Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rachunkowoœć

#RZECZoPRAWIE: Burnos o wojnie o audyt

Krzysztof Brunos
rp.pl
W pištkowym programie #RZECZoPRAWIE goœciem Anny Wojdy był Krzysztof Burnos, prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Toczy się wojna o rynek audytu. Z wyliczeń „Rzeczpospolitej” dot. rankingu firm audytorskich wynika, że inkasujš one rocznie 2,7 mld złotych. W œrodę sejmowa podkomisja zajmowała się zmianami w audycie, ale nie zajęła się tym, co wzbudza najwięcej emocji czyli œwiadczeniem przez audytorów innych usług np. doradztwa podatkowego. Komu i na czym w tej zależy?

Prace w komisjach sš dopiero na wstępnym etapie. Mówišc o œwiadczeniu dodatkowego doradztwa zapominamy o celu reformy. Polega on na zwiększeniu skutecznoœci audytu, wykrywaniu błędów sprawozdań finansowych, błędów w rozliczeniach podatkowych ale także wskazywaniu słaboœci w organizacji przedsiębiorstw w celu poprawy jakoœci prowadzenia biznesu.

Jeœli rola biegłego rewidenta byłaby ograniczona jedynie do usług audytowych, to przedsiębiorcy stracš. Takie rozwišzania nie zostały przyjęte w innych krajach UE. Dostrzeżono fakt, że doradztwo audytowe czyli dodatkowe usługi, które nie sš zwišzane z badaniem sprawozdań finansowych stanowiš niesamowitš wartoœć dodanš dla przedsiębiorstwa.

Chodzi np. o sytuacje, w której audytor w trakcie badania sprawozdania finansowego ma wštpliwoœci dot. zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych. Mógłby napisać wniosek o interpretację. W razie wprowadzenia zmian firma musiałaby zaangażować doradcę podatkowego.

Tak. Biegły rewident w trakcie badania sprawozdania może stwierdzić słaboœci rozliczeń w systemie rozliczeń podatkowych, może dostrzec wštpliwoœci interpretacyjne i jednoczeœnie pomóc firmie w przygotowaniu zapytania o interpretację podatkowš. Jeżeli wprowadzony zostałby scenariusz, na którym zależy doradcom podatkowym, to klient powinien na nowo poszukać nowego doradcy, który zrobi te samš pracę, która wykonałby biegły rewident. Przedsiębiorca straci i czas i pienišdze.

 

Burnos w #RZECZoPRAWIE

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL