Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

Jak porzšdkować transakcje w grupie

123RF
Nowe rozumienie grupowania transakcji może przysporzyć pracy dokumentacyjnej wielu firmom.

Minister finansów wydał interpretację ogólnš dotyczšcš sporzšdzania dokumentacji cen transferowych. Dokument ten dotyczy m.in. tego, jak należy rozumieć użyte w ustawach podatkowych pojęcie „transakcje jednego rodzaju".

Interpretacja była oczekiwana przez wiele firm działajšcych w grupach kapitałowych. Do końca marca (a w praktyce ze względu na przypadajšce wtedy Œwięta Wielkanocne – do 3 kwietnia) muszš one złożyć dokumentację transakcji i innych zdarzeń, majšcych wpływ na ich dochód. Obowišzek taki pojawia się po przekroczeniu przez danš firmę okreœlonych progów obrotu, wskazanych w ustawach podatkowych.

Kwestia przekroczenia owych progów nie była jednak dotychczas oczywista. Zależała bowiem od tego, na jakš kwotę dana firma dokonała transakcji „jednego rodzaju". Minister wyjaœnił, że chodzi o takie, których główne parametry (np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatnoœci itd.), sš do siebie zbliżone. Zaznaczył, że „niedopuszczalne jest sztuczne dzielenie transakcji jednego rodzaju na kilka mniejszych w celu uniknięcia obowišzku sporzšdzenia dokumentacji podatkowej".

MF podkreœla przy tym, że „transakcje jednego rodzaju oraz inne zdarzenia jednego rodzaju powinny być każdorazowo oceniane indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki danego podatnika".

– Wskazówki MF w tym zakresie majš charakter ogólny i nadal mogš budzić wštpliwoœci podatników. Jednak próba dokładnego i szczegółowego okreœlenia zamkniętej linii przesłanek decydujšcych o tym, czy transakcje stanowiš transakcje jednego rodzaju, mogłaby paradoksalnie przynieœć podatnikom więcej problemów niż korzyœci – ocenia Magdalena Marciniak, doradca podatkowy i partner w kancelarii MDDP.

Więcej powodów do zakłopotania może dać podatnikom inny fragment interpretacji. Stwierdzono bowiem, że wartoœć transakcji jednego rodzaju zawieranych z wieloma różnymi podmiotami należy sumować. To inne podejœcie niż prezentowane w wydawanych dotychczas interpretacjach indywidualnych. Zakładały one, że sumowaniu podlegajš tylko transakcje z jednym konkretnym podmiotem.

Według Magdaleny Wolickiej, doradcy podatkowego i partnera w kancelarii Taxpoint, takie stanowisko przysporzy pracy dokumentacyjnej wielu firmom. – Gdy spółka z grupy kapitałowej kupuje np. ubezpieczenia dla wszystkich członków grupy i je refakturuje, może zostać zobowišzana do dodatkowego udokumentowania takich transakcji. Powinna też sporzšdzić studium porównawcze, nawet jeœli kwoty refakturowane na poszczególne spółki sš niewielkie i nie majš istotnego wpływu na dochód lub stratę tych podmiotów i spółki refakturujšcej – przewiduje ekspertka.

Jednak zdaniem Magdaleny Marciniak, choć więcej transakcji będzie objętych obowišzkiem dokumentacyjnym, to nie musi to oznaczać czasowej mitręgi. – Transakcje jednego rodzaju realizowane z danymi podmiotami powišzanymi można bowiem udokumentować łšcznie – przypomina Magdalena Marciniak.

Bardziej krytycznie oceniło interpretację Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych. W komentarzu na swojej stronie internetowej uznało sposób grupowania za budzšcy wštpliwoœci „zarówno w zakresie jego zgodnoœci z wytycznymi OECD, jak i w praktycznym stosowaniu zaprezentowanej przez ministra finansów zasady identyfikacji transakcji lub innych zdarzeń wymagajšcych udokumentowania".

Nie bez znaczenia jest termin wydania interpretacji. Pojawia się ona zaledwie na dwa miesišce przed terminem złożenia dokumentacji, choć stosowne przepisy ogłoszono już dwa lata temu. Magdalena Wolicka zwraca uwagę, że wobec wprowadzenia innego rozumienia grupowania transakcji może być to zaskoczenie dla podatników.

Gdy zobowišzana firma nie złoży dokumentacji cen transferowych, urzšd skarbowy może doszacować jej dochód i obcišżyć go sankcyjnš stawkš 50 proc.

numer interpretacji: DCT.8201.1.2018

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL