Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Świadczenia pracownicze to nie tylko odzież i napoje

123RF
Oprócz wynagrodzeń pracowników, w zwišzku z ich zatrudnieniem spółka może być zobowišzana do księgowania operacji zwišzanych np. z odprowadzaniem składek na fundusze celowe, zapewnieniem urlopu, ochrony zdrowia i bhp.

Œwiadczenia pracownicze o charakterze pieniężnym lub rzeczowym dotyczš wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców będšcych pracodawcami, w zwišzku z:

- wypłatš wynagrodzeń za pracę,

- dokonywaniem odpisów na zakładowy fundusz œwiadczeń socjalnych (w celu np. zakupu paczek œwištecznych, dofinansowania wycieczek i wypoczynku zatrudnionych pracowników),

- odprowadzaniem obowišzkowych składek na fundusze celowe (fundusz gwarantowanych œwiadczeń pracowniczych, fundusz pracy) oraz ubezpieczenia społeczne,

- zapewnieniem ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy (udostępnienie odzieży i obuwia roboczego lub wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie, wykupienie pracowniczych pakietów medycznych, pokrycie kosztów badań lekarskich i okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych),

- innymi obcišżeniami sfinansowanymi ze œrodków obrotowych jednostki (np. bony towarowe, œwiadczenia urlopowe, zapomogi losowe, koszty szkoleń i dokształcania pracowników oraz dojazdu pracowników do pracy, ekwiwalenty pieniężne z tytułu używania przez pracowników przy œwiadczeniu pracy prywatnego sprzętu).

Układ bšdŸ regulamin

Warunki wynagradzania za pracę powinny zostać ustalone w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania (art. 771 oraz art. 772 § 1 k.p.). Wynagrodzenie z reguły ma charakter œwiadczenia pieniężnego. Może ono jednak – za zgodš pracownika – przybrać formę œwiadczenia w naturze (tzw. deputatu).

Zakładowy fundusz œwiadczeń socjalnych (zfœs) tworzony jest przez pracodawców z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w relacji do œredniej liczby zatrudnionych pracowników. Układ zbiorowy pracy (względnie regulamin wynagradzania) może dowolnie kształtować wysokoœć odpisu na zfœs (może on również postanawiać, że zfœs nie będzie tworzony). Œrodki zgromadzone na tym funduszu przeznaczone sš na finansowanie działalnoœci socjalnej przedsiębiorstwa, obejmujšcej różne formy wypoczynku, działalnoœci kulturalno-oœwiatowej, sportowo-rekre- acyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, w przedszkolach oraz udzielanie finansowego lub rzeczowego wsparcia materialnego, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. Wartoœć przyznawanych œwiadczeń ze œrodków zfœs uwarunkowana jest sytuacjš życiowš, rodzinnš i materialnš pracownika uprawnionego do korzystania z tego funduszu.

Gdy urlop trwa 14 dni

Œwiadczenia urlopowe sš œwiadczeniami, które pracodawca wypłaca (w przypadku, gdy nie tworzy zfœs) raz w roku każdemu pracownikowi korzystajšcemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Odpisy na zfœs oraz kwoty wypłaconych œwiadczeń urlopowych obcišżajš koszty działalnoœci pracodawcy. Równowartoœć dokonanych odpisów na zfœs, naliczonych za dany rok kalendarzowy powinna zostać przekazywana w ustawowym terminie na wyodrębniony rachunek bankowy.

Fundusze celowe

Wœród funduszy celowych wyróżnia się fundusz gwarantowanych œwiadczeń pracowniczych (FGŒP) oraz fundusz pracy (FP). FGŒP tworzš składki opłacane za pracowników w całoœci ze œrodków przedsiębiorców. ZUS pobiera je w okresach miesięcznych, łšcznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne. Fundusz zapewnia zaspokojenie roszczeń pracowników w przypadku niewypłacalnoœci pracodawcy. FP obejmuje składki opłacane również w całoœci ze œrodków pracodawcy, z przeznaczeniem na realizację działań zwišzanych z promocjš zatrudnienia i aktywizacjš zawodowš bezrobotnych. Składki na FP opłacane sš za okres trwania obowišzkowych ubezpieczeń: emerytalnego i rentowego, w  rybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Składki na FP trafiajš na wyodrębniony rachunek bankowy ZUS, prowadzony dla składek na FGŒP i FP. Pracodawcy finansujš z własnych œrodków składki na ubezpieczenia społeczne pracowników: w częœci składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz w całoœci na ubezpieczenie wypadkowe.

Odzież...

W zwišzku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawców mogš obcišżać okreœlone koszty dotyczšce:

- zapewnienia odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego za nie),

- fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych,

- sfinansowania obowišzkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych,

- zapewnienia napojów i posiłków regeneracyjnych).

Pracodawca jest zobowišzany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniajšce wymagania okreœlone w Polskich Normach, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu albo ze względu na wymagania bhp, technologiczne lub sanitarne. Pracownikowi używajšcemu własnej odzieży i obuwia roboczego, pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent pieniężny – w wysokoœci uwzględniajšcej ich aktualne ceny (art. 2377 § 1 i § 4 k.p.). Zgodnie z § 8 pkt 3 rozporzšdzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach zwišzanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, na pracodawcach cišży obowišzek założenia i prowadzenia – odrębnie dla każdego pracownika – kart ewidencyjnych przydziału odzieży i obuwia roboczego, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Pakiety œwiadczeń medycznych często stanowiš pozapłacowy (niepieniężny) komponent wynagradzania pracow- ników. Mogš one również obejmować obowišzkowe badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne), realizowane na koszt pracodawcy (art. 229 § 6 k.p.). Okresowe i kontrolne badania lekarskie powinny być – w miarę możliwoœci – przeprowadzane w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy, w zwišzku z przeprowadzanymi badaniami, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowoœci przysługujš mu należnoœci na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowišzujšcych przy podróżach służbowych.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporzšdzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca jest zobowišzany zagwarantować pracownikom okulary korygujšce wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażš potrzebę ich stosowania w trakcie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

... posiłki i napoje...

Na pracodawcach cišży obowišzek nieodpłatnego zapewnienia pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie ucišżliwych odpowiednich napojów i posiłków, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 kp). Zgodnie z §8 rozporzšdzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za napoje i posiłki.

... oraz inne wydatki

Przedsiębiorcy-pracodawcy mogš także ponosić dodatkowe koszty pracownicze, pokrywane ze œrodków obrotowych. Do tego typu wydatków można zaliczyć: zakup bonów towarowych, wypłatę zapomóg losowych czy sfinansowanie szkoleń i dokształcania oraz dojazdu pracowników do pracy, a także ekwiwalenty pieniężne za używanie przez pracowników przy wykonywaniu pracy prywatnych materiałów i narzędzi.

Bony towarowe (wydawane pracownikom np. z okazji œwišt) mogš być opłacane zarówno ze œrodków obrotowych, jak i ze œrodków zfœs. Zapomogi losowe stanowiš jednorazowe, bezzwrotne wsparcie finansowe udzielane pracownikom, którzy znaleŸli się w trudnej sytuacji życiowej. Podobnie jak w przypadku bonów, Ÿródłem finansowania zapomóg mogš być œrodki obrotowe lub œrodki zfœs. Pracodawca może dobrowolnie opłacić pracownikowi koszty szkoleń, obejmujšce cenę szkolenia oraz zwišzane z nim ewentualne koszty delegacji (podróży służbowej), czyli przejazd, diety, nocleg. Może on również przyznać pracownikowi podnoszšcemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe œwiadczenia, w szczególnoœci pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie (art. 1033 k.p.). Pracodawca może przyznać swoim pracownikom œwiadczenie dodatkowe w postaci zwrotu wydatków zwišzanych z dojazdem do pracy (zarówno przy wykorzystaniu publicznych, jak i prywatnych œrodków transportu). Ponadto, może on także wypłacać pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie przez nich w toku realizacji czynnoœci służbowych – własnych narzędzi, materiałów i sprzętu (np. drukarek, komputerów, telefonów). Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku wykonywania przez pracowników pracy na rzecz firmy częœciowo w miejscu ich zamieszkania (tzw. zatrudnienie na zasadzie „home office"). Reguły refundacji dodatkowych kosztów finansowanych przez pracodawcę ze œrodków obrotowych powinny zostać przez niego unormowane przepisami wewnętrznymi, obowišzujšcymi w firmie (np. w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL