Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Niech wolna niedziela nie dzieli

Fotorzepa/ Michał Walczak
Wolna niedziela to szansa, byœmy budowali wspólnotę.

Wraz ze zbliżaniem się 1 marca, gdy w życie wejœć ma ustawa ograniczajšca w Polsce niedzielny handel, nasilajš się w tej sprawie różne spekulacje, spory i polemiki. Z jednej strony, do głosów krytykujšcych ograniczenie niedzielnego handlu dołšczajš te mówišce o nieskutecznoœci i możliwoœci obchodzenia nowych przepisów, co wywołać ma chaos i zamieszanie. Z drugiej strony, mamy determinację inicjatorów zmian i deklarację, że „rzšd nie zawaha się znowelizować ustawy ograniczajšcej handel w niedzielę, jeœli taka potrzeba wystšpi".

Jednym słowem, możemy zakładać, że społeczna batalia o ochronę w Polsce niedzielnego œwięta 1 marca się nie zakończy, tylko wejdzie w swš praktycznš, decydujšcš być może fazę. Nie powtarzajšc tu dobrze znanych argumentów obu stron niedzielnego sporu, a także nie przesšdzajšc o jego rozstrzygnięciu, dziœ warto wspólnie zastanowić się jednak nad możliwymi scenariuszami, jakie czekajš nas w pierwszych tygodniach i miesišcach obowišzywania nowych przepisów.

Dwa scenariusze

Wybór, przed którym stoimy, rysuje się doœć jasno. Z jednej strony możliwa wydaje się niestety perspektywa zaogniania sporu, próby jego politycznego dyskontowania czy obchodzenia przepisów i gonišcych w œlad za tym przepisów nowych. Jednym słowem, możliwy jest scenariusz ucišżliwego dla wszystkich zamieszania, niejasnoœci, rosnšcego napięcia i jednego jeszcze Ÿródła polsko- polskiego sporu.

Ale – jak wolno wierzyć – na stole jest także scenariusz drugi, czyli jakieœ modus vivendi, zgoda na to, by podjšć wspólnš próbę skorzystania z doœwiadczeń najbardziej rozwiniętych państw Europy, które szanujšc wolnoœć swych obywateli i dbajšc o swój rozwój gospodarczy jednoczeœnie, mniej lub bardziej ograniczajš niedzielny handel.

Różnica jest taka, że o ile scenariusz pierwszy może narzucić się niejako sam, siłš politycznej rywalizacji, deficytem informacji czy logikš szukania krótkookresowego zysku, o tyle scenariusz drugi wymaga rozsšdku, empatii i myœlenia długofalowego każdej ze stron niedzielnego sporu.

Zwolennicy ochrony niedzieli, przy wszystkich ich racjach, winni zatem dobrze zdać sobie sprawę, że zamknięcie w niedzielę dużych sklepów dla niejednego Kowalskiego, który przez długie lata, np. przy okazji rodzinnego spaceru, mógł tego dnia zrobić zakupy, może być trudnš zmianš rytuałów i przyzwyczajeń. Dlatego respektujšc społeczne emocje, unikać powinni oni retoryki zwycięstwa czy tym bardziej pokonania kogokolwiek. W wolnš od handlu niedzielę nikt z powodu swych przekonań czy sposobu œwiętowania nie może poczuć się obywatelem drugiej kategorii.

Wesprzeć niedzielę

Warto zatem zadbać o przemyœlanš kampanię informacyjnš na temat skali i kalendarza nadchodzšcych zmian. Warto też zabiegać o to, by wraz z zamykaniem w niedziele wielkopowierzchniowych sklepów bardziej dostępne, także cenowo, mogły być – zwłaszcza publiczne – instytucje rekreacji, sportu i kultury.

Od wspierajšcych niedzielne ograniczenia rzšdzšcych polityków oczekiwać możemy, że nowych regulacji nie będš obchodzić przedsiębiorstwa i spółki państwowe lub częœciowo państwowe. Politycy zaœ wszyscy niedzielne œwięto wesprzeć mogš innym w tym dniu sposobem uprawiania polityki. Dojrzalszym, poważniejszym i życzliwszym niż na co dzień traktowaniem i nas wyborców, i siebie nawzajem.

Z kolei przeciwnicy nowych przepisów rozważyć powinni poważnie, czy także ich argumenty, i te gospodarcze, i te polityczne, nie przemawiajš jednak za tym, by nowej niedzielnej formule – oczekiwanej przecież przez wielu z nas – dać szansę i czas na sprawdzenie się. A zwłaszcza, czy stabilnoœci gospodarki, uczciwej konkurencji i wolnoœci obywateli lepiej służyć będzie ewentualne kontestowanie lub obchodzenie nowych przepisów i zwišzany z tym chaos (a w konsekwencji zapewne przepisy nowe)? czy też wspólne sprawdzenie w cišgu dwóch–trzech lat drogi, jakš wybrało w tym zakresie wiele państw Unii Europejskiej?

Wspólny ogród

Projekt ograniczenia w Polsce niedzielnego handlu nie jest rzecz jasna – bo być nie może – doskonały. Nie dotyczy wszystkich pracowników, nie zamyka szczelnie wszystkich możliwoœci jego obejœcia, uderza w nasze nawyki i przyzwyczajenia. Ale warto, jak się wydaje, dać mu szansę, a w każdym razie warto za wszelkš cenę uniknšć możliwego zwišzanego z nim zamieszania.

Aby było to możliwe, aby wokół ochrony niedzieli mogła wytworzyć się szeroka społeczna zgoda, cišgle szukać trzeba języka, w jakim jako pluralistyczne społeczeństwo możemy o niedzieli wspólnie rozmawiać.

Warto więc zauważyć, że ograniczanie niedzielnego handlu jest – poza wszystkim innym – także wyborem kulturowym i formš swego rodzaju społecznej ekologii. Wydzielajšc ze skomercjalizowanej i zaganianej codziennoœci wspólnš przestrzeń na oddech i refleksję, inwestujemy bowiem w coœ na kształt wspólnego ogrodu w centrum wielkiego nowoczesnego miasta. Każdy może korzystać z niego na swój sposób: modlšc się i z wdzięcznoœci spoglšdajšc w niebo, odpoczywajšc z najbliższymi, spotykajšc znajomych, słuchajšc koncertów, czytajšc czy uprawiajšc sport. Tym samym jednak wszyscy szukać w nim mogš dystansu wobec codziennoœci i właœciwej miary codziennych problemów, odkrywajšc przy tym, że sš w życiu sprawy ważne i te najważniejsze.

Wolna (czy też wolniejsza) do handlu niedziela to także szansa, byœmy, przy wszystkich między nami różnicach, odœwiętnym strojem, modlitwš, obiadem u znajomych czy zwykłym uœmiechem podczas niespiesznego niedzielnego spaceru okazywali sobie, że obok prawdy o naszej pełnej napięć codziennoœci jest też prawda o wspólnocie, którš gotowi jesteœmy, pomimo wszystko, z poœwięceniem budować. Warto w tę szansę wspólnie zainwestować.

Autor jest dr. hab., pracownikiem Instytutu Politologii UKSW

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL