Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ranking Samorzšdów - Wizytówki Regionów

Biłgoraj zyskuje dzięki rewitalizacji

Biłgoraj położony jest w południowej częœci województwa lubelskiego na pograniczu Równiny Biłgorajskiej i Roztocza Œrodkowego.

Na terenie miasta i w jego okolicach znajduje się kilka dużych zakładów przemysłowych, m.in. fabryka mebli BLACK RED WHITE S.A., producent drzwi i okien Pol-Skone Sp. z o.o., producent opakowań Model Opakowania Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Ambra S.A. zlokalizowany w Woli Dużej k. Biłgoraja oraz wiele mniejszych, głównie z branży przetwórstwa drzewnego. Wychodzšc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców miasto przeprowadziło wiele inwestycji w celu poprawy infrastruktury drogowej i komunikacji.

Do najważniejszych należy zaliczyć budowę dwóch obwodnic miasta: północnej, która połšczyła drogi wojewódzkie nr 835 Lublin–Grabownica Starzeńska i 858 Zarzecze–Szczebrzeszyn o łšcznej długoœci 2570 m oraz południowej w cišgu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Grabownica Starzeńska o długoœci 3,77 km.

Przebudowano lub wybudowano od podstaw wiele dróg na terenie miasta. Realizacja tych inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie otrzymane ze œrodków unijnych, zewnętrznych œrodków krajowych oraz dobra współpraca z Samorzšdem Województwa Lubelskiego, Starostwem Powiatowym i Gminš Biłgoraj. Planowana jest również budowa obwodnicy zachodniej, która umożliwi dostęp do terenów inwestycyjnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi. Łšczna powierzchnia tych terenów wynosi ok. 70ha.

Biłgoraj stara się również aby miasto było przyjazne dla mieszkańców oraz goœci. Cel ten realizowany jest poprzez poprawę estetyki miasta. Pomaga w tym Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Biłgoraj, w którym okreœlone zostały obszary zdegradowane wymagajšce interwencji. W ramach rewitalizacji przebudowane zostanie centrum miasta (Plac Wolnoœci). Utworzone zostanš miejsca wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i osób starszych oraz przywrócona zostanie funkcja reprezentacyjna tego miejsca. W ramach rewitalizacji utworzone zostanie Centrum Usług Społecznych – budynek który będzie siedzibš: Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, Œrodowiskowego Domu Samopomocy oraz Organizacji Pozarzšdowych.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji Placu Wolnoœci w Biłgoraju - widok na plac z lotu ptaka.
materiały prasowe

Dbajšc o œrodowisko i zdrowie mieszkańców Miasto inwestuje również w odnawialne Ÿródła energii. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego podpisane zostały umowy z mieszkańcami miasta na montaż kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.

W Biłgoraju przeprowadzono również wiele inwestycji majšcych na celu poprawę dostępnoœci do obiektów kultury i sportu. Przebudowany został budynek Biłgorajskiego Centrum Kultury, w którym znajduje się m.in. kino 3D; wybudowano nowoczesnš halę sportowš, skatepark oraz przebudowano stadion lekkoatletyczny. Przebudowa zalewu Bojary sprawiła, że w okresie letnim stał się on przyjaznym miejscem spotkań i wypoczynku dla mieszkańców miasta i turystów. W ramach inwestycji drogowych wybudowanych zostało ok. 20 km œcieżek rowerowych, połšczonych z licznymi szlakami turystycznymi, m.in. z przebiegajšcym przez Biłgoraj Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo.

W ostatnim rankingu pisma samorzšdowego „Wspólnota" podsumowujšcym wydatki inwestycyjne samorzšdów w latach 2014-2016 Biłgoraj zajšł IV miejsce.

Wszystkie wymienione inwestycje i inne starania samorzšdu majš na celu stworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom, inwestorom i przybywajšcym do nas goœciom.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL