Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów

Małe gminy żyjš w symbiozie z lokalnymi bankami

Tomasz Diering, Manager w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu.
materiały prasowe
Preferencje i oczekiwania jednostek samorzšdu terytorialnego wobec banków sš konsekwencjami ich potrzeb.

Potrzeby samorzšdowe majš duży wpływ an kształt rynku usług finansowych. Niedostosowanie oferty instytucji finansowych do potrzeb gminy może być przyczynš większych kosztów pozyskania kapitału oraz niskiej oceny działalnoœci jego usługodawcy, a w konsekwencji zakończenia współdziałania.

Mniejsze gminy zapraszajš często do współpracy banki spółdzielcze. Pomimo iż ich oferta jest często nazbyt konserwatywna w stosunku do banków komercyjnych, to jest wystarczajšca na potrzeby mniejszej jednostki terytorialnej.

Model obsługi bankowej gmin systematycznie się zmienia pod wpływem działań różnych czynników. Determinantami zmian we współpracy pomiędzy gminš a bankiem sš czynniki prawne, ekonomiczne oraz społeczne. Zmienne te wyznaczajš podstawowe kierunki rozwoju modelu obsługi bankowo-finansowej, oddziałujšc na strukturę popytu i ograniczenia w procesie nabywania usług finansowych przez jednostki samorzšdowe. Oceniajšc współpracę małych gmin z instytucjami bankowymi dochodzimy do wniosku, że wszystkie tego typu jednostki samorzšdowe sš zarzšdzane w podobny sposób. Można posunšć się do stwierdzenia generalizacji współpracy gmin z podmiotami œwiadczšcymi usługi bankowo-finansowe. Globalna ocena obowišzujšcego modelu współpracy z bankami ze strony gminy pozwala na wykazanie dysfunkcji i mocnych stron w jego funkcjonowaniu. Parametry odpowiedzialne za dysfunkcyjnoœć modelu współpracy na linii gmina-bank przedstawia się następujšco:

- Odpowiedzialny mechanizm diagnozowania potrzeb. Dobór usług finansowych przez gminę jest często przypadkowy i nie współgra z wnikliwš analizš rynku, a jednoczeœnie rzadko podlega korekcie ze strony banku.

- Generalizacja podejœcia do odbiorcy usług - beneficjentem usług jest jedna grupa zdefiniowana jako jednostka samorzšdu terytorialnego.

- Fragmentarycznoœć usług.

- Złożonoœć procedur oraz wysoki poziom biurokracji.

- Czynnik ludzki- niechęć przed zmianami, szukaniem nowych ciekawszych ofert;

- Ocena skutecznoœci i porównywanie oczekiwanych cech produktów rynku finansowego z rzeczywistš sytuacjš.

- Nie jest jednak tak, że współpraca pomiędzy gminš a bankiem niesie za sobš jedynie same wady, gdyż było by to kompletnie bez sensu. Mocne strony modelu obsługi bankowo-finansowej gminy i korzyœci płynšce ze współpracy dotyczš takich obszarów, jak:

- Wysoki poziom dywersyfikacji usług bankowych, a co za tym idzie duża konkurencyjnoœć na rynku.

- Silna pozycja negocjacyjna gminy w zwišzku z tym , że jest klientem pożšdanym.

- Wymiana doœwiadczeń i wiedzy zwišzany ze współpracš.

- Oddziaływanie na cišgłoœć realizacji zadań.

- Wsparcie w procesie realizacji zadań w obszarze gospodarki finansowej.

Ważnym elementem kompleksowego podejœcia do procesu podejmowania decyzji w sferze wykorzystania produktów i usług rynku finansowego jest odpowiednia identyfikacja kryteriów podejmowania decyzji oraz okreœlenia zmian w modelu zachowań w tym zakresie.

Modelowa współpraca pomiędzy gminš a bankiem musi być rozpatrywana w horyzoncie czasowym. Jeżeli chodzi o krótkoterminowy horyzont czasowy to zapotrzebowanie na usługi finansowe jest determinowane poprzez budżet roczny i zadania wykonywane na podstawie przyjętego budżetu. Podstawowš wadš tego podejœcia jest fakt krótkowzrocznoœci i braku cišgłoœci z punktu widzenia skutków podejmowanych w przyszłoœci. Natomiast jeżeli chodzi o horyzont długoterminowy charakteryzuje się tym, że wykracza poza budżet roczny. To podejœcie powinno być preferowane w praktyce wykonywanych zdań. Ograniczeniem tego modelu może być krotki okres kadencji organów jednostki samorzšdu terytorialnego, co może powodować wypatrzenie podejmowania decyzji.

Mniejsze gminy nie dšżš do wprowadzania innowacyjnych usług finansowych, gdyż podstawowa działalnoœć banków jest im wystarczajšca. Oferta bankowa rzadko jest indywidualizowana w stosunku do danej gminy, gdyż dotychczas panowało przekonanie o generalizacji usług. Gminy często zawišzujš współpracę z bankami spółdzielczymi, które sš im bardziej dostępne i znajš potrzeby gminy.

- Tomasz Diering, Manager w Dziale Rewizji Finansowej BDO, biuro w Poznaniu

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL