Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów

Patrzš w przyszłość, działajš dziś

Fotorzepa
Poznań, Boguchwała, Strawczyn to zwycięzcy tegorocznej edycji Rankingu Samorzšdów. Konkurencja była zacięta, a różnice punktowe wœród liderów – niewielkie.

W Rankingu Samorzšdów wyróżniamy najlepiej zarzšdzane samorzšdy w Polsce. To znaczy takie, które potrafiš doskonale gospodarować swoim finansami, tworzšc przestrzeń do realizacji zadań publicznych na najwyższym poziomie. Staramy się docenić te, który uzyskujš najlepsze efekty w kilku priorytetowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarach: budowy społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienia kapitału ludzkiego i lokalnej gospodarki oraz budowy nowoczesnej i sprawnej administracji.

Liderzy w miastach

Zwycięzcami XIII Rankingu Samorzšdów okazali się: Poznań (w kategorii miast na prawach powiatu), gmina Boguchwała (w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich) oraz gmina Strawczyn (w kategorii gmin wiejskich).

Poznań w pełni zasłużył sobie na miano najlepiej zarzšdzanego miasta, uzyskał bowiem najwięcej punktów w kilku obszarach. Przykładowo może pochwalić się zdrowymi, zrównoważonymi finansami. W zeszłym roku wypracowana nadwyżka operacyjna (w skrócie mówišc, różnica między dochodami bieżšcymi a wydatkami bieżšcymi) wyniosła aż 12 proc. dochodów ogółem, co było jednym z najlepszych wyników wœród miast. Udało się też zwiększyć inwestycje o ok. 8 proc. Choć taka liczba sama w sobie nie wyglšda imponujšco, to warto przypomnieć, że akurat w 2016 r. większoœć samorzšdów zmniejszyła znaczšco (w porównaniu z 2015 r.) swoje wydatki prorozwojowe.

Poznań wyróżnia się także prawie wzorcowš współpracš z organizacjami samorzšdowymi i dużym wysiłkiem na rzecz wsparcia lokalnej przedsiębiorczoœci. W zeszłym roku na współpracę z NGO's miasto przeznaczyło aż 2,4 proc. swoich wydatków bieżšcych, a na terenie miasta aktywnie działa (ubiegajšc się o wsparcie z urzędu miejskiego) ponad 1,9 tys. organizacji.

W kategorii miast na prawach powiatu kolejne miejsce zajęły, z niewielkš różnicš punktowš, Bielsko-Biała oraz Nowy Sšcz.

Bialsko-Biała duży nacisk kładzie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki mieszkaniowej i jakoœci edukacji. Przykładowo liczba miejsc w przedszkolach, które w różnych formach sš finansowane przez miasto, sięga już prawie 3 tys., czyli nawet więcej niż liczba chętnych. Widać także postęp w cyfryzacji szkół miejskich, już 100 proc. z nich – jak informuje miasto – ma dostęp do szerokopasmowego internetu.

Z kolei Nowy Sšcz szczególnie wyróżnia się na tle innych miast na prawach powiatu szerokš ofertš rekreacyjnš dla dzieci i młodzieży czy wysokš aktywnoœciš organizacji pozarzšdowych.

Ważny kapitał ludzki

Pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajęła gmina Boguchwała (woj. podkarpackie). Gmina otrzymała najwyższš (lub prawie najwyższš) punktację w większoœci wskaŸników i kategorii, co œwiadczy o jej zrównoważonym rozwoju. Ma zdrowe finanse, udaje się jej sukcesywnie zwiększać dochody własne (wzrost w 2016 r. prawie 19 proc.) i utrzymywać wysokš nadwyżkę w budżecie. Mimo spadku inwestycji w ubiegłym roku udało się za to zwiększyć wydatki ogółem na ważne dla mieszkańców dziedziny, takie jak drogi i gospodarka komunalna.

Boguchwała œwietnie sobie radzi z budowš tzw. infrastruktury społecznej. Przykładowo w gminie jest 18 placówek, gdzie młodzież i dzieci mogš pożytecznie spędzić czas poza szkołš (biblioteki, domy kultury, kluby czy œwietlice).

Drugie i trzecie miejsce wœród gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajmujš odpowiednio Mszczonów i Legionowo (woj. mazowieckie), które ustępujš Boguchwale zaledwie o kilka punktów.

Także w tych gminach widać dbałoœć o sprawy zwišzane z edukacjš, kulturš czy rekreacjš dla mieszkańców. To jeden ze sposobów na realizację ważnego zadnia, które cišży na barkach samorzšdów, czyli budowanie kapitału ludzkiego. Dodatkowo Mszczonów w naszym rankingu uzyskał jednš większych punktacji w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, a Legionowo – wsparcie lokalnej gospodarki.

Kolejny zwycięzca Rankingu Samorzšdów 2017 w kategorii gmin wiejskich to Strawczyn z woj. œwiętokrzyskiego. Strawczyn praktycznie zdeklasował rywali w tzw. kategoriach miękkich. Choć we wskaŸnikach finansowych plasuje się mniej więcej poœrodku stawki, to zajmuje wysokie pozycje zarówno pod względem współpracy z organizacjami pozarzšdowymi, infrastruktury społecznej, jak i e-administracji oraz wsparcia przedsiębiorczoœci.

Drugie miejsce wœród gmin wiejskich zajęły małopolskie Zielonki. Gmina wyróżnia się m.in. staraniami na rzecz rozwoju lokalnej gospodarki. Przykładowo, prawie 100 proc. terenu gminy objęte jest planami zagospodarowania przestrzennego, co znakomicie ułatwia procesy inwestycyjne firmom i mieszkańcom.

Trzecie miejsce przypadło zaœ gminie Dębno (też z Małopolski), która może pochwalić się znakomitymi wynikami w zakresie aktywizowania społeczeństwa obywatelskiego.

Zmiany w rankingu

W tym roku przedstawiamy już XIII edycję Rankingu Samorzšdów. Trzeba jednak zauważyć, że metodologia jego przygotowania zmieniła się dosyć istotnie w porównaniu z poprzednimi latami. Jak wyjaœnia Jerzy Buzek, przewodniczšcy kapitały Rankingu Samorzšdów, wraz ze zmieniajšcš się rzeczywistoœciš zmieniajš się wyzwania stojšce przez samorzšdami, tym samym muszš się także zmieniać narzędzia oceny ich pracy.

Poważnš zmianš w naszym zestawieniu jest uzupełnienie go o pytania i wskaŸniki, które wczeœniej ujmowaliœmy w oddzielnym rankingu Innowacyjny Samorzšd. Kapitała uznała, iż kwestie zwišzane z cyfryzacjš, nowymi technologiami czy innowacjami sš już bieżšcym, codziennym wyzwaniem samorzšdów, a nie swoistš nowinkš. Ubyło także parę pytań w ankietach, które wysyłaliœmy do miast i gmin, za to pojawiły się nowe.

W sumie zmianie uległy także liczba punktów, jakš można było maksymalnie uzyskać, oraz znaczenie poszczególnych wskaŸników w ogólnej ocenie (obecnie nieco mniejsze znaczenie majš wskaŸniki wynikajšce ze sprawozdań budżetowych gmin). W efekcie tych zmian tegoroczne wyniki nie sš do końca porównywalne z ubiegłymi latami. A jednak to wcišż ranking najlepiej zarzšdzanych samorzšdów w Polsce. Š?

Poznaj pełne zestawienie tegorocznego
Rankingu Samorzšdów "Rzeczpospolitej".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL