Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów - Wizytówki Regionów

Gmina Bobrowniki - nowoczesna i dobrze zarzšdzana gmina wiejska

materiały
Położona w sercu Województwa Œlšskiego Gmina Bobrowniki liczy blisko 12 tysięcy mieszkańców.

Pomimo tego, iż jest częœciš przemysłowej aglomeracji œlšskiej, dużš powierzchnię gminy zajmujš lasy i obszary o dużym znaczeniu przyrodniczym, a szanse rozwoju samorzšd upatruje w stanie œrodowiska naturalnego i położeniu geograficznym. To właœnie położenie wpływa na dodatnie saldo migracji na poziomie 12,66 proc., niespotykane choćby w sšsiednich miastach. Gmina stała się w ostatnich latach miejscem osiedlania się dla młodych ludzi. Dotychczas co roku kilkadziesišt domów zostawało oddanych do użytkowania, a na kolejne lata prognozuje się intensywny wzrost tego procesu.

Rozwój gminy kształtowany jest przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Zdecydowanie głównym elementem wewnętrznym jest sprawne zarzšdzanie gminš, jej finansami, spójne planowanie przestrzenne i skuteczne pozyskiwanie œrodków zewnętrznych – co łšcznie buduje sukces. Dynamiczny rozwój kreujš także czynniki zewnętrzne, takie jak członkostwo w Górnoœlšsko – Zagłębiowskiej Metropolii, czy w Zwišzku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, gdzie gmina znajduje się w czołówce beneficjentów œrodków unijnych.

materiały

- Konsekwentnie sięgamy po œrodki zewnętrzne. Każda inwestycja na terenie naszej gminy jest przede wszystkim analizowana pod kštem możliwoœci uzyskania wsparcia zewnętrznego. Korzystamy praktycznie ze wszystkim możliwych Ÿródeł krajowych i zagranicznych. Budujemy drogi, œcieżki rowerowe, punkty przesiadkowe, parkingi dla samochodów i rowerów, place zabaw, boiska, biblioteki, termomodernizujemy remizy strażackie i domy kultury, budujemy kanalizację i wodocišgi, rewitalizujemy przestrzeń publicznš i wykorzystujemy odnawialne Ÿródła energii. To jedynie zakres inwestycji tegorocznych, które współfinansowane sš z kilkunastu różnych funduszy krajowych i zagranicznych. Prestiżowš inwestycjš jest modernizacja amfiteatru w RogoŸniku, który mieœci blisko 3 tys. osób, a zlokalizowany jest w sercu kilkudziecięciohektarowego parku, w pobliżu malowniczych zbiorników wodnych, nowoczesnych placów zabaw, œcieżek rowerowych i plaż – wskazuje Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki.

Małgorzata Bednarek, Zastępca Wójta Gminy Bobrowniki
materiały

Wszystkie inwestycje samorzšdu gminy Bobrowniki majš jeden cel – poprawa jakoœci życia.

materiały

Fundamentem rozwoju gminy sš także sami mieszkańcy. W 2015 roku Gmina opracowała we współpracy z mieszkańcami i organizacjami pozarzšdowymi Strategię Rozwoju do 2020 roku, gdzie jako silnš stronę i jednoczeœnie szansę rozwoju wskazano aktywnoœć społecznš. Jest to konsekwencja działań władz gminy – w szczególnoœci polityki otwartych drzwi. Pomocna dłoń samorzšdu pobudza zaangażowanie mieszkańców, którzy albo włšczajš się we współpracę z organizacjami tradycyjnymi takimi jak np. Ochotnicze Straże Pożarne, czy Koła Gospodyń Wiejskich albo adaptujš własne pomysły tworzšc fundacje czy stowarzyszenia. Co ciekawe, 60% organizacji tzw. współczesnych to stowarzyszenia i fundacje powstałe po 2010 roku, tj. po wprowadzeniu przez samorzšd gminy polityki otwartych drzwi, utworzeniu Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego i szerokich działań wspierajšcych i osłonowych.

- Nasze inwestycje w infrastrukturę przekładajš się na wzrost aktywnoœci naszych mieszkańców. W cišgu ostatnich lat zmodernizowaliœmy i wybudowaliœmy wiele obiektów sportowych, dzięki czemu roœnie aktywnoœć fizyczna również wœród dzieci i młodzieży. Powstajš nowe ruchy społeczne, a organizacja zawodów sportowych czy biegów na różnych dystansach staje się powoli domenš naszego samorzšdu. Dbamy o zdrowie naszych mieszkańców realizujšc programy profilaktyczne, ale także inwestujšc w ochronę œrodowiska. Gmina Bobrowniki jest obecnie skanalizowana w 80 proc., a na kolejne 2 lata planujemy osišgnięcie 95 proc. Finansujemy mieszkańcom wymianę pieców, a w najbliższym roku będziemy wnioskować o wsparcie wykorzystania odnawialnych Ÿródeł energii w indywidualnych gospodarstwach domowych. Te czynniki wpływajš na dynamiczny przyrost mieszkańców, którzy wolš kupić działkę w nowoczesnej i œwiadomie rozwijajšcej się gminie – mówi Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki.

Arkadiusz Ziemba, Wójt Gminy Bobrowniki
materiały

Bobrowniki to także innowacje. Od 2017 roku oferujemy mieszkańcom wysokiej jakoœci usługi elektroniczne, możliwoœć zobaczenia transmisji z sesji Rady Gminy on-line czy zdalne odczyty wodomierzy. Stajemy się wielokrotnie wzorem do naœladowania dla innych samorzšdów.

Rekordowy budżet i ambitne plany generujš wysokie pozycje w rankingach. Oprócz tego co widać gołym okiem, w najbliższym otoczeniu, mieszkańcy mogš poznać także czynniki trudniej mierzalne, które składajš się na jednš całoœć – sukces gminy Bobrowniki.

materiały
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL