Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Rada nadzorcza z obowišzkami komitetu audytu

123RF
Nowa regulacja implementuje przepisy unijne w zakresie audytu i zasad ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego.

21 czerwca 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (dalej: ustawa), uchylajšca dotychczasowš ustawę o biegłych rewidentach i ich samorzšdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Ustawa implementuje przepisy unijne w zakresie audytu i zasad ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Dla spółek publicznych, kluczowymi wprowadzonymi przepisami sš te dotyczšce zasad funkcjonowania komitetu audytu, a w szczególnoœci, możliwoœci powierzenia funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej oraz zakresu obowišzków komitetu audytu.

Jakie przesłanki powierzenia zadań

Zgodnie z nowš regulacjš, pełnienie funkcji komitetu audytu, w celu wykonywania obowišzków komitetu audytu okreœlonych w przepisach, może zostać powierzone radzie nadzorczej (lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu) tylko w spółkach publicznych, które na koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzajšcego dany rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujšcych trzech wielkoœci:

- 17 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego;

- 34 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy;

- 50 osób – w przypadku œredniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Oznacza to, że każdy emitent, który spełnia co najmniej dwa ze wskazanych warunków, zobowišzany jest do dostosowania wewnętrznych zasad audytu do postanowień ustawy.

W przypadku, gdy emitent nie spełnia co najmniej dwóch z wymienionych warunków i zdecyduje się na powierzenie zadań komitetu audytu radzie nadzorczej, do funkcjonowania rady nadzorczej stosuje się odpowiednio następujšce postanowienia ustawy o organizacji komitetu audytu:

- w skład komitetu audytu w spółkach publicznych powinno wchodzić przynajmniej trzech członków, przy czym przynajmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętnoœci w zakresie rachunkowoœci lub badania sprawozdań finansowych;

- członkami komitetu audytu mogš być osoby posiadajšce wiedzę i umiejętnoœci z zakresu branży, w której działa emitent, przy czym warunek ten jest spełniony, jeœli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętnoœci z zakresu branży emitenta lub poszczególni członkowie w okreœlonych zakresach posiadajš wiedzę i umiejętnoœci z zakresu tej branży - nie jest zatem konieczne, aby wszyscy członkowie komitetu audytu byli specjalistami w branży, w której działa emitent;

- większoœć członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczšcy, musi spełniać kryteria niezależnoœci od danej jednostki zainteresowania publicznego, wskazane kazuistycznie w ustawie.

Powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej dopuszczone zostało także, bez dodatkowych kryteriów, w bankach spółdzielczych, jednostkach samorzšdu terytorialnego, które sš jednoczeœnie jednostkami zainteresowania publicznego i spółdzielczych kasach oszczędnoœciowo-kredytowych.

Kompetencje komitetu audytu

Nowa ustawa okreœla także wprost zadania komitetu audytu, nie pozostawiajšc wštpliwoœci co do funkcji i zakresu kompetencji tego organu. Do zadań komitetu audytu należš w szczególnoœci:

- monitorowanie procesu sprawozdawczoœci finansowej, skutecznoœci systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarzšdzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego i wykonywania czynnoœci rewizji finansowej;

- kontrola niezależnoœci biegłego rewidenta i firmy audytorskiej;

- informowanie rady nadzorczej o wynikach badania i wskazywanie roli komitetu audytu w zakresie badania;

- ocena niezależnoœci biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na œwiadczenie przez niego usług innych niż badanie;

- opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

- opracowywanie polityki œwiadczenia przez firmę audytorskš przeprowadzajšcš badanie dozwolonych usług niebędšcych badaniem;

- okreœlanie procedury wyboru firmy audytorskiej;

- przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczšcej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich;

- przedkładanie zaleceń majšcych na celu zapewnienie rzetelnoœci procesu sprawozdawczoœci finansowej w spółce.

Rekomendacja komitetu audytu w zakresie wyboru firmy audytorskiej nie jest wišżšca, jednak jeœli decyzja organu dokonujšcego wyboru w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji komitetu audytu, organ dokonujšcy wyboru uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji komitetu audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomoœci organu zatwierdzajšcego sprawozdanie finansowe. W sytuacji natomiast, gdy pełnienie zadań komitetu audytu powierzone jest radzie nadzorczej, organ dokonujšcy wyboru przesyła do wiadomoœci organu zatwierdzajšcego sprawozdanie finansowe uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej. ?

Zdaniem autorów

Szymon Okoń, radca prawny, zespół Rynków Kapitałowych, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Nowa regulacja doœć kazuistycznie statuuje zasady organizacji i funkcjonowania komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Pozytywnie należy ocenić zakreœlenie kręgu podstawowych zadań komitetu audytu. Z praktycznego punktu widzenia kluczowe dla emitentów jest dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i uregulowanie wewnętrznych procedur zgodnie z postanowieniami ustawy. ?

Katarzyna Dymel, radca prawny, zespół Rynków Kapitałowych, Kancelaria SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Ustawodawca wyznaczył emitentom termin 4 miesięcy liczony od dnia wejœcia w życie ustawy na, odpowiednio, powołanie komitetu audytu lub dostosowanie zasad jego funkcjonowania do nowych regulacji lub wprowadzenie odpowiednich zmian w radach nadzorczych (w przypadku emitentów, którzy nadal sš uprawnieni do powierzenia funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej), pod groŸbš kar administracyjnych ze strony KNF. Termin ten należy ocenić jako krótki, co stawia przed emitentami wyzwanie sprawnej implementacji nowych przepisów. ?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL