Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów

Dynamicznie do przodu mimo ograniczeń

Rzeszów
Fotorzepa/Łukasz Solski
Podkarpackie samorzšdy nie należš do zbyt bogatych. Tym większš sztukš jest ich zrównoważony rozwój.

W Rankingu Samorzšdów wyróżniamy te miasta i gminy, które potrafiš w oparciu o stabilne finanse efektywnie wspierać lokalnš społecznoœć i przedsiębiorczoœć.

Podkarpacie samorzšdy zdajš się bardzo dobrze wpisywać w te zasady. W tegorocznej edycji naszego rankingu znalazło się aż 17 miast i gmin z tego województwa. Wœród miast na prawach powiatu stolica regionu Rzeszów zajęła 10. miejsce, a Krosno – 11. Wœród gmina miejskich i miejsko-wiejskich Boguchwała zajęła 1. pozycję w kraju, a Kolbuszowa – 11. Z kolei wœród gmin wiejskich najlepiej wypadła gmina Niwiska z 8. miejscem w Polsce, a także Dębica – 11. miejsce.

By starczyło na wiele

Co ciekawe, dobre wyniki podkarpackim samorzšdom udaje się osišgać pomimo niezbyt wysokich dochodów. Wpływy do budżetu sporej częœci laureatów naszego rankingu nie przekraczajš 4 tys. zł na jednego mieszkańca, tymczasem œrednia w Polsce to 4,58 tys zł. W województwie nie działa bowiem zbyt wiele dużych firm, która nakręcałyby lokalnš gospodarkę na tyle mocno, by dynamicznie rosły i wynagrodzenia mieszkańców, i dochody samorzšdów. Mimo to lokalnym władzom udaje się dosyć efektywnie dzielić to, co majš, tak, by starczyło na wszystko.

– Skupiamy wysiłki na zrównoważonym rozwoju, wykorzystujšc lokalne przewagi konkurencyjne – podkreœlał Wiesław Dronka, burmistrz Boguchwały. Tš przewagš jest bliskoœć Rzeszowa, migracje jego mieszkańców na przedmieœcia. Boguchwała przycišga tych mieszkańców dobrš infrastrukturš drogowš i ciekawym programem mieszkaniowym. Sama buduje mieszkania komunalne i socjalne, oferuje pożyczki na nieruchomoœci i inwestuje w edukację.

Także inni laureaci naszego rankingu mogš długo wyliczać obszary, na których skupia się ich aktywnoœć. – W ostatnich latach włożyliœmy wiele wysiłku w modernizację infrastruktury technicznej, tj. dróg, sieci kanalizacyjnej, wodocišgowej, gazowej, teletechnicznej – opisuje Stanisław Lonczak, z-ca burmistrza Radomyœla Wielkiego.

Dla mieszkańców i firm

Do tego gmina inwestuje w rozwój oœwiaty, kultury i sportu. Wszystkie placówki szkolne przeszły generalny remont, przy gimnazjum powstało obserwatorium astronomiczne, w każdej miejscowoœci jest stadion sportowy. – Mamy 12 przedszkoli, gdzie każde dziecko z gminy znajdzie opiekę – podkreœla Lonczak.

Od kilkunastu lat Radomyœl Wielki prowadzi też politykę niskich podatków i obejmowanie planami zagospodarowania przestrzennego kolejnych miejscowoœci. A z myœlš o większych inwestorach w miejscowoœci Podborze wyznaczone zostały tereny pod działalnoœć gospodarczš, w tym specjalnš strefę ekonomicznš.

– W 2016 r. przyjęliœmy strategię rozwoju gminy opartš na trzech filarach: mieszkać, pracować, odpoczywać – zaznacza z kolei Mariusz Kawa, burmistrz Strzyżowa.

Zielone gminy

Te trzy słowa odzwierciedlajš priorytety gminy i wyznaczajš szerokie pole działań. Gmina stara się więc zaspokajać wszystkie potrzeby mieszkańców: w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkalnictwa, komunikacji, edukacji i wychowania, rekreacji, turystyki, itp. Strzyżów prowadzi też ciekawe tzw. projekty miękkie, np. aktywacji zawodowej i społecznej seniorów czy osób długotrwale bezrobotnych. – Nie zapominamy o miejscach pracy. Uzbroiliœmy kompleksowe tereny przemysłowe, powołaliœmy podstrefę specjalnej strefy ekonomicznej Europark Mielec – podkreœla burmistrz Kawa.

Przed wielkimi wyzwaniami stoi też gmina Kołaczyce. Jednym z najpilniejszych jest budowa obwodnicy i odbudowa dróg gminnych i wewnętrznych (których łšczna długoœć przekracza 150 km) czy rozbudowa infrastruktury wodno-œciekowej.

Takie inwestycje to podstawa, ale największy potencjał rozwoju Kołaczyce dostrzegajš w turystyce i czystej energii. W ramach funduszu szwajcarskiego zainstalowano już na domach prywatnych 295 instalacji kolektorów słonecznych oraz dziewięć instalacji na gminnych budynkach użytecznoœci. Gmina wybudowała sto lamp hybrydowych, a w planach jest tzw. zielone przedszkole i dalsze instalacje fotowoltaiczne. Jak podkreœla Małgorzata Salacha, burmistrz Kołaczyc misjš gminy jest dšżenie do zrównoważonego i wielowymiarowego rozwoju przy zachowaniu równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym a ochronš œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.cieslak@rp.pl

Opinie

Piotr Przytocki, prezydent Krosna

Od wielu lat Krosno konsekwentnie realizuje zrównoważonš strategię rozwoju miasta. Dzieje się to dzięki dyscyplinie finansowej i corocznej nadwyżce operacyjnej, jak też œrodkom zewnętrznym, głównie z UE. Mamy za sobš potężne projekty infrastrukturalne, jak chociażby przebudowę DK 28 w granicach naszego miasta, uzbrojenie ok. 50 ha nowych terenów inwestycyjnych, inwestycje w infrastrukturze komunalnej czy modernizację kroœnieńskiego lotniska. Możemy również pochwalić się sukcesami w projektach dotyczšcych oœwiaty, mieszkalnictwa, kultury, sportu czy sfery społecznej. Wszystkie te działania podnoszš jakoœć życia i dajš miastu dobre perspektywy rozwojowe, a mieszkańcom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Nie brakuje problemów, wynikajšcych choćby z reformy oœwiatowej. Optymalizacja wydatków w tej sferze jest skomplikowana przez spadek liczby uczniów i niestabilne prawo. Trwa więc walka o utrzymanie wysokiej nadwyżki operacyjnej, warunkujšcej realizację dużych projektów. Brakuje dostępu do Ÿródeł dofinansowania cišgle niedoskonałej infrastruktury drogowej, a zapowiadana pomoc rzšdu jest na razie znikoma.

Julian Ozimek, burmistrz gminy i miasta Nisko

Ostatnie lata to dla Niska okres rozwoju, zmian i realizacji ciekawych projektów. W mieœcie na stałe zagoœciła atmosfera postępu. Nisko stało się miejscowoœciš wyposażonš w nowoczesnš infrastrukturę, która w dużym stopniu wpływa na polepszenie standardu życia. Trudno sobie wyobrazić tak prężny rozwój bez wykorzystania œrodków zewnętrznych. W Nisku w cišgu ostatnich kilku lat na realizacje sztandarowych inwestycji pozyskano dziesištki milionów złotych przeznaczonych m.in. na uporzšdkowanie gospodarki wodno-œciekowej, modernizację systemu zaopatrzenia w wodę i rewitalizację przestrzeni miejskiej. Sukcesywnie polepszany jest stan dróg, chodników i oœwietlenia. Podniosła się jakoœć techniczna placówek oœwiatowych i kulturalnych, powstały nowe boiska, place zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców. Dzisiaj Nisko to miasto przyjazne nie tylko dla miejscowych, ale też dla sšsiadów i inwestorów, wcišż rozwijajšce gospodarkę, naukę, kulturę.

Elżbieta Wróbel, wójt gminy Niwiska

Praca na stanowisku wójta sama w sobie jest wyzwaniem i przynosi bardzo dużo satysfakcji, a zaufanie mieszkańców zobowišzuje. Staram się nie zmarnować żadnej szansy, sięgnšć po każde dostępne œrodki, niezależnie od tego, ile wymagajš pracy. A pracować lubię. Pomaga mi w tym wieloletnie doœwiadczenie i znajomoœć œrodowiska. Aby nasza rzeczywistoœć mogła zmieniać się na lepsze, trzeba odpowiadać na potrzeby społeczne, podejmować się nowych zadań i robić to w sposób najlepszy z możliwych. Ważna jest infrastruktura, która ułatwiajš codzienne życie mieszkańców. Jednak najwięcej satysfakcji przynoszš inwestycje społeczne – takie które odpowiadajš na potrzeby, zmieniajš rzeczywistoœć i tworzš nowe możliwoœci. Przykłady w gminie Niwiska to Dzienny Dom „Senior Wigor" oraz Szkoła Muzyczna, której utworzenie zaowocowało ostatnio finałem w konkursie The Innovation in Politics Awards 2017. Rozwój tych placówek to bardzo ważne zadanie na 2018 r.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL