Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Księgi rachunkowe: jak rozliczać w czasie prenumeratę, ubezpieczenie, opiekę serwisowš

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Jeżeli ujęte w księgach rachunkowych wydatki na prenumeratę czy ubezpieczenia majštkowe dotyczš wielu okresów sprawozdawczych, to zasada współmiernoœci wymaga ich odpowiedniego rozliczenia w czasie.

Jednostki gospodarcze w toku swojej działalnoœci ponoszš różnego rodzaju nakłady, a częœć z nich dotyczy okresu dłuższego niż jeden miesišc. Przykładem takich wydatków mogš być:

- prenumerata,

- opłacone z góry ubezpieczenie,

- opieka serwisowa (tj. opłata za tzw. gotowoœć),

- opłata za zawarcie umowy leasingu,

- opłata wstępna za udzielenie kredytu,

- dostęp online do serwisu internetowego,

- opłacony z góry czynsz za wynajem powierzchni biurowej,

- itp.

Ustawa o rachunkowoœci (dalej: uor) okreœla takie nakłady mianem rozliczeń międzyokresowych czynnych i definiuje je w art. 39 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem jednostki dokonujš czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczš one przyszłych okresów sprawozdawczych. Z kolei okres sprawozdawczy zdefiniowany jest w art. 3 ust. 1 pkt 8 uor jako okres, za który sporzšdza się sprawozdanie finansowe w trybie przewidzianym ustawš lub inne sprawozdania sporzšdzone na podstawie ksišg rachunkowych. Jeœli dana jednostka gospodarcza nie sporzšdza œrodrocznych sprawozdań finansowych (np. kwartalnych albo półrocznych), okres sprawozdaczy będzie pokrywał się z rokiem obrotowym, który został doprecyzowany w art. 3 ust. 1 pkt 9 uor jako rok kalendarzowy lub inny okres trwajšcy 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych (stosowany również do celów podatkowych). Rok obrotowy okreœla statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę.

Czemu służy szczególne ujęcie

Jaki jest cel rozpoznawania i ujawniania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów? Sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majštkowo-finansowš jednostki oraz jej wynik finansowy. Ujęcie kosztów opłaconych z góry w całoœci w momencie ich poniesienia obniżyłoby wynik finansowy tego okresu oraz w poœredni sposób zniekształciło go w okresach kolejnych. Ustawa o rachunkowoœci nakazuje stosowanie zasad, a wœród nich można wyróżnić między innymi zasadę memoriału oraz współmiernoœci przychodów i kosztów >patrz tabela.

Uwzględnienie kosztów we właœciwych okresach, czyli odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, następuje stosownie do upływu czasu lub wielkoœci œwiadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożnoœci. Rozliczanie w odpowiedniej proporcji do okresu, który obejmujš koszty, wydaje się najpopularniejszš metodš. W praktyce zatem ewidencja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów polega na ujęciu na odpowiednich kontach bilansowych, a następnie ich stopniowym przeksięgowywaniu na właœciwe konta wynikowe.

Przykład

W paŸdzierniku 2017 roku spółka ABC opłaciła dostęp online do jednej z baz wiedzy w Internecie w kwocie 12 000 zł (VAT pominięto dla potrzeb przykładu) za okres od 1 paŸdziernika 2017 r. do 30 wrzeœnia 2018 r. Miesięczny odpis rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi:

12 000 zł / 12 miesięcy = 1 000 zł.

Ewidencja księgowa w roku 2017 może przebiegać następujšco:

1. Zaksięgowanie faktury VAT za dostęp on-line

Wn „Rozliczenia międzyokresowe czynne" 12 000 zł

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 12 000 zł

2. Odpis rozliczeń międzyokresowych czynnych za paŸdziernik 2017 r.

Wn „ Koszty wg rodzajów" 1000 zł

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne" 1000 zł

3. Odpis rozliczeń międzyokresowych czynnych za listopad 2017

Wn „ Koszty wg rodzajów" 1000 zł

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne" 1000 zł

4. Odpis rozliczeń międzyokresowych czynnych za grudzień 2017 r.

Wn „ Koszty wg rodzajów" 1000 zł

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne" 1000 zł

Przykład

W listopadzie 2017 roku spółka XYZ zawarła umowę na wynajem hali produkcyjnej na pięć lat. Zapłaciła czynsz za okres 1 listopada 2017 r. – 31 paŸdziernika 2022 r. w kwocie 60 000 zł (VAT pominięto dla potrzeb przykładu). Miesięczny odpis rozliczeń międzyokresowych czynnych wynosi:

60 000 zł / 5 lat / 12 miesięcy = 1 000 zł.

Ewidencja księgowa w roku 2017 może przebiegać następujšco:

1. Zaksięgowanie zapłaty za czynsz

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów" 60 000 zł

Ma „Rozrachunki z dostawcami" 60 000 zł

2. Odpis rozliczeń międzyokresowych czynnych za listopad 2017 r.

Wn „Koszty wg rodzajów" 1000 zł

Ma „Rozliczenia międzyokresowe czynne" 1000 zł

3. Odpis rozliczeń międzyokresowych czynnych za grudzień 2017 r.

Wn „Koszty wg rodzajów" 1000 zł

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów" 1000 zł

podstawa prawna: ustawa z 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunkowoœci (tekst jedn. DzU z 2016 r. poz. 1047 ze zm.)

Warto zadbać o przejrzystš ewidencję pomocniczš

Magdalena Kraszewska-Szuba

Warto pamiętać, że oprócz ujęcia czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w księgach rachunkowych równie istotna jest kontrola prawidłowoœci rozliczeń. Nie wystarczy tylko zaksięgować odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych. Właœciwa rekonsyliacja danych w bilansie oraz rachunku zysków i strat umożliwi sprawdzenie, czy sš one kompletne oraz spójne. Posiadanie zestawienia pomocniczego, które umożliwi uzgodnienie poprawnoœci wykazywanego na kontach rozliczeń międzyokresowych czynnych salda jest wskazane. Może to być zarówno podsumowanie z odpowiedniego modułu zaawansowanego systemu informatycznego do prowadzenia ksišg rachunkowych, jak i przygotowany odrębnie arkusz kalkulacyjny. Ważne, aby służby księgowo-finansowe miały pewnoœć i będš mogły wykazać, że liczby prezentowane w księgach rachunkowych danej jednostki gospodarczej sš prawidłowe. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL