowych. Firmy audytorskie będš się natomiast mierzyć z problemem utrzymania wysoko wykwalifikowanych zespołów. Wymóg pięcioletniej rotacji wpłynie też negatywnie na koszty badania (dojdš m.in. koszty organizowania częstszych przetargów, ale także koszty zwišzane z procesem „uczenia się" i poznawania działalnoœci jednostki przez nowš firmę audytorskš). Poza dozwolonymi usługami spełniajšcymi definicję czynnoœci rewizji finansowej istniejš inne usługi, które wykonujš biegli rewidenci badajšcy sprawozdanie finansowe, i jest to jak najbardziej właœciwe i pożšdane rozwišzanie. Po pierwsze, ze względu na fakt, że biegły posiada dogłębnš wiedzę o spółce. Po drugie, wykonuje je dlatego, że jest niezależnym biegłym rewidentem, a po trzecie, może takš usługę przeprowadzić w najbardziej efektywny dla jednostki sposób. Powierzanie tych usług innym firmom będzie prowadzić do komplikacji i ograniczeń, nie mówišc o dodatkowych kosztach. Wprowadzony poprawkš zakaz w wielu przypadkach oznaczać będzie niemożnoœć spełnienia oczekiwań kontrahentów, co będzie szkodliwe dla jednostki, jej interesariuszy, a także dla członków organów zarzšdzajšcych i nadzorczych. Wprowadzenie całkowitego zakazu œwiadczenia usług będzie rozwišzaniem sprzecznym z celem unijnej reformy rynku i stanowić będzie zasadniczš nadregulację w stosunku do unijnych przepisów. Żaden kraj UE nie przewiduje rozszerzenia czarnej listy zakazanych usług z rozporzšdzenia (oprócz Holandii, która już wczeœniej przyjęła tzw. białš listę). Poprawka rzšdowa oznacza de facto powrót do koncepcji „białej listy" z etapu projektu założeń do ustawy z sierpnia 2015 r., ale jest dużo bardziej restrykcyjna. Ówczesna „biała lista" miała obejmować usługi, których obecna poprawka nie uwzględnia, a które do tej pory œwiadczone sš przez biegłych rewidentów jednostek z całkowitym zachowaniem niezależnoœci.

Krzysztof Szułdrzyński, partner zarzšdzajšcy działem audytu PwC

W goršcej dyskusji na temat wdrożenia w Polsce europejskiej dyrektywy pojawiło się wiele bardziej lub mniej prawdziwych opinii na temat wartoœci audytu dla naszej gospodarki. Niezaprzeczalnš wartoœciš audytu jest poprawienie wiarygodnoœci danych finansowych prezentowanych przez spółki, w szczególnoœci tych publikowanych przez emitentów giełdowych. W dzisiejszych czasach trudno sobie wyobrazić dobrze prosperujšcy rynek bez informacji finansowej poddanej niezależnej weryfikacji audytora. Taki niezależny „filtr" zapewnia, że użytkownicy – banki, akcjonariusze – dostajš bardziej spójne i wiarygodne informacje finansowe, które sš podstawš ich decyzji biznesowych. Audyt nie jest więc tylko pieczštkš od „jakiegoœ audytora", a najlepiej od tego, kto będzie najtańszy. Przed wydaniem opinii z badania przeprowadzane sš procedury weryfikacyjne i często toczš się goršce dyskusje z zarzšdem i radš nadzorczš dotyczšce potencjalnych korekt do sprawozdania finansowego. Dyskusje te wymagajš niezależnego osšdu i zajęcia niezależnego stanowiska przez audytora. W kontekœcie toczšcych się dyskusji na temat niezależnoœci biegłego rewidenta należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy firma audytorska jest na tyle silna, aby podtrzymać swoje zdanie, ryzykujšc nawet utratę klienta i zwišzanych z nim przychodów. W obecnych przepisach regulator europejski położył nacisk na znaczne wzmocnienie interakcji komitetu audytu i audytora, przewidujšc specjalne raportowanie do komitetu audytu, a także nowe, rozszerzone sprawozdanie z badania. Interakcje te w szczególnoœci majš dotyczyć spostrzeżeń audytora, między innymi dotyczšcych systemu kontroli wewnętrznej czy przestrzegania prawa podatkowego oraz zidentyfikowanych przez niego ryzyk dla sprawozdawczoœci finansowej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL