Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów

Strategie pisane wspólnie z mieszkańcami

materiały prasowe
Pomorskie samorzšdy wyróżniajš się m.in. dbałoœciš o wysokš jakoœć œwiadczonych usług.

Ranking Samorzšdów to zestawienie najlepszych miast i gmin w Polsce, które najskuteczniej dbajš o podnoszenie jakoœci życia mieszkańców, budowę dialogu społecznego i wsparcie lokalnej gospodarki, oparte na zrównoważonych, bezpiecznych finansach publicznych.

W tegorocznej, XIII już, edycji rankingu znalazło się dziesięć samorzšdów z województwa pomorskiego. Gdańsk, stolica regionu, zajšł w kategorii miast na prawach powiatu 12. miejsce, ale warto przypomnieć, że rok i dwa lata wczeœniej była to pierwsza pozycja.

Ważny dialog

Pomorscy laureaci to różnorodne samorzšdy – i metropolie, i malutkie gminy, takie jak Lipusz (dziesište miejsce w kategorii gmin wiejskich), które majš przed sobš różne wyzwania. Ale można znaleŸć kilka punktów wspólnych. Okazuje się, że dla wielu pomorskich włodarzy niezwykle ważny jest dialog społeczny (w tej kategorii w naszym rankingu uzyskały one wysokš liczbę punktów).

– Prowadzimy wiele działań opartych na partycypacji społecznej. Poczšwszy od kluczowej Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030+, która powstała przy współpracy z mieszkańcami, poprzez budżet obywatelski czy pionierskie w skali kraju panele obywatelskie, w których reprezentatywna próba podejmuje decyzje na wzór ławy przysięgłych – opisuje Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

– U podstaw naszych sukcesów leży zgoda mieszkańców gminy Koczała – zauważa jej wójt Eugeniusz Dmytryszyn. – Zgoda, wola kompromisu i umiejętnoœć wzniesienia się ponad indywidualne poglšdy czy interesy, jeœli chodzi o dobro wspólne naszej gminy – dodaje.

Wójt Koczały podkreœla, że od 2006 r., gdy objšł funkcję, jego celem było przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy tak, by mieszkańcom żyło się lepiej. Dziœ z dumš chwali się inwestycjami w dom kultury, bibliotekę, oœrodek zdrowia, wiejskie œwietlice, szkoły, przedszkola, place zabaw, boiska czy infrastrukturę turystycznš. Gmina dba także o rozwój sieci dróg i kanalizacji, a najważniejszym wyzwaniem jest modernizacja oczyszczalni œcieków.

Dbałoœć o potrzeby mieszkańców jest drugš cechš, która łšczy pomorskich laureatów Rankingu Samorzšdów. Sporo punktów w tej kategorii zebrały: Gdańsk, Gdynia, Żukowo, Lębork, Lipusz, Przywidz i Koczała.

Dla mieszkańców

– Od lat staramy się, w myœl zrównoważonego rozwoju, dbać o rozwój i poprawę jakoœci funkcjonowania miasta i życia mieszkańców w różnych jego aspektach – mówi Witold Namyœlak, burmistrz Lęborka. – Dużš satysfakcję i perspektywę nowych, ważnych zadań do realizacji w kolejnych latach dało nam pozyskanie w ostatnim czasie kolejnych œrodków unijnych na duże przedsięwzięcia, przede wszystkim zwišzane z rewitalizacjš miasta – zaznacza.

Także dla gminy Przywidz fundusze unijne to szansa na rozwój. Dzięki nim gmina mogła w ostatnich latach mocno zwiększać swoje inwestycje; w w 2016 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły one ponad 1,8 tys. zł, dzięki czemu Przywidz zasługuje na miano lidera inwestycyjnego na Pomorzu.

Spora częœć wydatków dotyczyła infrastruktury komunalnej, społecznej czy transportowej. Gmina stawia też na projekty dotyczšce energooszczędnoœci. Już teraz działajš tu 142 instalacje solarne na budynkach użytecznoœci publicznej i domach mieszkańców. – Przed nami kolejne inwestycje w OZE: fotowoltaika i termomodernizacja trzech obiektów – mówi Marek Zimakowski, wójt Przywidza. – Do tego projekty edukacyjne, a także drogi, drogi i jeszcze raz drogi.

Szanse rozwoju

– Stawiamy na edukację, bezpieczeństwo oraz realizację inwestycji zwišzanych z budowš dróg lokalnych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – przekonuje Wojciech Kankowski, burmistrz gminy Żukowo. – O dynamicznym rozwoju œwiadczy fakt, że tylko w cišgu ostatnich trzech lat liczba mieszkańców wzrosła o prawie 10 proc.

Podobne priorytety majš Brusy i Lipusz. Co ciekawe, majš też podobne problemy. Obie gminy nie sš zbyt zamożne, w jednej dominuje rolnictwo, w drugiej – obszary chronione. Obie zmagajš się ze skutkami letnich nawałnic.

– Staramy się mimo wszystko stworzyć mieszkańcom korzystne warunki do życia – podkreœla Mirosław Ebertowski, wójt Lipusza. – Dysponujemy terenami inwestycyjnymi do budowy bazy turystycznej i usług dla osób starszych i w tej dziedzinie upatrujemy szans rozwoju – dodaje.

– Dużym utrudnieniem jest brak gazu i złe skomunikowanie z Trójmiastem. Najważniejszy dla nas jest zrównoważony rozwój i stawianie sobie nowych celów, w tym gazyfikacji gminy czy budowy dróg – mówi Witold Ossowski, burmistrz Brus.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.cieslak@rp.pl

Opinie

Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni

Niewštpliwym atutem Gdyni jest nadmorskie położenie na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy Œrodkowej i Północnej. Dodatkowo wyróżnia nas sprzyjajšce otoczenie biznesowe, proinnowacyjnoœć i atrakcyjne perspektywy rozwoju. Te mocne strony miasta staramy się wykorzystywać jak najpełniej. Szczególnie teraz, gdy miasto weszło w okres wielkich zmian zwišzanych z transformacjš przemysłu morskiego. To wyzwanie dla Gdyni, ale i szansa. Spod przemysłu stoczniowego w ostatnich latach uwolnione zostały ogromne tereny. W przypadku Gdyni położone przy samym centrum miasta. Ważnym zadaniem, jakie stanęło przed nami, było sensowne i prorozwojowe zagospodarowanie tego obszaru. Dziœ na tym terenie działajš już nowoczesne firmy, przede wszystkim z szeroko pojętej branży morskiej, a obok nich powstaje polski waterfront – nowoczesna, budowana od podstaw, dzielnica mieszkaniowo-usługowa Sea City, gdzie, jak szacujemy, zamieszka 15 tys. osób.

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska

Gdańsk realizuje politykę skupionš wokół potrzeb mieszkańców, także w zakresie inwestycji. Można długo wymieniać to, co udało się zrobić dotychczas, a przed nami m.in. program rewitalizacji miasta, remontów mieszkań komunalnych, zwiększenie liczby pływalni w mieœcie, budowa pierwszej w Polsce szkoły metropolitalnej, kolejnych przedszkoli, boisk, ulic i mostów, linii tramwajowych itp. Gdańsk kojarzy się głównie z wielkimi inwestycjami, ale to także miasto kultury, sportu i biznesu. To największy oœrodek gospodarczy w północnej Polsce. W cišgu ostatnich kilku lat na terenie sšsiadujšcym z kampusem Uniwersytetu Gdańskiego powstało i rozbudowuje się miejskie city, w którym wcišż nowe firmy znajdujš siedzibę swojej działalnoœci. Bardzo ważny dla mnie jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W naszej codziennej pracy odbywa się to podczas licznych konsultacji społecznych, comiesięcznych spotkań z mieszkańcami, corocznych edycji budżetu obywatelskiego czy podczas paneli obywatelskich, ale dialogu społecznego wcišż trzeba pilnować.

Robert Biedroń, prezydent Słupska

Słupsk od trzech lat rozwija się w sposób zrównoważony. Podjęliœmy się wielu wyzwań, dziœ mogę powiedzieć – udało się. Przede wszystkim pozyskaliœmy œrodki na rewitalizację miasta wartš 76 mln zł, co pozwoli m.in. na remont kolejnych kamienic i ulic, stworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji, odbudowę œredniowiecznej Baszty Obronnej. Bardzo ważnš inwestycjš będzie budowa nowego Teatru Nowego im. Witkacego, węzła transportowego (nowy dworzec autobusowy, kilka kilometrów dróg, chodników i œcieżek rowerowych) czy stworzenie tzw. klinów zieleni. Œrodki unijne to jednak nie wszystko – wygospodarowaliœmy przeszło 500 tys. zł na stworzenie pierwszego w Polsce funduszu chodnikowego. Remontujemy lokale komunalne, nie zapomnieliœmy także o przedsiębiorcach. Powstały dwie nowe podstrefy specjalnej strefy ekonomicznej. Naszym celem jest stworzenie kompletnej i stabilnej przestrzeni, z którš słupszczanie będš się chętnie utożsamiać.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL