Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

James L. Jones Jr: Szanse Trójmorza

materiały prasowe
By Trójmorze stało się rzeczywistoœciš, tworzšce je kraje muszš podjšć trudne decyzje. Stany Zjednoczone majš zaœ obowišzek okazać tej inicjatywie swoje wsparcie w sektorze publicznym i prywatnym – pisze były doradca Baracka Obamy.

W dniach 6 i 7 lipca w Warszawie spotkajš się głowy państw z całej Europy Œrodkowej. Łšczy ich dšżenie do pogłębienia gospodarczych zwišzków regionu z resztš Europy. Szczyt Trójmorza, którego uczestnicy reprezentujš kraje położone pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym, rozmawiać będš o tym, w jaki sposób wykorzystać infrastrukturę energetycznš, transportowš i komunikacyjnš do uczynienia Europy bardziej zjednoczonš i połšczonš. Udział amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w warszawskim szczycie dodatkowo podkreœla fakt, iż jest to dla krajów Trójmorza historyczna okazja, by przełożyć tę wizję na konkretne działania.

Inicjatywa Trójmorza to ważne strategiczne zamierzenie, które może przynieœć korzyœci Europie Œrodkowo-Wschodniej, całej Unii Europejskiej, a także szerszym stosunkom transatlantyckim. Wizja œciœlejszego powišzania tego regionu z „pełnš Europš" może wzmacniać w regionie dobrobyt, wzajemne powišzania i stabilnoœć. Œciœlejsze zwišzki tych krajów z całš Uniš Europejskš to najlepsza droga do większego dobrobytu i realizacji wieloletniej transatlantyckiej wizji politycznej dla zjednoczonej Europy – pełnej, wolnej, pokojowej. Element infrastrukturalny inicjatywy Trójmorza może stać się nowym projektem transatlantyckim XXI wieku, akcentujšcym wzrost gospodarczy i dobrobyt jako niezbywalne uzupełnienie już mocnych zwišzków w dziedzinie obrony istniejšcych dzięki NATO.

Kluczowe Forum Biznesu

By jednak Trójmorze stało się rzeczywistoœciš, kraje reprezentowane na spotkaniu w Warszawie, jak i szerzej – Unii Europejskiej, muszš podjšć trudne decyzje i zdecydowane działania. Konieczne sš trzy rodzaje działań politycznych. Po pierwsze, kraje regionu Trójmorza muszš uzgodnić wspólne priorytetowe projekty tej inicjatywy i wspólnym głosem prowadzić w UE lobbing, zabiegajšc o finansowe wsparcie dla takich projektów. Po drugie, region Trójmorza musi utworzyć forum biznesowe, które mogłoby posłużyć jako punkt pierwszego kontaktu dla inwestorów z zewnštrz i promować tę inicjatywę w Brukseli i w Waszyngtonie. Z kolei Unia Europejska i jej państwa członkowskie w całej Europie muszš poczynić kroki, by usprawnić infrastrukturę transgranicznš, co umożliwi pozyskanie wsparcia œrodowiska inwestorów. Bez tych trzech działań inicjatywa Trójmorza będzie miała trudnoœci w przycišgnięciu zewnętrznych inwestycji, które sš niezbędne, by wizję infrastruktury przełożyć na konkretne projekty.

Nadrzędnym celem szczytu Trójmorza powinna być jednoœć krajów wchodzšcych w skład tej inicjatywy. Stanowiš one dużš i różnorodnš częœć Europy – to 105 mln mieszkańców i 3,3 bln dol. PKB. Dzięki jednoœci, kraje Trójmorza mogš z większym powodzeniem ubiegać się w Brukseli o fundusze na wsparcie inicjatywy i pozyskiwać zewnętrzne inwestycje. Celem szczytu powinno być uzgodnienie przez te kraje priorytetowych projektów transportowych, energetycznych i telekomunikacyjnych, które inicjatywa będzie wspierać i promować w Brukseli jako jeden wspólny blok.

Aby osišgnšć wspólne cele, kraje Trójmorza powinny na szczycie uzgodnić powołanie Forum Biznesu Trójmorza, reprezentujšcego inicjatywę przed œwiatem zewnętrznym. Inicjatywa Trójmorza wcišż jest doœć mało znana w Waszyngtonie, Europie Zachodniej i w œwiecie zewnętrznym. Zakładajšc Forum Biznesu Trójmorza, finansowane przez europejskie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, inicjatywa przemówi jednym głosem w kontaktach z Brukselš, Waszyngtonem i inwestorami. Utworzenie takiego punktu kontaktowego dla zewnętrznego œwiata podniesie prestiż przedsięwzięcia i ułatwi działalnoœć potencjalnym inwestorom i partnerom.

Z kolei Unia Europejska i jej państwa członkowskie muszš zrobić swoje, by pozyskać inwestycje zagraniczne dla europejskich transgranicznych projektów infrastrukturalnych tak, by włšczyć w nie region Trójmorza. Należy podkreœlić, że fundusze UE odgrywać będš kluczowš rolę w realizacji infrastrukturalnych projektów Trójmorza. Dlatego też ważne jest, by inicjatywa ta była postrzegana jako zamierzenie uzupełniajšce w stosunku do Unii Europejskiej. Wszyscy członkowie UE, a w szczególnoœci największe pod względem eksportu gospodarki Europy Zachodniej, skorzystajš dzięki lepszym połšczeniom i większemu dobrobytowi w regionie Trójmorza. Dlatego też projekt ten zasługuje na wsparcie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Amerykańskie wsparcie

Œrodowisko inwestorów zewnętrznych niechętnie inwestuje w duże europejskie projekty infrastrukturalne, takie jak inicjatywa Trójmorza, jeœli nie sš spełnione istotne warunki, które należy poruszyć na warszawskim szczycie. Inwestorzy chcš znać harmonogram realizacji ważnych projektów. Tak jak i póŸniejsi wykonawcy projektów chcš wiedzieć, kto bšdŸ też jaki organ w Brukseli odpowiada za przyspieszenie procesu wydawania zezwoleń i okreœlania regulacji dla transgranicznych projektów infrastrukturalnych. Wreszcie z zadowoleniem przyjęliby zaangażowanie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Oprócz tych ważnych zobowišzań Stany Zjednoczone również majš obowišzek okazać inicjatywie Trójmorza swoje wsparcie w sektorze publicznym i prywatnym. Wsparcie USA dla tej inicjatywy powinno stanowić kolejny filar szerszej, aktywnej strategii Ameryki na rzecz wsparcia silnej i zjednoczonej Unii Europejskiej. Prezydent Trump powinien również przypomnieć o swoim wsparciu dla Forum Biznesu Trójmorza. Powinien włšczyć inicjatywę do programu współpracy USA i UE, także w ramach Rady Energii USA-UE, oraz poprzeć otwarcie biura inicjatywy w Stanach Zjednoczonych w celu pozyskiwania amerykańskich inwestycji i udziału w projekcie na jak najwczeœniejszym etapie.

Warszawski szczyt powinien zapisać się w historii jako moment, w którym wizja Trójmorza przełożyła się na działania i kiedy to rozpoczęto konkretne projekty, które mogš się przyczynić do większego dobrobytu i gospodarczej stabilnoœci wspólnoty transatlantyckiej. Š?

James Jones Jr. to amerykański generał w stanie spoczynku, obecnie ekspert think tanku Atlantic Council. W latach 2003–2006 był naczelnym dowódcš sojuszniczym NATO na Europę, w administracji Baracka Obamy pełnił w latach 2009–2010 funkcję doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL